Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulacje prawne dotyczące roślin uprawnych zmodyfikowanych genetycznie: prawa krajów UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulacje prawne dotyczące roślin uprawnych zmodyfikowanych genetycznie: prawa krajów UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Usprawnienie procedury przyznawania zezwoleń na zamierzone uwalnianie i wprowadzanie do obrotu organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), aby była wydajniejsza i bardziej przejrzysta.

Ograniczenie zezwolenia do (odnawialnego) okresu 10 lat i wprowadzenie wymogu monitorowania po wprowadzeniu GMO do obrotu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa przewiduje:

system oceny poszczególnych rodzajów ryzyka dla środowiska związanych z GMO;

wspólne cele związane z monitorowaniem GMO po ich zamierzonym uwolnieniu na rynek;

mechanizm zmieniający, zawieszający lub przerywający zamierzone uwalnianie GMO po podaniu do publicznej wiadomości informacji na temat rodzajów ryzyka związanego z takim uwolnieniem.

Etykietowanie GMO oraz konsultacje publiczne stają się obowiązkowe. Komisja Europejska ma obowiązek konsultowania się z odpowiednimi komitetami naukowymi w sprawach, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko naturalne.

Należy ustanowić rejestry służące ewidencjonowaniu informacji dotyczących modyfikacji genetycznych w GMO oraz ich lokalizacji. Zasady funkcjonowania rejestrów określono w decyzji 2004/204/WE.

Co trzy lata Komisja publikuje podsumowanie środków podjętych przez kraje UE w celu wdrożenia przepisów niniejszej dyrektywy oraz sprawozdanie z doświadczeń w odniesieniu do GMO wprowadzonych do obrotu.

Niniejsza dyrektywa pozwala krajom UE na ograniczenie lub zakazanie uwalniania GMO stanowiącego zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, natomiast dyrektywa (UE) 2015/412 zmienia ją, pozwalając krajom UE na zakazywanie lub ograniczanie GMO na podstawie planów zabudowy miejskiej, przeznaczenia gruntów, wpływu społeczno-ekonomicznego, polityki publicznej i współwystępowania.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 17 kwietnia 2001 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 17 października 2002 r.

KONTEKST

Niniejsza dyrektywa jest zaledwie jednym z elementów ram prawnych UE dla GMO. Pozostałe elementy to dyrektywy i rozporządzenia (dotyczące takich tematów jak zmodyfikowana genetycznie żywność lub transgraniczne przemieszczanie GMO), których zadaniem jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wdrożenie zharmonizowanych procedur i zapewnienie możliwości śledzenia GMO wprowadzanych na rynek.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Zamierzone uwalnianie GMO: w kontekście niniejszego aktu oznacza dowolne zamierzone wprowadzenie do środowiska naturalnego organizmów GMO bez określonych środków ograniczających ich rozprzestrzenianie.

* Organizmy zmodyfikowane genetycznie: przy wykorzystaniu technik biotechnologicznych, zwanych technologią genową, można modyfikować strukturę genetyczną żywych komórek i organizmów. Pozwala to człowiekowi na hodowanie roślin i zwierząt przynoszących obfitsze zbiory lub odpornych na choroby.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1–39)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2001/18/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów informacyjnych.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1–23)

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24–28). Patrz tekst skonsolidowany

Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1–10)

Decyzja Komisji 2004/204/WE z dnia 23 lutego 2004 r. ustanawiająca szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania rejestrów przeznaczonych do wprowadzania informacji w sprawie genetycznych modyfikacji GMO, przewidzianych w dyrektywie 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 65 z 3.3.2004, s. 20–22)

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2015

Top