Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krajowe poziomy emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Krajowe poziomy emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza

Unia Europejska dąży do tego, aby wszyscy ludzie byli skutecznie chronieni przed zagrożeniami, jakie dla ich zdrowia stwarza zanieczyszczenie powietrza, i aby dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia uwzględniały ochronę środowiska.

AKT

Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza.

STRESZCZENIE

Unia Europejska dąży do tego, aby wszyscy ludzie byli skutecznie chronieni przed zagrożeniami, jakie dla ich zdrowia stwarza zanieczyszczenie powietrza, i aby dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia uwzględniały ochronę środowiska.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Jej celem jest ustanowienie krajowych poziomów emisji czterech substancji zanieczyszczających powietrze: ditlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych i amoniaku. Mogą one powodować zakwaszenie (np. zakwaszenie składu chemicznego morza), zanieczyszczenie wody i gleby (eutrofizację) i powstawanie ozonu w warstwie przyziemnej (ozon powstający w wyniku reakcji jednej z czterech substancji zanieczyszczających pod wpływem temperatury i światła słonecznego). Konieczne są działania na szczeblu Unii ze względu na transgraniczny charakter tego zanieczyszczenia. Określenie tych poziomów to przystanek na drodze do spełnienia bardziej ambitnych celów długoterminowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Kraje UE były zobowiązane do obniżenia do 2010 r. emisji tych czterech substancji zanieczyszczających do poziomu poniżej pułapów określonych w przepisach oraz utrzymania ich na takim poziomie w kolejnych latach.
  • Każdy kraj miał sporządzić krajowy program osiągnięcia tych celów do 1 października 2002 r. Plany te miały opisywać zasady i środki, które należy podjąć, oraz ich potencjalny wpływ. W razie potrzeby miały zostać zaktualizowane w 2006 r.
  • Programy te miały i mają zostać podane do publicznej wiadomości i przedstawione innym organizacjom.
  • Organy krajowe mają sporządzać roczne inwentaryzacje krajowych emisji oraz prognozy emisji tych zanieczyszczeń i przedstawiać je Komisji oraz Europejskiej Agencji Środowiska do końca każdego roku.
  • Komisja miała ocenić postępy i przedstawić sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady w 2012 r.
  • Przepisy te nie obejmują międzynarodowych emisji morskich i lotniczych ani emisji na Wyspach Kanaryjskich, w departamentach zamorskich Francji, na Maderze i Azorach.

Ponieważ zanieczyszczenie powietrza jest problemem międzynarodowym, który przekracza granice krajowe, Unia przystąpiła, w czerwcu 2003 r., do Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, którego celem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej.

W 2013 r. Komisja zauważyła, że jakość powietrza w Europie znacznie się poprawiła, ale nadal nie spełnia ustalonych celów. Razem z oceną, której wyniki omówiono w komunikacie Program„Czyste powietrze dla Europy” , przedstawiono projekt aktu ustawodawczego.

Akt ten ma zastąpić oryginalne przepisy (dyrektywę 2001/81/WE) w celu wydłużenia obowiązywania krajowych poziomów emisji do 2020 r. i wprowadzenia nowych w 2025 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej krajowym poziomom emisji.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2001/81/WE

27.11.2001

27.11.2002

Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22-30

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Traktat o przystąpieniu

1.5.2004

-

Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 703-707

Dyrektywa 2006/105/WE

1.1.2007

1.1.2007

Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 368-408

Rozporządzenie (WE) nr 219/2009

20.4.2009

-

Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 109-154

Dyrektywa 2013/17/UE

1.7.2013

1.7.2013

Dz.U. L 158 z 10.6.2013, s. 193-229

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2003/507/WE z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Protokołu do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r. w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej (Dz.U. L 179 z 17.7.2003, s. 1-2).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program „Czyste powietrze dla Europy” (COM(2013) 918 final z 18.12.2013).

Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE (COM(2013) 920 final z 18.12.2013).

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2015

Top