Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informacje dotyczące środowiska – publiczny dostęp (konwencja z Aarhus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informacje dotyczące środowiska – publiczny dostęp (konwencja z Aarhus)

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 – zastosowanie konwencji z Aarhus

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie nakłada na różne organy i instytucje UE obowiązek wykonania zobowiązań zawartych w konwencji z Aarhus. Zobowiązania te gwarantują społeczeństwu* dostęp do informacji, udział w podejmowaniu decyzji, a także dostęp do sprawiedliwości i kwestii środowiskowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Unijne instytucje i organy są zobowiązane do:

zagwarantowania prawa dostępu do informacji dotyczących środowiska otrzymanych lub udzielanych przez takie instytucje lub organy

zapewnienia, aby informacje dotyczące środowiska były sukcesywnie udostępniane i rozpowszechniane w społeczeństwie

zapewnienia wczesnego i skutecznego udziału społeczeństwa w odniesieniu do planów i programów odnoszących się do środowiska

zapewnienia społeczeństwu dostępu do wymiaru sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących środowiska

unikania dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, narodowość lub miejsce zamieszkania podczas rozpatrywania wniosków o informacje dotyczące środowiska

gromadzenia informacji w bazach danych łatwo dostępnych dla społeczeństwa

odpowiedniego aktualizowania informacji i zapewniania, aby były dokładne i porównywalne

informowania wnioskodawcy, w ciągu 15 dni roboczych, jeśli nie posiadają żądanych informacji.

Rejestry lub bazy danych dotyczące środowiska zawierają:

teksty międzynarodowych traktatów, konwencji lub umów, polityk, planów i programów

raporty dotyczące postępów we wdrażaniu powyższych aktów

działania podjęte w ramach postępowań w sprawie naruszenia prawa UE

monitorowanie działalności, która może mieć wpływ na środowisko

udzielone zezwolenia mające znaczny wpływ na środowisko

badania wpływu na środowisko oraz oceny ryzyka.

Organizacje pozarządowe spełniające określone kryteria mogą wnosić do instytucji UE o przeprowadzenie wewnętrznej procedury odwoławczej w danej sprawie środowiskowej.

Wnioski o informacje uważa się za otwarte dla społeczeństwa. Mogą one zostać odrzucone wyłącznie w określonych okolicznościach, takich jak trwające postępowanie sądowe lub jeśli mogą przynieść szkodę środowisku, np. ujawniając miejsca lęgowe rzadkich gatunków.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 28 września 2006 r. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 28 czerwca 2007 r.

KONTEKST

Konwencja z Aarhus

KLUCZOWE POJĘCIA

* Społeczeństwo: jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych, w tym stowarzyszenia, organizacje lub grupy takich osób.

* Informacje dotyczące środowiska: informacje w formie pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub w innej formie dotyczące kwestii środowiska naturalnego.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13–19)

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2015

Top