Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pozasądowe rozstrzyganie konfliktów konsumenckich

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pozasądowe rozstrzyganie konfliktów konsumenckich

Komisja wspiera ugodowe postępowanie w sprawie konfliktów konsumenckich. W celu wzmocnienia zaufania konsumentów oraz przedsiębiorstw do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów Komisja ustanawia zasady mające na celu wzmocnienie jakości tych procedur.

AKT

Communication from the Commission on 'the out-of-court settlement of consumer disputes' of 30 March 1998 [COM(1998) 198 final - Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie procedury alternatywnego rozwiązywania sporów COM/98/0198 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).

Commission Recommendation 98/257/EC of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes [OJ L 115 of 17.4.1998] (Zalecenie Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad stosowanych przez jednostki odpowiedzialne za pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich).

STRESZCZENIE

Komisja ułatwia konsumentom dostęp do pozasądowych procedur * rozwiązywania sporów.

Konsumenci mogą natrafić na przeszkody podczas obrony swoich praw, w szczególności ze względu na wysoki koszt obsługi prawnej, długość oraz złożoność procedur prawnych, zwłaszcza w przypadku sporów transgranicznych.

Mając na względzie te problemy, Komisja proponuje rozpowszechnienie pozasądowych procedur rozwiązywania konfliktów, takich jak mediacja, postępowanie pojednawcze czy arbitraż. Procedury te mogą pomóc konsumentom oraz przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu sporów w sposób prosty, szybki i niekosztowny.

Pozasądowe rozwiązywanie konfliktów

Według Komisji muszą być przestrzegane następujące zasady:

  • niezależność i wiedza fachowa danego organu,
  • przejrzystość procedury i funkcjonowania organu,
  • efektywne, szybkie, bezpłatne lub niekosztowne procedury. Odwołanie się do adwokata lub przedstawiciela prawnego jest dobrowolne, chociaż każda ze stron ma prawo do obrony swojego punktu widzenia,
  • zgodność decyzji z prawem chroniącym konsumentów,
  • sprawiedliwy charakter procedury wobec każdej zaangażowanej strony.

Kontekst

Zalecenie stanowi ciąg dalszy wniosków zawartych w Zielonej księdze w sprawie dostępu konsumentów do wymiaru sprawiedliwości i rozstrzygania sporów konsumenckich na jednolitym rynku.

Pojęcia kluczowe

  • Procedura pozasądowa: każda metoda, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (sąd arbitrażowy, prywatne ośrodki arbitrażowe, rzecznik praw obywatelskich itp.).

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych.

Zalecenie Komisji z dnia 30 marca 1998 r. dotyczące zasad stosowanych przez organy pozasądowe odpowiedzialne za polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich nieobjętych zaleceniem 98/257/WE [Dz.U. L 109 z 19.4.2001]. Zalecenie ma zastosowanie do organów odpowiedzialnych za pozasądowe procedury rozwiązywania sporów konsumenckich, które próbują znaleźć rozwiązanie sporu, zbliżając strony do porozumienia. Organy te powinny uwzględnić następujące zasady: bezstronność, przejrzystość, skuteczność oraz rzetelność postępowania.

Ostatnia aktualizacja: 06.07.2011

Top