Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program pomocy małym i średnim, czystym i konkurencyjnym przedsiębiorstwom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Program pomocy małym i średnim, czystym i konkurencyjnym przedsiębiorstwom

Aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w optymalnym stosowaniu ustawodawstwa europejskiego w kwestii środowiska, Komisja proponuje plan działania dotyczący ulepszenia ustawodawstwa, narzędzi zarządzania środowiskiem, wsparcia finansowego, ekspertyzy lokalnej, a także komunikacji i informowania.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 8 października 2007, zatytułowany: „Małe, czyste i konkurencyjne – Program pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w przestrzeganiu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska” [COM(2007) 379 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw i tworzą 57% wartości dodanej w gospodarce Unii Europejskiej (UE). Znaczna część ustawodawstwa europejskiego w kwestii środowiska nie jest jednak przez te przedsiębiorstwa stosowana. Dzieje się tak albo dlatego, że nie osiągają one progów, od których rozpoczyna się stosowanie takiego ustawodawstwa, albo dlatego, że nie znają one swojego wpływu na środowisko ani ustawodawstwa mającego zastosowanie w ich działalności.

Sytuacja ta stanowi problem zarówno na poziomie konkurencyjności MŚP, którym nie przypadają w udziale ekonomiczne korzyści związane z lepszym zarządzaniem środowiskowym i eko-innowacyjnością, jak i na poziomie środowiska lub zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracujących.

Aby pomóc MŚP w przyjęciu zrównoważonych metod produkcyjnych i praktyk biznesowych, Komisja tworzy program pomocy mający na celu zwiększenie poszanowania przez nie ustawodawstwa środowiskowego przy jednoczesnym redukowaniu kosztów uzyskania zgodności, zwiększenie eko-efektywności MŚP oraz wzmocnienie ich konkurencyjności i eko-innowacyjności.

Ten plan działania łączy polepszenie ustawodawstwa, dostosowanie narzędzi zarządzania środowiskowego, wsparcie finansowe dla MŚP, rozwój lokalnej wiedzy oraz komunikacji i informacji. Komisja powinna regularnie nadzorować zastosowanie tego programu, współpracując przy tym z państwami członkowskimi. Pierwsza ocena wdrożenia została dokonana do 2010 r.

Lepsze stanowienie prawa

Poprawa projektów oraz wdrożeń ustawodawczych obejmuje środki racjonalizacji procedur administracyjnych w celu zredukowania kosztów, grupowanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w dziedzinie wdrożenia obowiązków ochrony środowiska, zwłaszcza poprzez inicjatywy, takie jak BEST, współpracę z władzami odpowiedzialnymi za wdrożenia, takie jak sieć IMPEL, a także konsultowanie się z MŚP podczas projektowania i wdrożeń ustawodawczych.

Dostosowanie systemów zarządzania środowiskowego do MŚP

Komisja zachęca do stosowania systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Przewiduje ona rozszerzenie tego systemu na daną grupę lub sektor przemysłowy i rozwinięcie takich narzędzi, jak EMAS-Easy, w celu ułatwienia jego stosowania. Ponadto, Komisja rozważa zmniejszenie formalności administracyjnych związanych z EMAS, aby zachęcić przedsiębiorstwa europejskie do jego stosowania.

Zapewnienie odpowiedniego i zrównoważonego wsparcia finansowego

Aby ułatwić sobie inwestowanie w procesy eko-efektywności, MŚP mogą korzystać z funduszy i pomocy europejskich poprzez program LIFE+, Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz nowych instrumentów polityki spójności na lata 2007–2013 (EFRR, Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Społeczny). Komisja przewiduje publikację podręcznika przeznaczonego dla przedsiębiorstw, przedstawiającego możliwe źródła finansowania.

Przepisy związane z pomocą państwową pozwalają ponadto państwom członkowskim na finansowe wsparcie przedsiębiorstw, które podporządkowują się obowiązkom związanym ze wspólnotowym ustawodawstwem środowiskowym, a nawet wykraczają poza te obowiązki.

Rozwijanie lokalnej wiedzy

Komisja chce pomóc we wzmocnieniu zdolności wspierania MŚP w państwach członkowskich poprzez organizowanie seminariów szkoleniowych dotyczących źródeł informacji, obowiązków ustawowych oraz korzyści związanych z usprawnieniem zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach.

Wysiłki Komisji w kwestii promowania partnerstwa i aktywnej współpracy z MŚP zostaną ponadto wsparte przez sieć centrów Euro Info (EIC) oraz, od 2008 r., przez nową sieć wspierania przedsiębiorstw i innowacji, która zintegruje usługi CIE oraz centrów przekazu innowacji (IRC).

Lepsza komunikacja i bardziej ukierunkowane informacje

Pewna ilość informacji na temat środowiska powinna zostać oddana do dyspozycji MŚP poprzez wielojęzyczną stronę internetową, dotyczącą między innymi wdrażania ustawodawstwa, narzędzi zarządzania, możliwości finansowania, dobrych praktyk itd. Komisja opracuje także wytyczne przeznaczone dla MŚP, mające pomóc im w kontrolowaniu ich wpływu na środowisko.

See also

Ostatnia aktualizacja: 02.09.2011

Top