Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa dla Obywateli (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europa dla Obywateli (2007–2013)

Niniejsza decyzja ustanawia program „Europa dla Obywateli” na lata 2007–2013. Program ten ma kontynuować działania rozpoczęte w ramach programu 2004–2006, z uwzględnieniem zaproponowanych innowacji. W celu zapewnienia aktywnego uczestnictwa obywateli w procesie integracji europejskiej program proponuje utworzenie warunków do połączenia ludzi z całej Europy i zwiększenia poczucia tożsamości europejskiej.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1904/2006/WE z 12 grudnia 2006 r., ustanawiająca program Europa dla Obywateli na rzecz promowania programu „Europa dla Obywateli” na lata 2007–2013 [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Program ten, ukierunkowany na aktywne angażowanie ogółu w proces integracji europejskiej, ma na celu zachęcanie do współpracy między obywatelami i organizacjami obywatelskimi w różnych krajach. W ten sposób mogą się łączyć i działać w europejskim środowisku, które szanuje ich różnorodność.

Przed opublikowaniem tej decyzji Komisja przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje publiczne w okresie od grudnia 2004 r. do lutego 2005 r., a następnie zorganizowała forum konsultacyjne w dniach 3-4 lutego 2005 r. Konsultacja on-line zaowocowała ponad tysiącem odpowiedzi, z których 700 pochodziło od organizacji, a około 300 od osób prywatnych. Ten program na lata 2007–2013 wynika z programu wspólnotowego, wspierającego aktywne obywatelstwo europejskie (2004–2006).

Cele

Ogólne cele programu to:

 • umożliwienie obywatelom wzajemnych kontaktów i udziału w tworzeniu coraz bliższej Europy, otwartej na świat, zjednoczonej w swej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej,
 • rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej wśród obywateli europejskich, opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze,
 • umacnianie poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską (UE) wśród jej obywateli,
 • pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy oraz poszanowanie i promowanie różnorodności kulturowej i językowej, przy jednoczesnym przyczynianiu się do rozwoju dialogu międzykulturowego.

Szczegółowe cele programu to:

 • łączenie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, opinii i wartości, wyciągania wniosków z historii i budowania przyszłości,
 • wspieranie działań, debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim i z demokracją poprzez współpracę w obrębie organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim,
 • przybliżanie obywatelom idei Europy poprzez propagowanie i celebrowanie europejskich wartości i osiągnięć z zachowaniem pamięci o jej przeszłości,
 • zachęcanie do zrównoważonej integracji obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich krajów uczestniczących, przyczynianie się do dialogu międzykulturowego oraz eksponowanie różnorodności i jedności Europy, ze szczególnym uwzględnieniem działań z udziałem państw członkowskich, które niedawno przystąpiły do UE.

Cele programu muszą być odzwierciedlone w czterech rodzajach działań:

Działanie 1: „Aktywni obywatele dla Europy”

Działanie to angażuje obywateli bezpośrednio poprzez działania związane z partnerstwem miast i projekty obywatelskie, dotyczące omawiania spraw europejskich i rozwijania wzajemnego zrozumienia poprzez bezpośredni udział. Aby poprawić jakość projektów w dziedzinie partnerstwa miast i projektów obywatelskich, należy również stworzyć środki wsparcia, które umożliwią wymianę najlepszych praktyk, gromadzenie doświadczeń na użytek zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym i regionalnym, oraz rozwój nowych umiejętności, np. poprzez szkolenia. Na realizację tego działania przeznacza się przynajmniej 45% całkowitej kwoty budżetu niniejszego programu.

Działanie 2: „Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie”

Na realizację tego działania przeznaczono około 31% całkowitej kwoty budżetu niniejszego programu, w tym na:

 • wsparcie strukturalne dla organizacji badających europejski porządek publiczny (zespoły ekspertów),
 • wsparcie strukturalne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim,
 • wsparcie dla przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Działanie 3: „Razem dla Europy”

Na realizację tego działania przeznaczono około 10% całkowitej kwoty budżetu niniejszego programu, w tym na:

 • wydarzenia medialne, takie jak uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne, wydarzenia o charakterze artystycznym, rozdania nagród w celu podkreślenia ważnych osiągnięć i konferencje ogólnoeuropejskie,
 • badania, ankiety i sondaże opinii publicznej,
 • narzędzia informowania i rozpowszechniania informacji.

Działanie 4: „Aktywna pamięć europejska”

Na realizację tego działania przeznaczono około 4% całkowitej kwoty budżetu niniejszego programu, w tym na projekty na rzecz ochrony aktywnej pamięci europejskiej. Są to głównie projekty na rzecz ochrony głównych miejsc i archiwów związanych z masowymi deportacjami, byłych obozów koncentracyjnych oraz upamiętnienia ofiar masowych akcji eksterminacyjnych i masowych deportacji, które miały miejsce podczas panowania reżimów nazistowskiego i stalinowskiego.

Uczestnictwo

Program jest otwarty dla następujących państw, zgodnie z ogólnymi warunkami dotyczącymi ich uczestnictwa w programach wspólnotowych:

 • państwa członkowskie,
 • państwa EFTA będące stronami porozumienia EOG,
 • państwa kandydujące objęte strategią przedakcesyjną,
 • kraje Bałkanów Zachodnich.

Program dotyczy:

 • lokalnych władz i organizacji,
 • organizacji badających europejski porządek publiczny (zespołów ekspertów),
 • grup obywatelskich i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, takich jak pozarządowe organizacje, platformy, sieci, stowarzyszenia, federacje, związki zawodowe, instytucje oświatowe i organizacje działające w dziedzinie wolontariatu lub sportu amatorskiego.

Zarządzanie, budżet i ocena

Komisja jest wspierana przez komitet i musi przyjąć większość środków wykonawczych zgodnie z procedurą zarządzania. Obejmuje to decyzje dotyczące wyborów związanych z dotacjami operacyjnymi, wieloletnimi umowami o partnerstwie miast i wydarzeniami medialnymi. W odniesieniu do innych decyzji Komisja jest zobowiązana do informowania komitetu i Parlamentu Europejskiego o przyjętych decyzjach. Proponowany budżet na realizację tego programu to 215 mln EUR. Około 10% całości przydzielonego budżetu obejmuje wydatki administracyjne.

Komisja przedstawi okresowe sprawozdanie z oceny realizacji programu najpóźniej 31 grudnia 2010 r. Komunikat na temat kontynuacji programu zostanie przedstawiony nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie z oceny ex-post zostanie przedstawione nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1904/2006/WE

1.1.2007–31.12.2013

-

Dz.U. L 378 z 27.12.2006 r.

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1358/2008/WE

31.12.2008–31.12.2013

-

Dz.U. L 350 z 30.12.2008 r.

AKTY POWIĄZANE

Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (Komunikat Komisji z dnia 9 marca 2004 r. – Obywatelstwo w praktyce: wspieranie kultury i różnorodności europejskiej poprzez programy dla młodzieży, na rzecz kultury, politykę audiowizualną i udział społeczeństwa obywatelskiego).

See also

 • Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Obywatelstwo (DE) (EN) (FR).

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2009

Top