Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Działania demonstracyjne w dziedzinie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Działania demonstracyjne w dziedzinie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

Komisja przedstawia kwestie finansowe oraz inicjatywę europejską w dziedzinie działań demonstracyjnych na wczesnym etapie dotyczących wychwytywania i składowania CO2.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 23 stycznia 2008 r., zatytułowany: „Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych” [COM(2008) 13 wersja ostateczna – Dz.U. C 118 z 15.5.2008].

STRESZCZENIE

Wykorzystanie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS) jest instrumentem kluczowym dla osiągnięcia znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności pochodzących z elektrowni używających paliw kopalnych, takich jak węgiel lub gaz.

Rozwój i handlowe zastosowanie tych technologii wiąże się z bardzo wysokim kosztem – rzędu kilku miliardów euro ogółem albo kilkuset milionów euro na instalację. Tymczasem według szacunków Europejskiej platformy technologicznej na rzecz elektrowni na paliwa kopalne z zerową emisją (ETP-ZEP), koszty technologii CCS można zredukować o 50% do 2020 r., jeżeli wysiłki zostaną skoncentrowane na badaniach i rozwoju oraz na działaniach demonstracyjnych. Ponadto przewidywane zwiększenie kosztu nabycia praw emisji CO2 przez konwencjonalne elektrownie uzasadnia poniekąd dodatkowy koszt, jakim jest inwestowanie w dziedzinie CCS i działanie podobnych elektrowni.

Komisja zaproponowała ramy ustawowe dla zastosowania działań składowania CO2, wysuwając propozycję szczegółowej dyrektywy, która odnosi się do geologicznego składowania CO2 oraz uwzględnienie działań CCS w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska naciska między innymi na włączenie działań CCS do odpowiednich umów międzynarodowych. Ze względu na bezpieczeństwo prawne oraz zaufanie konieczne jest szybkie przyjmowanie i transponowanie propozycji Komisji oraz ratyfikowanie zmian w systemach międzynarodowych przez odpowiednie państwa.

W ramach planu strategicznego dla technologii energetycznych (Plan SET), Komisja proponuje europejską inicjatywę przemysłową dotyczącą przechwytywania, transportu i składowania CO2, która miałaby rozpocząć się w 2008 r. Inicjatywa ta miałaby stanowić podstawę dla koordynacji projektów demonstracyjnych oraz zapewnić ich przejrzystość i widoczność.

Inicjatywa ta obejmowałaby początkowo sieć projektów, w ramach której pionierzy w dziedzinie CCS mogliby wymieniać informacje i doświadczenia, maksymalizować wpływ na działania badawcze i rozwojowe oraz na przyszłe procesy decyzyjne, optymalizować koszty poprzez wspólnie podejmowane działania (na przykład wobec społeczeństwa lub krajów trzecich) i zdobywać uznanie jako uczestnicy ważnej inicjatywy wspólnotowej (dzięki europejskiemu logo). Ta europejska inicjatywa przemysłowa mogłaby zostać następnie poszerzona i wykroczyć poza pierwotną sieć projektów.

Aby sprostać znacznym potrzebom finansowym związanym z demonstrowaniem technologii CCS na wczesnym etapie, konieczny jest wyraźny wysiłek ze strony sektora przemysłowego, państw członkowskich oraz Wspólnoty.

Przemysły europejskie, posługujące się paliwami kopalnymi nie tylko w sektorze energetycznym, lecz również w sektorach energochłonnych, powinny podjąć jasne i definitywne zobowiązania na korzyść projektów demonstracyjnych. Wczesne decyzje inwestycyjne mogą zaowocować wyraźnymi korzyściami handlowymi dla zaangażowanych w nie przedsiębiorstw. Określą one również oczekiwany poziom finansowania publicznego.

Powinno się bowiem rozważyć użycie krajowych środków finansowania, przynajmniej na czas potrzebny tej technologii na osiągnięcie konkurencyjności, wobec znaczenia paliw kopalnych w koszyku energetycznym wielu państw członkowskich. Takie środki finansowania mogłyby przybrać formę pomocy państwowej, uznawanej w tym przypadku za zgodną ze wspólnotowymi zasadami pomocy państwowej. Komisja rozpatrzy takie środki osobno dla każdego przypadku.

Komisja rozpatrzy ponadto kwestię zasobów wspólnotowych, które mogą być przeznaczone na rozwój technologii CCS, na przykład w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań. Europejskie instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny, oraz inne określone mechanizmy, jak na przykład fundusze strukturalne, mogłyby również dostarczyć pomocy finansowej wspomnianym projektom.

Kontekst

Komunikat ten jest częścią pakietu działań w obszarze „energii i zmian klimatu”, wprowadzonego przez Komisję na początku 2008 r.

AKTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb komisji – Dokument uzupełniający komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych – Streszczenie oceny skutków [SEK(2008) 47 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Communication from the Commission of 28 January 2008: "20 20 by 2020 – Europe's climate change opportunity" [COM(2008) 30 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z 23 stycznia 2008 r., zatytułowany „Dwa razy 20 na rok 2020 – wykorzystać szansę, jaką stwarzają zmiany klimatyczne” [COM(2008) 30 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

W styczniu 2008 r. Komisja przyjęła serię spójnych i globalnych środków mających realizować cele ustanowione wiosną 2007 r. przez Unię Europejską w dziedzinie zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii dla roku 2020.

Komunikat Komisji z 10 stycznia 2007 r. zatytułowany: „Zrównoważona produkcja energii z paliw kopalnych: cel – niemal zerowa emisja ze spalania węgla po 2020 r.” [COM(2006) 843 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. W komunikacie tym Komisja ocenia, jakimi metodami i jakim kosztem będzie można w przyszłości produkować energię z paliw kopalnych w taki sposób, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, będącą następstwem tej produkcji.

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2008

Top