Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanowia ono Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
 • Ta elektroniczna baza danych Unii Europejskiej (UE) jest powszechnie dostępna i powinna przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) w postaci powszechnie dostępnej elektronicznej bazy danych. Baza ta spełnia wymagania protokołu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń podpisanego przez UE w maju 2003 r.
 • Rejestr ten jest dostępny publicznie, bez opłat, w Internecie. Informacje mogą być wyszukiwane według różnych kryteriów (rodzaj zanieczyszczeń, położenie geograficzne, dotknięte środowiska, jednostka będąca źródłem zanieczyszczeń itp.).

Zawartość PRTR

 • Rejestr zawiera informacje na temat uwolnień zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby, jak również transferów zanieczyszczeń obecnych w ściekach i odpadach poza miejsce położenia zakładu. Rejestr obejmuje 91 zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II, w tym gazy cieplarniane, inne gazy, metale ciężkie, pestycydy, chlorowane substancje organiczne, inne substancje organiczne i substancje nieorganiczne.
 • Zrzuty są zgłaszane, gdy poziom emisji przekraczają określone progi i są spowodowane przez dowolny z 65 rodzajów działalności wymienionych w załączniku I. Większość z tych działalności podlega również regulacji na mocy dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, obejmują one w szczególności zakłady przemysłu energetycznego, przemysłu mineralnego, przemysłu chemicznego, gospodarki odpadami i ściekami oraz produkcji i przetwórstwa papieru i drewna.
 • W niektórych przypadkach rejestr może też zawierać informacje na temat zrzutów zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych.

Funkcjonowanie PRTR

 • Baza danych jest zasilana na bieżąco informacjami gromadzonymi na szczeblu krajowym przez kraje UE i przekazywanymi do Komisji Europejskiej. Informacje te są przekazywane corocznie właściwemu organowi krajowemu przez operatorów zakładów objętych obowiązkiem.
 • Kraje UE również gromadzą informacje dotyczące uwolnień ze źródeł rozproszonych przy wykorzystaniu metod uznanych na poziomie międzynarodowym.
 • Po zebraniu informacji kraje UE powinny przekazać te dane Komisji w określonym czasie (w terminie 15 miesięcy po zakończeniu każdego roku sprawozdawczego). Kraje UE mają możliwość zachowania poufności pewnych informacji. W takim przypadku muszą powiadomić Komisję o rodzaju informacji, które nie zostały ujawnione oraz podać powody ich nieujawnienia.
 • Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, udostępnia informacje z bazy danych do publicznej wiadomości poprzez publikację w Internecie w określonym czasie (w terminie 16 miesięcy po zakończeniu każdego roku sprawozdawczego).

Udział społeczeństwa

Rozporządzenie stanowi kluczowe narzędzie realizacji postanowień konwencji z Aarhus — przewiduje możliwość udziału społeczeństwa w uzupełnianiu i zmienianiu rejestru.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 24 lutego 2006 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1–17)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 166/2006 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji z postępów we wdrażaniu rozporządzenia (WE) 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (europejskiego PRTR)(COM(2013) 111 final z 5.3.2013)

Protokół EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu (EN)

Decyzja Rady 2006/61/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (Dz.U. L 32 z 4.2.2006, s 54–55)

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017

Top