Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przepisy UE dotyczące opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Przepisy UE dotyczące opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2003/96/WE – restrukturyzacja unijnego systemu opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy Unii Europejskiej dotyczące podatków w zakresie energii elektrycznej, wszystkich paliw silnikowych i większości paliw do ogrzewania.
 • Ma to na celu zapewnienie, by jednolity rynek energetyczny UE działał sprawnie, oraz uniknięcie wszelkich zakłóceń handlu i konkurencji, które mogłyby wynikać z dużych różnic pomiędzy krajowymi systemami podatkowymi.
 • Przepisy te przyczyniają się do wypełniania ogólnych celów traktatu, takich jak przejście na konkurencyjną, niskoemisyjną i wydajną energetycznie gospodarkę.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Produkty energetyczne podlegają opodatkowaniu, tylko jeśli są stosowane jako paliwo silnikowe lub do ogrzewania.
 • Niniejszy akt wprowadza minimalne poziomy opodatkowania dla paliw silnikowych i paliw do ogrzewania oraz energii elektrycznej z zastosowaniem od 1 stycznia 2004 r.
 • Produkty energetyczne stosowane do ogrzewania, w rolnictwie, silnikach stacjonarnych, maszynach używanych w budownictwie oraz publicznych robotach budowlanych mogą być opodatkowane na niższym poziomie niż paliwo samochodowe.
 • Rządy krajów mogą stosować niższą stawkę cła na oleje napędowe wykorzystywane do celów handlowych (stosowane przez przewoźników drogowych lub do transportu pasażerów) niż na oleje napędowe wykorzystywane do celów niehandlowych.
 • Niniejsza dyrektywa zezwala na zwolnienia i obniżki podatkowe, zwłaszcza ze względów ochrony środowiska i polityki zdrowotnej. Władze krajowe mogą zwolnić z opodatkowania odnawialne źródła energii, takie jak biopaliwa lub paliwa i energię elektryczną wykorzystywane do transportu towarów i pasażerów pociągiem, metrem, tramwajem lub trolejbusem.
 • Niniejszy akt przewiduje ograniczenia podatkowe dla zakładów energochłonnych, które włożyły najwięcej pracy w ograniczenie zużycia energii. Kraje UE mające trudności z wdrożeniem nowych środków otrzymały przejściowe szczególne uzgodnienia przed zastosowaniem nowego prawa (Belgia, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria i Portugalia).
 • Podobne czasowe zwolnienia i okresy przejściowe zostały udzielone krajom, które dołączyły do UE w 2004 i 2007 r.
 • Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do niektórych sektorów energochłonnych (np. do metalurgii) i do produktów energetycznych o podwójnym zastosowaniu, tzn. stosowanych zarówno do ogrzewania, jak i w innym celu (np. do wytwarzania określonych substancji chemicznych).

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 31 października 2003 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 31 grudnia 2003 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51–70)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2003/96/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016

Top