Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mechanizm monitorowania emisji gazów cieplarnianych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mechanizm monitorowania emisji gazów cieplarnianych

Unia Europejska ustanawia nowy mechanizm monitorowania i sprawozdawczości emisji gazów cieplarnianych, aby dokładniej i systematyczniej oceniać postępy dokonywane w zakresie ograniczania emisji. Pomoże to zrealizować zobowiązania Wspólnoty podjęte w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oraz protokołu z Kioto.

AKT

Decyzja nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotycząca mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania protokołu z Kioto.

STRESZCZENIE

Niniejsza decyzja ustanawia mechanizm:

  • monitorowania w państwach członkowskich wszystkich antropogenicznych emisji (w tym usuwania przez pochłaniacze gazów) gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC), perfluorowcowane węglowodory (PFC) i sześciofluorek siarki (SF6)) niekontrolowanych przez Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,
  • oceny postępu w wypełnianiu zobowiązań podjętych przez Wspólnotę, dotyczących emisji i ich usuwania przez pochłaniacze,
  • wykonania UNFCCC i protokołu z Kioto,
  • zapewnienia kompletności, dokładności, spójności, porównywalności i przejrzystości informacji przekazywanych przez Wspólnotę Sekretariatowi UNFCCC.

Krajowe systemy wykazywania i wspólnotowy system wykazywania

Państwa członkowskie i Wspólnota ustanawiają krajowe systemy wykazywania, które umożliwiają im szacowanie emisji i usuwania gazów cieplarnianych na ich terytoriach.

Co roku, do 15 stycznia, państwa członkowskie przekazują Komisji pozostałe informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Komisja przygotowuje wykaz i sprawozdanie w sprawie gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Sporządzone sprawozdanie przekazuje do 28 lutego państwom członkowskim i do 15 kwietnia do sekretariatu UNFCCC. Sprawozdania te umożliwiają ocenę postępu zgodnie z UNFCCC i protokołem z Kioto.

Programy krajowe i program wspólnotowy

Państwa członkowskie i Wspólnota opracowują i wykonują odnośne programy krajowe i program wspólnotowy w celu przyczynienia się do ograniczenia lub redukcji emisji pochodzenia antropogenicznego i do zwiększenia usuwania przez pochłaniacze wszelkich gazów cieplarnianych niekontrolowanych przez protokół montrealski.

Rejestry krajowe i rejestr wspólnotowy

Wspólnota i państwa członkowskie tworzą rejestry w celu zapewnienia dokładnego rozliczania wydawania, utrzymywania, transferu, likwidacji i wycofania jednostek. Rejestry te zawierają w rejestry wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych.

Ocena dokonanych postępów

Komisja corocznie ocenia postęp całej Wspólnoty w celu sprawdzenia, czy jest wystarczający dla wypełnienia zobowiązań przyjętych na podstawie UNFCCC i protokołu z Kioto.

Każdego roku Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z dokonanych postępów. Sprawozdanie to zawiera dane dotyczące prognozowanych emisji i usuwania przez pochłaniacze oraz działań i środków podjętych w tej dziedzinie.

Przyznane jednostki

Do 31 grudnia 2006 r. państwa członkowskie i Wspólnota poinformowały sekretariat UNFCCC o jednostkach przyznanej im emisji zgodnie z protokołem z Kioto i decyzją 2002/358/WE dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską protokołu z Kioto i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań (decyzja 2010/778/UE).

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 280/2004/WE

10.3.2004

Dz.U. L 49 z 19.2.2004

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 października 2011 r. – Postęp w realizacji celów z Kioto [COM(2011) 624 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011

Top