Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozwiązanie problemu susz i niedoboru wody w UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rozwiązanie problemu susz i niedoboru wody w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

KOM(2007) 414 wersja ostateczna – Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w UE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat identyfikuje największe wyzwania związane z niedoborem wody oraz suszami średnio- lub długoterminowymi w Unii Europejskiej (UE), a także przedstawia wytyczne w celu rozwiązania tych kwestii. Dotyczą one:

 • cen wody,
 • rozdziału wody,
 • zapobiegania suszom i reagowaniu na susze,
 • alternatywnych sposobów zaopatrzenia w wodę,
 • wysokiej jakości rozwiązań informatyczno-technologicznych w celu zwalczania niedoboru wody i susz.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • W celu zwalczenia problemu niedoboru wody i susz należy podjąć działania w zakresie pewnych kwestii. Kwestie te obejmują:
  • potrzebę pełnego wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej w celu rozwiązania problemu nieprawidłowego gospodarowania wodą,
  • nieskuteczne polityki w zakresie cen wody,
  • planowanie przestrzenne,
  • promowanie oszczędzania wody,
  • potrzebę działania w sposób zintegrowany i naukowy.
 • Kraje UE muszą ustalić odpowiednią cenę wody, korzystając ze skutecznej polityki cen wody.
 • Przydzielanie wody i finansowanie w obszarze gospodarki wodnej muszą być skuteczniejsze, by ograniczyć niekorzystne zmiany w dorzeczach rzek. Należy podjąć szczególne środki, zwłaszcza w celu wdrożenia dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Poprawa zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy będzie możliwa do uzyskania, jeśli kraje UE opracują odpowiednie plany zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy i jeśli będą dzielić się dobrymi praktykami oraz metodologią na poziomie unijnym. Unijny Fundusz Solidarności oraz Europejski Mechanizm Ochrony Ludności mogą pomóc w zapewnieniu, by kraje UE otrzymywały odpowiednią pomoc na czas.
 • By wspomóc ograniczanie wycieków i strat, Komisja Europejska zaleca na przykład tworzenie norm dla urządzeń wykorzystujących wodę i równoległe opracowywanie prawa dla produktów wykorzystujących wodę, lecz nie wykorzystujących energii (np. krany, główki prysznica, toalety).
 • Należy także zaangażować konsumentów i podmioty gospodarcze, co pomoże w propagowaniu kultury oszczędzania wody.
 • Poprawa wiedzy i gromadzenie danych stanowią integralny element podejmowania decyzji. System informacyjny dotyczący niedoborów wody i susz w całej Europie powinien być zintegrowany w System informacyjny na temat wody dla Europy (WISE).
 • W oparciu o informacje z krajów UE i bazując na pracach własnych, Komisja przygotowywała coroczne sprawozdania z działań następczych (2008–2010), które stanowiły ocenę wdrażania strategii politycznych w całej UE.
 • Kolejny dokument z 2012 r., plan ochrony zasobów wodnych Europy, obejmuje przegląd polityki w zakresie niedoboru wody i susz. Stwierdza się w nim, że cel odwrócenia tendencji niedoboru wody i susz nie został osiągnięty.

KONTEKST

 • Woda to jeden z najważniejszych zasobów naturalnych, jednakże jej dostępność może być okresowo obniżona z powodu susz lub długotrwałych okresów, w których popyt na wodę przekracza zasoby wodne nadające się do użytku (niedobór wody).
 • Problemy z dostępem do wody dotykają wiele regionów europejskich. Do roku 2007 co najmniej 11% populacji UE i 17% terenów UE doświadczyło niedoboru wody. Kwestia ta wymaga połączonych działań na poziomie unijnym, tym bardziej że niedobory wody prawdopodobnie będą się utrzymywać z powodu zmian klimatycznych.
 • Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej (COM(2007) 414 wersja ostateczna z 18.7.2007)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan ochrony zasobów wodnych Europy (COM(2012) 673 final z 14.11.2012)

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017

Top