Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podatek od wartości dodanej i akcyza – zwolnienia dla osób podróżujących z krajów spoza UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Podatek od wartości dodanej i akcyza – zwolnienia dla osób podróżujących z krajów spoza UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa Rady 2007/74/WE – zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z krajów spoza UE z podatku od wartości dodanej i akcyzy

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Niniejsza dyrektywa określa kwoty wolne od podatku w międzynarodowym ruchu pasażerskim.
 • Ustanawia ona reguły dotyczące zwolnienia z podatku od wartości dodanej (VAT) oraz z akcyzy towarów przywożonych w bagażu osobistym osób podróżujących z:
  • kraju spoza UE lub
  • terytorium, na którym nie mają zastosowania przepisy UE dotyczące VAT lub akcyzy, np. wyspa Man.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • W przypadku podróżnych w transporcie lotniczym i morskim niniejsza dyrektywa określa dla zwolnień z akcyzy wartość progową w wysokości 430 euro, a w przypadku osób podróżujących drogą lądową (w tym drogami śródlądowymi) – w wysokości 300 euro.
 • Kraje UE mogą obniżyć wartość progową dla podróżnych poniżej piętnastego roku życia, bez względu na wykorzystywany przez nich środek transportu, ale próg ten nie może być niższy niż 150 euro.
 • Kraje UE mogą obniżyć wartość progową i zmniejszyć ograniczenia ilościowe w przypadku:
  • podróżnych zamieszkałych w strefie przygranicznej,
  • pracowników przygranicznych,
  • załogi środków transportu na trasach międzynarodowych.
 • Dyrektywa określa następujące maksymalne i minimalne ograniczenia ilościowe w przypadku przywozu wyrobów tytoniowych:
  • 200 papierosów lub 40 papierosów,
  • 100 cygaretek lub 20 cygaretek,
  • 50 cygar lub 10 cygar,
  • 250 g tytoniu do palenia lub 50 g tytoniu do palenia.
 • Kraje UE mogą wprowadzić rozróżnienie między podróżnymi w transporcie lotniczym a innymi podróżnymi przez zastosowanie niższych ograniczeń ilościowych do innych podróżnych.
 • Dyrektywa określa następujące maksymalne i minimalne ograniczenia ilościowe w przypadku przywozu alkoholu:
  • łącznie 1 litr o zawartości czystego alkoholu powyżej 22% obj. lub nieskażonego alkoholu etylowego* o mocy 80% obj. i powyżej,
  • łącznie 2 litry alkoholu o mocy nieprzekraczającej 22% obj.
 • Zwolnienia dla produktów tytoniowych i alkoholu nie mają zastosowania w przypadku podróżnych poniżej 17 roku życia.
 • Co cztery lata Komisja Europejska przekazuje Radzie sprawozdanie dotyczące wprowadzania w życie niniejszej dyrektywy. Najbardziej aktualne sprawozdanie, opublikowane w 2013 r., podaje, że przeważająca większość krajów UE jest zadowolona z przepisów i nie widzi potrzeby zmiany obecnej dyrektywy.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 29 grudnia 2007 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia przepisów tej dyrektywy do prawa krajowego do 1 grudnia 2008 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Nieskażony alkohol etylowy: alkohol, do którego nie dodano żadnej substancji powodującej jego niezdatność do spożycia.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 6–12)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie z art. 16 dyrektywy Rady 2007/74/WE w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (COM(2013) 849 final z 3.12.2013)

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016

Top