Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agencja Dostaw Euratomu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Agencja Dostaw Euratomu

Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) działa w obszarach związanych z energią atomową, takich jak: badania, tworzenie norm bezpieczeństwa i pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Utworzenie agencji ma na celu zapewnienie regularnych i sprawiedliwych dostaw rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych do Unii Europejskiej (UE).

AKT

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)

Decyzja 2008/114/WE, Euratom Rady z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu [Dz.U. L 41 z 15.2.2008].

STRESZCZENIE

Agencja Dostaw Euratomu została utworzona na mocy traktatu o Euratom. Zaczęła funkcjonować 1 czerwca 1960 r.

Misja

Agencja musi zapewnić, aby wszyscy użytkownicy w Unii Europejskiej (UE) korzystali z regularnego i równego dostępu do rud, paliwa nuklearnego (materiałów źródłowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych), dzięki wspólnej polityce dostaw i zgodnie z zasadami wymienionymi w Tytule II, rozdział VI Traktatu.

Aby skutecznie realizować powierzoną jej misję, Agencja:

  • dostarcza Wspólnocie wiedzę fachową, informacje i porady na wszelkie tematy związane z funkcjonowaniem rynku jądrowego,
  • obserwuje rynek poprzez monitorowanie i określanie tendencji rynkowych, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo dostaw,
  • korzysta z porad i wsparcia komitetu doradczego.

Jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie popytem i podażą rud, materiałów źródłowych (np. naturalnego uranu) i specjalnych materiałów rozszczepialnych (np. wzbogaconego uranu i plutonu) w UE, Agencja ma:

  • prawo pierwokupu rud, materiałów źródłowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych wyprodukowanych na terenie państw członkowskich,
  • wyłączne prawo do zawierania umów na dostawę rud, materiałów źródłowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych pochodzących zarówno ze Wspólnoty, jak i spoza niej.

Siedziba i statut

Agencja ma swoją siedzibę w Luksemburgu. Jest nadzorowana przez Komisję Europejską, która posiada prawo weta w stosunku do wszystkich decyzji Agencji (art. 53.1). Agencja posiada osobowość prawną i niezależność finansową.

Prawo pierwokupu (art. 57)

Agencja ma prawo pierwokupu w zakresie materiałów wyprodukowanych we Wspólnocie. Ma ono zastosowanie do własności rud, materiałów źródłowych oraz prawa użycia i zużycia specjalnych materiałów rozszczepialnych. W zależności od postanowień traktatu każdy producent na terytorium UE musi oferować Agencji wszystkie rudy, materiały źródłowe i specjalne materiały rozszczepialne, które wyprodukował, przed ich wykorzystaniem, przekazaniem czy składowaniem. To prawo wyboru jest realizowane poprzez zawieranie umów dostawy uproszczonej.

Jednakże producent może zachować materiały za zgodą Agencji lub je składować bądź w celu ich użycia, bądź przekazania do dyspozycji innym przedsiębiorstwom znajdującym się na terenie UE. Jednakże pewne szczególne warunki muszą zostać spełnione, a informacja - przekazana Komisji.

W przypadku gdyby Agencja zrezygnowała z przysługującego jej prawa pierwokupu, musi to zostać jasno wyrażone w zawartej umowie. W konsekwencji, jeśli chodzi o rudy i materiały źródłowe, kupujący posiada wszystkie prawa własności. Natomiast jeśli chodzi o specjalne materiały rozszczepialne, to kupujący otrzymuje tylko prawo użycia i zużycia, natomiast prawo własności pozostaje Wspólnoty.

Wyłączne prawo zawierania umów dostaw (art. 52)

Każda umowa dotycząca dostawy materiałów musi być zatwierdzona i zawarta przez Agencję. Chodzi tu o kluczowy instrument działania Agencji. Ma on zastosowanie do wszystkich umów o dostawach, takich jak zakup czy sprzedaż (uran naturalny, zubożony lub wzbogacony, tor, pluton), wymiana czy pożyczka.

To prawo ma zastosowanie do dostaw pochodzących zarówno ze Wspólnoty jak i spoza niej. Jeśli w przypadku materiałów pochodzących spoza UE, Komisja stwierdzi, że Agencja nie jest w stanie dostarczyć materiałów w rozsądnym terminie, użytkownicy mogą za zgodą Komisji zawrzeć umowę bezpośrednio z innymi podmiotami.

Jednak jeśli chodzi o transfer, przywóz czy wywóz niewielkich ilości materiałów w celach badawczych, wystarczy poinformować o tym Agencję.

W praktyce oraz zgodnie z regulaminem Agencji użytkownicy mają prawo prowadzić negocjacje z producentem, którego sami wybiorą. Po negocjacjach umowy dostawy rud, materiałów źródłowych, a także, analogicznie, umowy dostawy specjalnych materiałów rozszczepialnych, w tym także umowy dotyczące wzbogacania, muszą być przedłożone Agencji i być przez nią zatwierdzone.

Finansowanie

Traktat przewiduje możliwość wprowadzenia od transakcji opłaty, która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Agencji. Jest ona finansowana prawie w całości z budżetu wspólnotowego, zwrotów z własnych inwestycji kapitałowych i lokat bankowych.

Każdego roku Dyrektor Generalny Agencji musi przedłożyć Komisji planowany budżet.

Dyrektor Generalny i personel

Dyrektor Generalny jest mianowany przez Komisję. Odpowiada on za zarządzanie Agencją i reprezentuje ją w określonych sytuacjach. Pracownicy Agencji to stali urzędnicy Komisji, którzy zostali oddani do dyspozycji Agencji.

Komitet Konsultacyjny

Agencja Dostaw Euratomu jest wspierana przez Komitet konsultacyjny, będący łącznikiem między producentami, użytkownikami a Agencją. Dostarcza on rad, opinii i informacji na temat dostaw energii jądrowej oraz na temat handlu związanego z tą energią. Jest to także forum dyskusyjne.

Komitet składa się z 56 członków mianowanych przez państwa członkowskie na trzyletnią, odnawialną kadencję. Członkowie są wybierani spośród producentów, użytkowników i ekspertów w zakresie energii jądrowej w zależności od poziomu doświadczenia i wiedzy. Dyrektor Generalny ma obowiązek konsultowania z Komitetem decyzji dotyczących kapitału Agencji, przygotowania regulaminu określającego tryb zestawiania popytu i podaży, tworzenia rocznego bilansu oraz tworzenia oddziałów Agencji, a także jej rozwiązania.

Z reguły Komitet zbiera się dwa razy do roku. Może zostać zwołany na wniosek Dyrektora Generalnego lub na pisemny wniosek jednej trzeciej członków Komitetu, jeśli jest to konieczne.

Nadzór

Dyrektor Generalny, konsultując się z Komitetem przygotowuje trzy główne dokumenty:

  • roczny bilans uzupełniony rachunkiem tworzenia dochodów. Dokument jest przedstawiany Trybunałowi Obrachunkowemu,
  • sprawozdanie roczne z działalności agencji. Dokument ten zestawia dane dotyczące dostaw i zapotrzebowania na paliwa jądrowe w UE,
  • budżet na kolejny rok.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2008/114/WE, Euratom

3.6.2008

Dz.U. L 41 z 15.2.2008

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 66/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zwalniające z obowiązku stosowania zasad rozdziału dotyczącego zaopatrzenia w zakresie transferu niewielkich ilości rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych [Dz.U. L 11 z 17.1.2006].

See also

  • Agencja Dostaw Euratomu (EN)
  • Dyrekcja Generalna ds. Energii – Euratom (EN)

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2011

Top