Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Współpraca z państwami trzecimi w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Współpraca z państwami trzecimi w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

Unia Europejska (UE) dostarcza pomoc finansową państwom trzecim w celu zagwarantowania bezpieczeństwa jądrowego w tych państwach. Ten program finansowania dotyczy w lat 2007–2013.

AKT

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 300/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiający instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy dla finansowania środków przeznaczonych na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony przed promieniowaniem, a także na przeprowadzenie efektywnych i wydajnych kontroli bezpieczeństwa w państwach trzecich. Ramy finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Na cały ten okres przeznaczono sumę w wysokości 524 mln EUR.

Rozporządzenie pozwala na dostarczenie wsparcia finansowego dla środków przeznaczonych na wzmocnienie bezpieczeństwa jądrowego, zwłaszcza w zakresie ram prawnych lub zarządzania bezpieczeństwem elektrowni jądrowych (projektowanie, eksploatacja, konserwacja, likwidacja), bezpieczeństwem transportu, przetwarzania i składowania wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, rekultywacją terenów dawnych elektrowni jądrowych, zabezpieczeniem przed promieniowaniem jonizującym materiałów promieniotwórczych, zapobieganiem wypadkom jak i reagowaniem na wypadki, oraz promowaniem współpracy międzynarodowej.

Formy finansowania obejmują między innymi projekty lub programy, dotacje służące finansowaniu działań, wkłady do funduszy gwarancyjnych, wkłady do funduszy krajowych i międzynarodowych, czy też zasobów ludzkich i materialnych. Ponadto środki finansowane mogą stanowić przedmiot bądź całkowitego finansowania przez UE, bądź współfinansowania z jednym lub wieloma partnerami.

Pomoc jest wdrażana na podstawie przyjętych przez Komisję dokumentów wieloletniej strategii. Dokumenty te obejmują jeden lub kilka krajów przez maksymalny okres 7 lat i w granicach zastosowania niniejszego rozporządzenia. Zawierają one wieloletnie orientacyjne programy, które określają przede wszystkim cele priorytetowe oraz przykładowe przydziały finansowe. Na podstawie tych dokumentów Komisja przyjmuje programy działań, które na ogół trwają rok i określają konkretne zasady wdrażania pomocy.

Niektóre środki mogą zostać przyjęte poza dokumentami programowymi: chodzi o środki specjalne przyjmowane przez Komisję w nagłych przypadkach oraz o środki wsparcia, które zawierają na przykład środki pomocy technicznej albo administracyjnej.

Pomoc może zostać przyznana między innymi państwom oraz regionom partnerskim, ich zdecentralizowanym jednostkom, organizacjom publicznym i parapaństwowym, przedsiębiorstwom prywatnym, podmiotom niepublicznym, takim jak organizacje pozarządowe lub stowarzyszenia zawodowców, osobom fizycznym, wspólnym centrom badawczym lub agencjom Unii Europejskiej, organizacjom międzynarodowym lub instytucjom finansowym.

Udział w procedurach zamówień publicznych lub umowach dotacji jest zwykle ograniczony do osób fizycznych lub prawnych pochodzącym lub mającym siedzibę terenie jednego z państw członkowskich, państwa beneficjenta niniejszego instrumentu współpracy, instrumentu przedakcesyjnego, instrumentu sąsiedztwa lub państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Udział jest również otwarty dla osób fizycznych lub prawnych, których kraje uznały wzajemny dostęp dla ich pomocy zewnętrznej.

Środki finansowane na postawie niniejszego rozporządzenia podlegają rozporządzeniu finansowemu UE oraz zasadom ochrony interesów finansowych UE..

Komisja regularnie ocenia wyniki polityk oraz programów, a także skuteczność programowania oraz przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z wdrażania pomocy finansowej na mocy niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie jest kontynuacją rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 99/2000 dotyczącego programu TACIS, decyzji 98/381/WE, Euratom oraz decyzji 2001/824/WE, Euratom. Ten instrument finansowania jest uzupełnieniem pozostałych instrumentów wspierania państw trzecich.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 300/2007

1.1.2007–31.12.2013 

Dz. U. L 81 z 22.3.2007

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca strategię bezpieczeństwa jądrowego dla programów współpracy wspólnotowej na lata 2007–2013 oraz program orientacyjny na lata 2007–2009 [C(2007) 3758].

Rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 Parlamentu i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające instrument na rzecz stabilności [Dz.U. L 327 z 24.11.2006]. Instrument na rzecz stabilności został utworzony w celu przyznawania pomocy finansowej w latach 2007–2013 na działania gwarantujące stabilne warunki dla rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz promujące prawa człowieka, demokrację i podstawowe wolności w ramach polityki UE w obszarze stosunków zewnętrznych.

Decyzja Komisji 2005/510/Euratom z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi [Dz.U. L 185 z 16.7.2005].

Decyzja Komisji 1999/819/Euratom z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) do Konwencji bezpieczeństwa jądrowego z 1994 r. [Dz.U. L 318 z 11.12.1999].

Powłoka ochronna w Czarnobylu

Sprawozdanie Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r.: Czwarte sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu (FBPOC) – wrzesień 2007 [COM(2007) 825 wersja ostateczna – Dz.U. C 106 z 26.4.2008]. W maju 1997 r. grupa G7 (przekształcona w grupę G8), Wspólnota Europejska i Ukraina zawarły umowę w sprawie programu PRPO dotyczącego wzmocnienia powłoki ochronnej w Czarnobylu. Dziesięć lat po uruchomieniu tego programu większość prac przewidzianych w celu wzmocnienia fizycznego zabezpieczenia powłoki i bezpieczeństwa środowiska naturalnego została właściwie przeprowadzona. Umożliwia to rozpoczęcie budowy nowej, bezpiecznej powłoki ochronnej (NBPO). Kontrole dotyczące zarządzania PRPO przeprowadzone w 2007 r. potwierdziły, że obecny sposób zarządzania jest odpowiedni oraz pozwoliły stwierdzić, że przestrzegane są warunki przemysłowe oraz środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, jednak wykazały konieczność zwiększenia liczby pracowników. 30 czerwca 2007 r. przyznano 457 mln EUR na umowy o dotacje zawarte pomiędzy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i beneficjentami ukraińskimi. Wzrost kwoty do 490 mln EUR został zatwierdzony w lipcu 2007 r. Całkowite koszty PRPO, obejmujące koszty już ukończonych i bieżących projektów oraz obecne koszty NBPO, z uwzględnieniem wzrostu cen, ustalono na kwotę 1390 mln USD. Zgodnie z obecnym harmonogramem PRPO przewiduje zakończenie prac w 2011 r.

Sprawozdanie Komisji z 14 lipca 2004 r.: Trzecie sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu – grudzień 2003 – sporządzone zgodnie z artykułem 3 decyzji Rady 98/381/WE w sprawie wkładu Wspólnoty na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu [COM(2004) 841 wersja ostateczna].

Sprawozdanie Komisji z 29 maja 2001 r.: Second Progress Report on the implementation of the Chernobyl Shelter Fund February 2001 pursuant to Article 3 of the Council Decision 98/381/EC concerning the Community contribution to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund [COM(2001) 251 final – not published in the Official Journal] (Drugie sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu – luty 2001 r. – sporządzone zgodnie z artykułem 3 decyzji Rady 98/381/WE w sprawie wkładu Wspólnoty na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu [COM(2001) 251 wersja ostateczna]).

Communication from the Commission - First Annual Progress Report on the Implementation of the Chernobyl Shelter Fund pursuant to Council Decision 98/381/EC concerning the Community contribution to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund [COM(99) 470 final – not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z 12 października 1999 r. dotyczący pierwszego rocznego sprawozdania z postępów we wdrażaniu Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu (Chernobyl Shelter Fund) sporządzony zgodnie z decyzją Rady 98/381/WE w sprawie wkładu Wspólnoty na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu [COM(1999) 470 wersja ostateczna]).

See also

  • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej bezpieczeństwu jądrowemu (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2008

Top