Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan priorytetowych połączeń międzysieciowych (PIP)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Plan priorytetowych połączeń międzysieciowych (PIP)

Wydajna infrastruktura energetyczna jest niezbędna dla właściwego funkcjonowania wewnętrznego rynku energetycznego oraz do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności oraz bezpieczeństwa dostaw energii w Unii. Wiąże się to z podjęciem znacznych inwestycji w istniejące sieci energetyczne i gazowe, a zwłaszcza z szybkim rozwojem ich połączeń międzysieciowych.

AKT

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. – Plan priorytetowych połączeń międzysieciowych [COM(2006) 846 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Połączenie międzysieciowe umożliwią transport energii i gazu między rynkami zorganizowanymi najczęściej w oparciu o krajowe podstawy i jest elementem kluczowym dla wdrażania prawdziwych transeuropejskich sieci energetycznych i gazowych.

Sieci dobrze połączone ze sobą są niezbędne do rozwoju zdrowej konkurencji i stanowią wstępny warunek tworzenia wewnętrznego rynku energetycznego. Umożliwiają również zapobieganie ryzyku niedoboru dostaw poprzez zróżnicowanie ich źródeł na przykład w przypadku energii, ułatwiając wprowadzanie systemów sieci zielonej energii elektrycznej produkowanej z energii odnawialnych.

Rozwój struktur energetycznych w Europie

Jednak rozwój sieci transeuropejskich jest niewystarczający, ponieważ brakuje niezbędnych inwestycji. Niektóre nieprawidłowości wykazują brak koordynacji pomiędzy krajowymi systemami przesyłu energii, a także brak rzeczywistego rozdzielenia funkcji produkcji, transportu i dystrybucji. Operatorzy systemów przesyłowych, którzy należą do przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo nie są zachęcani do rozwijania połączeń międzysieciowych z innymi sieciami i narażenia się na konkurencję nowych podmiotów w obszarze produkcji lub dostawy.

Infrastruktury są eksploatowane do granic ich możliwości, co hamuje integrację dodatkowych zasobów energii niezbędnych do rozwoju rynków. Dlatego produkcja na szerszą skalę elektryczności pochodzącej z energii odnawialnych może okazać się zagrożona w niektórych regionach. Przeciążenie sieci grozi doprowadzaniem do tymczasowych przerw w dostawie, a także wzrostem cen. Liczne regiony pozostają „wyspami energetycznymi”, ponieważ nie są połączone lub są źle połączone, z pozostałą częścią rynku wewnętrznego.

Plan priorytetowych połączeń międzysieciowych (PIP) opisuje szczegółowo postęp czterdziestu dwóch projektów uznanych za leżące w interesie Europy w wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E) które zostały przyjęte w 2006 r.

Sześćdziesiąt procent projektów dotyczących sieci elektrycznych ma opóźnienia związane ze złożonością oraz brakiem jednolitych procedur planowania i uzyskiwania zezwoleń. Przeszkodami są również trudności związane z finansowaniem, a także cele związane z ochroną środowiska lub zdrowia.

O ile projekty gazowe będące w interesie Europy rozwijają się w sposób zadawalający, o tyle wykonanie urządzeń i instalacji składowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) napotyka czasem na poważne problemy w niektórych państwach członkowskich, gdzie wiele projektów zostało zarzuconych lub zablokowanych. Połączenia sieciowe zewnętrzne wymagają szczególnej uwagi ze względu na to, że ponad 50% dostaw zależy właśnie od nich i od ich coraz bardziej politycznego charakteru.

Kluczowe działania dla zapewnienia stabilnych i korzystnych warunków dla inwestycji

Plan priorytetowych połączeń międzysieciowych proponuje pięć działań priorytetowych, które mogą przyczynić się do stworzenia stabilnych i korzystnych warunków dla inwestycji:

  • Wprowadzić identyfikację i uważną kontrolę istotnych planów w celu tworzenia rynku wewnętrznego, czuwając nad tym, aby przynajmniej projekty leżące w interesie Europy, które mogą napotkać na poważne trudności, zostały przeprowadzone pomyślnie i w rozsądnych terminach,
  • Wyznaczyć koordynatorów dla projektów leżących w interesie Europy. Najpierw dla czterech spośród nich: połączenie elektroenergetyczne Niemiec, Polski i Litwy, połączenie międzysieciowe farm wiatrowych na Morzu Północnym, połączenie elektroenergetyczne Francji z Hiszpanią oraz południowy korytarz gazowy łączący basen Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego z Unią Europejską, obejmujący projekt rurociągu Nabucco zaczynający się w Turcji, przechodzący przez Bułgarię, Rumunię, Węgry a kończący się w Austrii,
  • Zaplanować sieci z uwzględnieniem potrzeb konsumentów dzięki zastosowaniu podejścia regionalnego oznaczającego wzmocnioną współpracę operatorów sieci przesyłowych odpowiedzialnych za nadzorowanie i planowanie rozwoju oraz inwestycji na tym szczeblu,
  • Przyspieszyć procedury planowania oraz zatwierdzania, zachęcając do ich upraszczania oraz ujednolicania, a także zobowiązując państwa członkowskie do sporządzania procedur krajowych, według których planowanie i zatwierdzanie projektów leżących w interesie Europy będzie zakończone w ciągu najwyżej pięciu lat,
  • Uznać korzyści płynące ze zwiększenia finansowania wspólnotowego i zachęcać banki europejskie (EBI i EBOR) do priorytetowego finansowanie energetycznych połączeń międzysieciowych.

Cele

Wdrożenie planu PIP umożliwi: stworzenie prawdziwego jednolitego rynku energetycznego, na którym ceny będą przystępne dla wszystkich kategorii konsumentów; zabezpieczy dostawy zewnętrzne, a także wymianę wewnętrzną, ograniczając zagrożenie przeciążeniem lub zakłóceniem dostaw; przyniesie dodatkowe możliwości niezbędne dla nieuniknionego wzrostu zapotrzebowania na energię i gaz; odpowie na wyzwania związane z redukcją emisji CO2, włączając masowo nowe źródła energii odnawialnej, a także cele związane ze spójnością, zapewniając niezbędne możliwości, w tym także w regionach oddalonych i słabo zaludnionych.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych i uchylająca decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE [Dz.U. L 262 z 22.9.2006].

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. – Perspektywy rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu [COM(2006) 841 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych [Dz.U. L 33 z 4.2.2006].

Dyrektywa Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego [Dz.U. L 127 z 29.4.2004].

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2008

Top