Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zwalnianie z grzywien i zmniejszanie grzywien: łagodzenie sankcji w sprawach kartelowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zwalnianie z grzywien i zmniejszanie grzywien: łagodzenie sankcji w sprawach kartelowych

Polityka łagodzenia sankcji ma na celu zachęcenie większej liczby przedsiębiorstw uczestniczących w kartelach do ujawniania tych praktyk organom ochrony konkurencji.

AKT

Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych [Dz.U. C 298 z 8.12.2006].

STRESZCZENIE

Polityka łagodzenia sankcji przewiduje nagradzanie przedsiębiorstw za ujawnienie karteli *, w których uczestniczyły przyznając im całkowite zwolnienie z grzywien lub obniżając wysokość grzywien, które w przeciwnym przypadku zostałaby na nie nałożone.

Polityka ta ułatwia w szczególności wykrywanie, destabilizowanie i eliminowanie karteli, zwłaszcza tajnych. Ze względu na swój charakter tajne kartele są niezwykle trudne do wykrycia i zbadania bez współpracy ze strony jednego z ich uczestników.

Korzyści z rozbicia karteli dla gospodarki i konsumentów okazują się znacznie większe niż w przypadku karania przedsiębiorstw, które współpracują z organami ochrony konkurencji.

W obwieszczeniu w sprawie łagodzenia sankcji wprowadza się ulepszenia, aby zachęcić większą liczbę przedsiębiorstw do ujawniania wspomnianych praktyk organom ochrony konkurencji.

Zwalnianie z grzywien

Przedsiębiorstwo uczestniczące w kartelu i chcące go ujawnić może wnioskować o całkowite zwolnienie z grzywien, jeżeli jest pierwszym przedsiębiorstwem mającym dostarczyć dowody o istnieniu kartelu, które nie były dotychczas znane Komisji Europejskiej lub, w przypadku gdy Komisja wie o istnieniu kartelu, jeżeli przedsiębiorstwo jako pierwsze dostarczy Komisji kluczowe informacje pozwalające na ustalenie istnienia kartelu.

W nowym obwieszczeniu określono poziom dowodów konieczny do uzyskania zwolnienia. Opisano ponadto szczegółowo informacje i dowody, które przedsiębiorstwa muszą dostarczyć.

Wymagane dowody są ściśle związane z informacjami koniecznymi, aby Komisja mogła przeprowadzić celową kontrolę. Przedsiębiorstwa zamierzające wnioskować o złagodzenie sankcji muszą nie tylko dostarczyć informacje i dowody określone w obwieszczeniu, ale również zapewnić podczas formułowania wniosku, że nie podejmują żadnych działań mogących utrudnić Komisji przeprowadzenie kontroli.

Komisja może również przyjąć wniosek o zwolnienie z grzywien na podstawie ograniczonych informacji. Komisja może zatem przyznać poświadczenie kolejności złożenia wniosku zabezpieczające miejsce wnioskodawców ubiegających się o zwolnienie z grzywien w kolejce, aby umożliwić im zgromadzenie koniecznych informacji i dowodów.

Nadal obowiązuje zasada, że przedsiębiorstwo, które zmusiło inne przedsiębiorstwa do uczestniczenia lub pozostawania w kartelu, może nie zostać zakwalifikowane do całkowitego zwolnienia z grzywien.

Obniżenie wysokości grzywien

Przedsiębiorstwo, które nie może wnioskować o całkowite zwolnienie z grzywien, może występować o obniżenie ich wysokości, jeżeli dostarczy dowody znacząco zwiększające wartość dowodów już posiadanych przez Komisję.

Dowód znacząco zwiększający wartość posiadanych dowodów to dowód, który poprzez swój charakter oraz/lub poziom szczegółowości zwiększa możliwość udowodnienia przez Komisję istnienia kartelu.

Na wartość złożonych dowodów wpływ będzie miał zakres, w jakim potwierdzają je inne materiały. Dowody, które nie wymagają potwierdzenia, będą uznawane za bardziej wartościowe niż dowody, które wymagają potwierdzenia lub poparcia.

Pierwsze przedsiębiorstwo spełniające te warunki uzyska zmniejszenie o 30–50% grzywny, która zostałaby na nie w przeciwnym przypadku nałożona, natomiast drugie przedsiębiorstwo skorzysta z obniżenia o 20–30%, a kolejne przedsiębiorstwa mogą uzyskać zmniejszenie o wartości do 20%. Kwota zmniejszenia grzywny w ramach każdego przedziału uzależniona jest od momentu złożenia dowodów oraz zakresu, w jakim zwiększają one wartość dowodów już posiadanych.

Ponadto złożenie dowodów pozwalających ustalić dodatkowe fakty zwiększające wagę lub czas trwania naruszenia zostanie nagrodzone w przyszłości poprzez wykluczenie tych elementów przy ustalaniu grzywien nakładanych na przedsiębiorstwo, które dostarczyło te dowody.

Warunki uprawniające przedsiębiorstwa do zwolnienia z grzywien lub ich obniżenia

Zwolnienie z grzywien lub ich obniżenie uzależnione jest od tego, czy przedsiębiorstwo współpracuje w sposób pełny, ciągły i szybki podczas trwania całej procedury. Ponadto od tej pory współpraca przedsiębiorstwa musi być oparta na szczerych zasadach. Przedsiębiorstwo musi dostarczać ścisłe, niewprowadzające w błąd i kompletne informacje.

Poza tym przedsiębiorstwo musi natychmiast wystąpić z kartelu. Komisja może jednak elastycznie potraktować ten wymóg, jeżeli uzna, że mogłoby to uniemożliwić jej przeprowadzenie pełnej kontroli.

Ponadto nie jest dopuszczalne, aby przedsiębiorstwo zniszczyło, sfałszowało lub ukryło dowody istnienia kartelu w okresie rozważania złożenia wniosku o złagodzenie sankcji.

Oświadczenia przedsiębiorstw

Na mocy obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji ustanowiona została procedura ochrony oświadczeń przedsiębiorstw przed ujawnieniem w postępowaniu cywilnoprawnym o odszkodowanie.

Modelowy program łagodzenia kar ECN: system kompleksowej obsługi

Modelowy program łagodzenia kar Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN) * określa główne cechy procedury, której musi przestrzegać przedsiębiorstwo chcące skorzystać ze złagodzenia sankcji lub zmniejszenia grzywien.

Zestawienie programów łagodzenia sankcji w modelu ECN zapewnia system kompleksowej obsługi. Jego celem jest ułatwienie przedsiębiorstwom uczestniczącym w kartelach transgranicznych występowanie z wnioskiem o złagodzenie sankcji, aby nie zniechęcały się złożonymi i zróżnicowanymi procedurami.

Nowe obwieszczenie Komisji w sprawie łagodzenia sankcji opiera się na modelu ECN.

Wejście w życie

Obwieszczenie to weszło w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie do wszystkich wniosków o złagodzenie sankcji w sprawach kartelowych, w których nie było do tej pory przedsiębiorstwa współpracującego z Komisją.

Procedura ochrony oświadczeń przedsiębiorstw obowiązuje od dnia jej opublikowania i ma zastosowanie do wszystkich nowych i oczekujących na rozpatrzenie wniosków.

Kontekst

Nakładanie wysokich grzywien pozwala karać przedsiębiorstwa uczestniczące w kartelach i stanowi czynnik zniechęcający do tworzenia karteli w przyszłości.

Polityka łagodzenia sankcji skutecznie uzupełnia mechanizm antykartelowy destabilizując istniejące kartele przez tworzenie klimatu nieufności.

Wspólnotowa polityka łagodzenia sankcji, przyjęta po raz pierwszy w 1996 r. i oparta na praktykach stosowanych w Stanach Zjednoczonych w tej dziedzinie, znacząco pomogła w zwalczaniu karteli, w szczególności tajnych karteli.

Zaproponowane przez Komisję ulepszenia odzwierciedlają doświadczenia nabyte podczas wdrażania pierwszego obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji, które zostało zmienione po raz pierwszy w 2002 r. i umożliwiają tworzenie większej przejrzystości i pewności prawa.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Kartele: porozumienia i/lub uzgodnione praktyki konkurentów zmierzające do ograniczenia konkurencji poprzez koordynowanie działań konkurencyjnych na rynku i/lub wpływanie na określone czynniki konkurencji na rynku wewnętrznym (np. poprzez porozumienia w sprawie ustalania cen kupna lub sprzedaży, ustalanie poziomu produkcji lub sprzedaży, podział rynków wraz z ustalaniem ofert przetargowych). W związku z faktem, że kartele w sposób natychmiastowy wywierają wpływ na konsumentów poprzez podnoszenie cen i ograniczanie wyboru produktów, stanowią one poważne naruszenie art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
  • Europejska Sieć Konkurencji (ECN): sieć, poprzez którą krajowe organy ochrony konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej współpracują z Komisją Europejską.

AKTY POWIĄZANE

Wytyczne Komisji w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003 [Dz.U. C 210 z 1.9.2006].

See also

  • Dalsze informacje, między innymi na temat procedury składania wniosków o złagodzenie sankcji do Komisji Europejskiej dostępne są na stronie „Łagodzenie kar” (EN) Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2011

Top