Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koordynowanie systemów podatków bezpośrednich w państwach członkowskich

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Koordynowanie systemów podatków bezpośrednich w państwach członkowskich

Inicjatywy przedstawione w niniejszym komunikacie mają na celu promowanie lepszej koordynacji systemów podatków bezpośrednich w państwach członkowskich, aby likwidować bariery podatkowe oraz eliminować dyskryminację i podwójne opodatkowanie na poziomie Unii Europejskiej (UE). Celem koordynacji niezharmonizowanych systemów podatków bezpośrednich państw członkowskich jest zapewnienie ich zgodności z prawem wspólnotowym oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dwie inicjatywy dotyczą szczególnych obszarów opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika oraz możliwości rozliczania strat poniesionych za granicą przez spółki i grupy spółek.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 grudnia 2006 r. – Koordynowanie systemów podatków bezpośrednich w państwach członkowskich w ramach wspólnego rynku [COM(2006) 823 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja Europejska przedstawia szereg inicjatyw, które mają przyczynić się do lepszej koordynacji krajowych systemów podatków bezpośrednich w UE. Celem jest zapewnienie zgodności krajowych systemów podatkowych z prawem wspólnotowym i ich spójnego współdziałania. Inicjatywy te zmierzają do zniesienia dyskryminacji i podwójnego opodatkowania z korzyścią dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, wspomagając jednocześnie zwalczanie uchylania się od płacenia podatków i ochronę bazy podatkowej.

Spójne i skoordynowane podejście podatkowe oznacza przede wszystkim:

  • zniesienie dyskryminacji i podwójnego opodatkowania,
  • zapobieganie przypadkom niezamierzonego braku opodatkowania i nadużyciom oraz
  • redukowanie kosztów przestrzegania przepisów związanych z podleganiem pod szereg systemów podatkowych.

Równolegle z tym komunikatem Komisja przyjęła dwa inne komunikaty, z których pierwszy dotyczy możliwości rozliczania strat poniesionych za granicą, a drugi podatków od niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Są to dwa konkretne przykłady szczególnych obszarów, w których przyjęcie skoordynowanego podejścia przyniosłoby korzyści.

Kontekst

Zgodnie z obecnym prawodawstwem wspólnotowym państwa członkowskie dysponują znaczną swobodą w projektowaniu swoich systemów podatków bezpośrednich, co umożliwia im realizację celów i wymogów polityki wewnętrznej. Krajowe przepisy podatkowe opracowane wyłącznie lub głównie w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej mogą być jednak przyczyną niespójnego traktowania pod względem podatkowym, jeśli są stosowane w kontekście transgranicznym. Podatnik (osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo) może w sytuacjach transgranicznych spotkać się z dyskryminacją, podwójnym opodatkowaniem lub koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przestrzeganiem różnych przepisów.

Gwałtowny wzrost liczby spraw kierowanych przez podatników do sądów krajowych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w ciągu ostatnich kilku lat świadczy o potrzebie zacieśnienia współpracy i ulepszenia koordynacji między państwami członkowskimi.

Cele

Celem tej inicjatywy Komisji jest propagowanie rozwiązań dla wspólnych problemów wynikających z wzajemnego oddziaływania wielorakich systemów podatkowych w kontekście wspólnego rynku. Przedstawiając tę inicjatywę, Komisja demonstruje swoją gotowość do wspierania państw członkowskich w opracowywaniu zasad dotyczących skoordynowanych rozwiązań oraz w ulepszaniu praktycznych ustaleń w zakresie współpracy administracyjnej.

Inicjatywa ta nie ma na celu zastąpienia istniejących krajowych systemów podatkowych jednolitym systemem wspólnotowym. Jej celem jest przede wszystkim zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi i ulepszenie koordynacji pomiędzy poszczególnymi ustawodawstwami, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie dwudziestu siedmiu różnych systemów krajowych w kontekście wspólnego rynku.

Poza szczególnymi obszarami ujętymi w dwóch towarzyszących komunikatach w niniejszym komunikacie określono również inne obszary opodatkowania bezpośredniego (podatki pobierane u źródła, przepisy zapobiegające unikaniu opodatkowania, podatki od spadków itp.), w przypadku których zdaniem Komisji należy przyjąć skoordynowane podejście.

Koordynacja i harmonizacja podstawy opodatkowania osób prawnych

Niniejsza inicjatywa dotycząca koordynacji systemów podatkowych stanowi uzupełnienie prowadzonych przez Komisję inicjatyw legislacyjnych w obszarze opodatkowania bezpośredniego. Komisja jest zdania, że jedynym systematycznym sposobem walki z głównymi barierami podatkowymi, jakie napotykają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych prowadzący działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim, jest ustanowienie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania (CCCTB) dla międzynarodowych grup przedsiębiorstw w odniesieniu do ich działalności prowadzonej na terytorium całej UE. Komisja wyraziła zatem zamiar przedstawienia kompleksowego wniosku legislacyjnego dotyczącego takiej wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania (CCCTB) w 2008 r. Jednak CCCTB będzie miała zastosowanie tylko do przedsiębiorstw, które będą się kwalifikowały i wyrażą taką chęć. Zatem w dalszym ciągu istnieje potrzeba zapewniania lepszej koordynacji krajowych systemów podatkowych z korzyścią dla osób fizycznych i przedsiębiorstw oraz powstrzymania procesu erozji bazy podatkowej państw członkowskich.

MOŻLIWE OBSZARY KOORDYNACJI DZIAŁAŃ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Równolegle z niniejszym komunikatem Komisja opublikowała dwa inne komunikaty odnoszące się do szczególnych obszarów dotyczących opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika oraz możliwości rozliczania strat poniesionych za granicą przez spółki i grupy spółek.

Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika

Obszar podatków od niezrealizowanych zysków kapitałowych dotyczy przede wszystkim podatków związanych z przenoszeniem aktywów na obszar podlegający innej jurysdykcji podatkowej w innym państwie członkowskim. W komunikacie dotyczącym kwestii tych podatków od niezrealizowanych zysków kapitałowych, który odnosi się do osób fizycznych i przedsiębiorstw, Komisja proponuje sposoby koordynowania działań przez państwa członkowskie, aby wyeliminować dyskryminację lub podwójne opodatkowanie.

Odliczanie strat poniesionych za granicą

W przypadku braku możliwości odliczenia strat poniesionych za granicą przez spółki i grupy spółek istnieje ryzyko, że ich zyski i straty zostaną przypisane do różnych jurysdykcji podatkowych. Wówczas możliwość odliczenia strat poniesionych przez spółki lub grupy spółek jest ograniczona do zysków uzyskanych w państwie członkowskim, w którym prowadzona była inwestycja. Zatem grupy i spółki ryzykują płaceniem podatku od podstawy przekraczającej jej łączne dochody osiągnięte w całej UE. Taka sytuacja wywiera negatywny wpływ na konkurencyjność, dlatego Komisja proponuje przyjęcie skoordynowanego podejścia przez państwa członkowskie w tym obszarze.

AKTY POWIĄZANE

PODATKI OD NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH W PRZYPADKU ZMIANY SIEDZIBY LUB MIEJSCA ZAMIESZKANIA PODATNIKA I ODLICZANIE STRAT PONIESIONYCH ZA GRANICĄ

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 grudnia 2006 r. – Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania dla celów podatkowych oraz potrzeba koordynacji polityki podatkowej państw członkowskich [COM(2006) 825 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 grudnia 2006 r. – Przepisy podatkowe a straty w sytuacjach transgranicznych [COM(2006) 824 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

See also

  • Więcej informacji można uzyskać na portalu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Podatków i Unii Celnej (DE) (EN) (FR).

Ostatnia aktualizacja: 04.06.2007

Top