Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przejrzysta rachunkowość dla przedsiębiorstw publicznych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Przejrzysta rachunkowość dla przedsiębiorstw publicznych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa Komisji 2006/111/WE – Przejrzysta rachunkowość dla przedsiębiorstw publicznych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ma na celu zagwarantowanie przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej (UE) a przedsiębiorstwami publicznymi, aby zapewnić uczciwą konkurencję z przedsiębiorstwami prywatnymi i wyeliminować dyskryminację wobec nich.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Kraje UE są zobowiązane do zagwarantowania przejrzystości funduszy publicznych udostępnianych przedsiębiorstwom publicznym i sposobu ich wykorzystania, a także do zapewnienia, aby koszty i przychody takich przedsiębiorstw były jasno ujęte w oddzielnych księgach.
  • Do rodzajów stosunków finansowych objętych dyrektywą zalicza się przekazywanie kapitału, dotacje lub pożyczki na uprzywilejowanych warunkach i wyrównywanie strat operacyjnych*.
  • Kraje UE zapewniają, aby wewnętrzne księgi odpowiadające poszczególnym rodzajom działalności były prowadzone oddzielnie, a także aby wszystkie koszty i dochody były prawidłowo rozliczane zgodnie z odpowiednimi zasadami rachunkowości kosztowej.
  • Określone rodzaje stosunków finansowych są wyłączone z niniejszej dyrektywy, np. stosunki pomiędzy krajami UE i bankami centralnymi lub z przedsiębiorstwami publicznymi związane ze świadczeniem usług, które nie powinny mieć dużego wpływu na handel pomiędzy krajami UE.
  • Kraje UE zapewniają, aby odpowiednie informacje finansowe były udostępniane Komisji Europejskiej na okres do pięciu lat od daty przekazania danemu przedsiębiorstwu funduszy publicznych. Jednakże Komisji nie wolno ujawniać jakichkolwiek informacji objętych obowiązkiem tajemnicy zawodowej.
  • W odniesieniu do sektora wytwórczego informacje takie są przekazywane Komisji co roku i powinny zawierać sprawozdanie roczne i roczne sprawozdanie finansowe.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa Komisji 2006/111/WE stanowi skodyfikowaną wersję aktu pierwotnego (dyrektywa 80/723/EWG) i jego kolejnych zmian. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od dnia 20 grudnia 2006 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia pierwotnej dyrektywy 80/723/EWG do prawa krajowego do 31 grudnia 1981 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Wyrównywanie strat: termin w rachunkowości, oznaczający zestawienie straty z pozycją zysku w celu zrównoważenia straty.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 318 z 17.11.2006, s. 17–25)

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016

Top