Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)

Zorganizowano szeroko zakrojony eksperyment międzynarodowy pod nazwą ITER, którego celem jest zademonstrowanie realności wykorzystania syntezy jądrowej jako źródła energii. Unia Europejska utworzyła Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej w celu zarządzania wkładem UE w eksperyment ITER.

AKT

Decyzja Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołująca Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznająca mu określone korzyści

STRESZCZENIE

Zorganizowano szeroko zakrojony eksperyment międzynarodowy pod nazwą ITER, którego celem jest zademonstrowanie realności wykorzystania syntezy jądrowej jako źródła energii. Unia Europejska utworzyła Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej w celu zarządzania wkładem UE w eksperyment ITER.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Niniejsza decyzja powołuje Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (Fuzja dla Energii, F4E) na okres 35 lat od dnia 19 kwietnia 2007 r. Siedzibą F4E jest Barcelona (Hiszpania).

Członkami F4E są Europejska Wspólnota Energii Atomowej („Euratom”), reprezentowana przez Komisję Europejską, 28 krajów UE i Szwajcaria, które zawarły z Euratomem umowy o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej.

Cele

Cele obejmują:

zapewnienie wkładu Euratomu na rzecz Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej ITER i na rzecz „działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji” realizowanych wspólnie z Japonią, mających na celu szybkie uzyskanie energii termojądrowej; przygotowanie i koordynowanie programu działań mających na celu przygotowanie do budowy demonstracyjnych reaktorów syntezy jądrowej wraz z instalacjami towarzyszącymi, w tym międzynarodowej instalacji napromieniowywania materiałów przeznaczonych do syntezy jądrowej IFMIF.

Główne zadania wspólnego przedsięwzięcia obejmują m.in.:

nadzorowanie przygotowania obiektu do realizacji projektu ITER,

dostarczanie organizacji ITER komponentów, sprzętu, materiałów i zasobów ludzkich,

koordynowanie badań naukowych i technicznych oraz prac rozwojowych w dziedzinie syntezy jądrowej, a także

utrzymywanie kontaktów z organizacją ITER.

Budżet

Wkład Euratomu na rzecz F4E na okres 2014-2020 wynosi 2915 mln euro.

Szacowane środki F4E na okres 2007-2041 wynoszą 9653 mln euro, z czego 7649 mln euro stanowi wkład Euratomu (przy czym na wydatki administracyjne przeznacza się najwyżej 15%).

Struktura

F4E posiada osobowość prawną.

Przedsięwzięcie F4E posiada:

radę zarządzającą, w skład której wchodzą przedstawiciele krajów uczestniczących w F4E. Rada jest wspierana przez:

biuro,

Rada odpowiada za nadzorowanie F4E w realizacji jego działań.

dyrektora, który jest odpowiedzialny za reprezentowanie F4E i bieżącą pracę organizacji, w tym za podpisywanie umów.

Odpowiedzialność i właściwość

Odpowiedzialność umowną wspólnego przedsięwzięcia reguluje dana umowa i właściwe dla niej prawo.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest organem właściwym w sprawach i odwołaniach wnoszonych przeciwko F4E.

KONTEKST

Energia termojądrowa, wraz ze źródłami energii odnawialnej i energią rozszczepiania, stanowi jedno z trzech alternatywnych rozwiązań mających zastąpić paliwa kopalne. Energia jądrowa jest najpowszechniej występującym rodzajem energii we wszechświecie. Stanowi źródło energii wytwarzanej przez słońce i inne gwiazdy. Jednocześnie pozostaje wciąż najsłabiej rozwiniętym źródłem energii spośród trzech wymienionych niekopalnych źródeł energii.

W ramach rozpoczętego w 1978 r. projektu badawczego JET (Joint European Torus) przez kilka lat prowadzono zaawansowane badania w dziedzinie energii termojądrowej. W 1988 r. rozpoczął się nowy etap w dziedzinie syntezy jądrowej wraz z rozwojem projektu ITER. Kulminacja projektu miała miejsce w 2001 r., gdy opracowano szczegółowy projekt obiektu badawczego, mający wykazać realność wykorzystania syntezy jądrowej jako źródła energii mogącego przynieść znaczne korzyści UE, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zróżnicowania dostaw energii w długim okresie.

W listopadzie 2003 r. UE wysunęła kandydaturę Francji jako państwa przyjmującego ITER oraz miejscowości Cadarache na siedzibę ośrodka projektu ITER.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej poświęconej rozwojowi energii termojądrowej (F4E).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez kraje UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

Dz.U. L 90, 30.3.2007, s. 58-72

Akty zmieniające

Wejście w życie

Termin transpozycji przez kraje UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 2013/791/Euratom

24.12.2013

-

Dz.U. L 349, 21.12.2013, s. 100-102

Decyzja (Euratom) 2015/224

5.3.2015

-

Dz.U. L 37, 13.2.2015, s. 8-14

Ostatnia aktualizacja: 25.07.2015

Top