Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska Stolica Kultury

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejska Stolica Kultury

Obchody „Europejskiej Stolicy Kultury” umożliwiają europejskim miastom zaprezentowanie rocznego programu kulturalnego podkreślającego bogactwo, różnorodność i wspólne cechy kultur europejskich.

AKT

Decyzja nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2007–2019.

STRESZCZENIE

Na mocy decyzji ustanowione zostają obchody „Europejskiej Stolicy Kultury” i określony proces selekcji miast na lata między 2013 a 2019 oraz narzędzie monitorowania przygotowawań do roku obchodów.

Program kulturalny i jego wymiar europejski

Wniosek każdego kandydata będzie obejmował program kulturalny o wymiarze europejskim, który musi być oparty na celach dotyczących współpracy kulturalnej określonych w art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE). Program musi spełniać określone kryteria, podzielone na dwie kategorie:

  • wymiar europejski, który dotyczy wzmacniania współpracy między operatorami w dziedzinie kultury na wszystkich poziomach. Program musi ponadto podkreślać bogactwo różnorodności kulturowej w Europie i uwypuklać wspólne aspekty kultury europejskiej,
  • miasto i obywatele, czyli zwiększenie zainteresowania obywateli obchodami na szczeblu europejskim oraz wspieranie długofalowego rozwoju kulturalnego miasta.

Czas trwania programu wynosi zazwyczaj jeden rok. Komisja będzie mogła nagrodzić jakość przygotowań przyznając wybranemu miastu nagrodę imienia Meliny Merkuri (finansowaną ze środków programu „Kultura”.

Proces selekcji

Każde państwo członkowskie UE będzie mogło zorganizować obchody według kolejności chronologicznej między latami 2007 i 2019, a począwczy od roku 2011 będą to dwa państwa członkowskie na rok.

Proces selekcji obejmuje cztery fazy:

  • składanie wniosków: zainteresowane państwa członkowskie publikują zaproszenie do składania wniosków nie później niż sześć lat przed rozpoczęciem obchodów, Zainteresowane miasta mają dziesięć miesięcy od tej daty na złożenie swojego wniosku,
  • selekcja wstępna: nie później niż pięć lat przed rozpoczęciem obchodów komisja selekcyjna zbiera się w celu dokonania oceny wniosków i przedstawienia krótkiej listy miast zaproszonych do wzięcia udziału w procesie selekcji. Komisja ta składa się z trzynastu ekspertów, z których siedmiu nominowanych jest na okres trzech lat przez Parlament Europejski, Radę, Komisję i Komitet Regionów. Pozostałych sześciu członków wybierają zainteresowane państwa członkowskie,
  • selekcja końcowa: dziewięć miesięcy po spotkaniu, na którym dokonano preselekcji, komisja spotyka się ponownie w celu przeprowadzenia oceny programów wybranych miast, które zostały odpowiednio rozwinięte, i rekomenduje nominowanie jednego z nich na Europejską Stolicę Kultury. Na tym etapie komisja przedstawia sprawozdanie zainteresowanemu państwu członkowskiemu i Komisji zawierające również zalecenia dla wybranego miasta,
  • wyznaczenie: cztery lata przed rozpoczęciem obchodów dwa państwa członkowskie zainteresowane nadaniem tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w danym roku, przedstawiają instytucjom europejskim wniosek w świetle zaleceń komisji selekcyjnej. Rada formalnie wyznacza jedno miasto w dwóch państwach członkowskich na Europejską Stolicę Kultury .

Faza monitoringu

Eksperci mianowani przez instytucje pomagają wyznaczonym stolicom wdrażać ich programy, w szczególności zapewniając ich europejską wartość dodaną.

Śródokresowy monitoring odbywa się dwa lata przed rozpoczęciem obchodów Europejskiej Stolicy Kutlury i odnosi się do postępów poczynionych w zakresie przygotowań i wymiaru europejskiego.

Końcowa faza monitoringu, podczas której eksperci dokonują podsumowania i oceny prac przygotowawczych, odbywa się nie później niż osiem miesięcy przed obchodami. Przesyłają sprawozdanie z monitoringu do Komisji i zainteresowanych miast, zawierające ostateczne wnioski i zalecające ewentualne przyznanie nagrody imienia Meliny Merkuri.

Kontekst

Obchody Europejskiej Stolicy Kultury zostały zapoczątkowane na posiedzeniu Rady Ministrów dnia 13 czerwca 1985 r. i stały się jednym z najpopularniejszych działań UE. Ze względu na wysoki stopień zaangażowania obywateli oraz kulturalny i społeczno-gospodarczy wpływ obchodów, każdego roku coraz więcej miast konkuruje o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Procedura wyznaczania Europejskiej Stolicy Kultury jest zmieniana, aby była bardziej efektywna i lepiej dostosowana do potrzeb rozszerzonej Europy.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1622/2006/WE

23.11.2006

-

Dz.U. L 304 z 3.11.2006

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2007/324/WE z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie praktycznych i proceduralnych ustaleń w związku z powoływaniem przez Radę dwóch członków komisji selekcyjnej oraz komisji monitorująco-doradczej na potrzeby działania Wspólnoty „Europejska Stolica Kultury” [Dz.U. L 122 z 11.5.2007].

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2011

Top