Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia na rzecz środowiska morskiego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategia na rzecz środowiska morskiego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2008/56/WE –działania UE w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Na mocy niniejszej dyrektywy ustanowiono wspólne podejście i cele dotyczące zapobiegania szkodliwej działalności człowieka, ochrony i zachowania środowiska morskiego.
 • Ustanawia minimalne wymogi dla krajów Unii Europejskiej (UE) w zakresie opracowania strategii mającej, aby do 2020 r. osiągnąć „dobry stan środowiska*. Strategie, zaplanowane jako 6-letnie cykle, powinny obejmować środki mające na celu ochronę ekosystemu morskiego oraz zapewnienie zrównoważonego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze środowiskiem morskim.
 • Podkreślono w niej potrzebę współpracy wszystkich krajów UE ze swoimi sąsiadami w regionach morskich (północno-wschodniego Oceanu Atlantyckiego, Morza Bałtyckiego, Morza Śródziemnego i Morza Czarnego) przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii morskich. Zatem wykorzystanie istniejących regionalnych struktur administracyjnych, takich jak regionalne konwencje morskie, jest ważnym elementem, który powinien być brany pod uwagę przez kraje UE.
 • Docenia ona znaczenie środków ochrony przestrzennej w odniesieniu do środowiska morskiego, dzięki czemu przyczynia się do stworzenia globalnej sieci morskich obszarów chronionych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Kraje UE, w ramach swoich strategii morskich, muszą przeprowadzić ocenę stanu środowiska swoich wód morskich oraz wpływu działalności człowieka (w tym analizę społeczno-ekonomiczną). Muszą ustalić, co dla ich obszarów morskich oznacza „dobry stan środowiska”, oraz określić cele środowiskowe. Następnie muszą one utworzyć programy monitorowania i opracować programy wymaganych środków.
 • Oceny wód przeprowadzone przez kraje UE mogą pomóc w poszerzeniu wiedzy o wodach morskich Europy. Jest osiągane także dzięki takim programom, jak Wiedza o morzu lub Copernicus.
 • Morza Europy dzielą się na cztery regiony morskie: Morze Bałtyckie, północno-wschodni Ocean Atlantycki, Morze Śródziemne i Morze Czarne. Kraje prowadzące działalność w tym samym regionie morskim muszą koordynować swoje działania.
 • Sporządzane są programy monitorowania w celu mierzenia i oceny postępów w realizacji celów. Jeśli niektóre cele nie zostaną osiągnięte, kraje UE muszą wyjaśnić powody tego stanu, a w razie konieczności mogą zastosować pewne wyjątki.
 • W dyrektywie zawarto zbiór wskaźników jakości do uwzględnienia przez kraje UE podczas opracowywania strategii mających na celu osiągnięcie dobrego stanu środowiska ich wód. Obejmują one między innymi:
  • zachowanie bioróżnorodności,
  • prowadzenie zrównoważonych połowów,
  • ochrona dna morskiego,
  • kontrola morskich odpadów i substancji zanieczyszczających.

Dyrektywa czerpie z istniejących przepisów prawa UE, a jej zakres obejmuje określone elementy środowiska morskiego, które nie zostały ujęte w innych aktach, takich jak Ramowa Dyrektywa Wodna, dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia.

OSTATNIE ZMIANY

 • Doświadczenie UE w zakresie rozwijania zrównoważonego podejścia do zarzadzania oceanami w ramach dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej jest postrzegane jako ważny wkład w realizację wizji Komisji Europejskiej na 2016 r. dotyczącej zarządzania oceanami.
 • W 2015 r. Komisja ogłosiła znaczące postępy w zakresie ustanawiania morskich obszarów chronionych na morzach UE, za czym idą korzyści gospodarcze i środowiskowe. W ramach Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej UE zobowiązała się do zapewnienia ochrony 10% swoich morskich i przybrzeżnych obszarów do 2020 r.
 • W 2014 r. Komisja przeanalizowała pierwsze kroki podjęte w celu wdrożenia dyrektywy. Od tego czasu kraje UE wprowadziły programy monitorowania, których ocenę Komisja wkrótce ma przedstawić. Do marca 2016 r. kraje UE powinny też złożyć swoje programy działań do Komisji.
 • Innowacje w niebieskiej gospodarce są definiowane jako środki, za pomocą których mogą być rozwijane działania w zakresie efektywnej pod względem kosztów ochrony mórz, przyczyniające się do wdrożenia dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.
 • Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej dostarczyła wytycznych dotyczących ochrony środowiska dla dyrektywy dotyczącej planowania przestrzennego obszarów morskich opublikowanej w 2014 r.
 • Ta ostatnia dyrektywa stanowi element zintegrowanej polityki morskiej, której celem jest zapewnienie optymalnego gospodarowania oceanami i zarządzania kwestiami związanymi ze środowiskiem morskim.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 15 lipca 2008 r. Kraje UE miały obowiązek włączenia jej przepisów do prawa krajowego do 15 lipca 2010 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Dobry stan środowiska: oznacza taki stan środowiska wód morskich tworzących zróżnicowane i dynamiczne pod względem ekologicznym oceany i morza, które są czyste, zdrowe i urodzajne. Celem jest zapewnienie ochrony środowiska morskiego dla obecnych i przyszłych pokoleń.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19–40)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2010/477/UE z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (Dz.U. L 232 z 2.9.2010, s. 14–24)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22–61)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) 1380/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Pierwsza faza wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (2008/56/WE) Ocena i wytyczne Komisji Europejskiej (COM(2014) 97final z 20.2.2014)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Innowacje w niebieskiej gospodarce wykorzystujące potencjał mórz i oceanów w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy (COM(2014) 254 final/2 z 8.5.2014)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 135–145)

Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów w ustanawianiu chronionych obszarów morskich (zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej 2008/56/WE) (COM(2015) 481 final z 1.10.2015)

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Międzynarodowe zarządzanie oceanami - program działań na rzecz przyszłości oceanów (JOIN(2016) 49 final z 10.11.2016)

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017

Top