Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wytyczne dotyczące stosowania art. 101 ust. 3 TFUE (dawnego art. 81 ust. 3 TWE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wytyczne dotyczące stosowania art. 101 ust. 3 TFUE (dawnego art. 81 ust. 3 TWE)

Komisja określa kryteria oceny na podstawie art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (dawnego art. 81 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)) w celu wyłączenia porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw i praktyk uzgodnionych, które są zakazane na podstawie art. 101 ust. 1 TFUE (dawnego art. 81 ust. 1 TWE).

AKT

Communication from the Commission – Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty [Official Journal No C 101 of 27.4.2004]. (Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu [Dz.U. C 101 z 27.4.2004]).

STRESZCZENIE

Art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (dawny art. 81 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)) zakazuje wszelkich porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw i praktyk uzgodnionych, które mogą wpływać na handel między państwami Unii Europejskiej (UE) i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji. Jako wyjątek od tej reguły, art. 101 ust. 3 TFUE (dawny art. 81 ust. 3 TWE) stanowi, że zakaz zawarty w art. 101 ust. 1 TFUE może zostać uznany za niemający zastosowania w przypadku porozumień, które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, oraz bez nakładania ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów, i bez dawania takim przedsiębiorstwom możliwości eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów.

Tym samym ocena na podstawie art. 101 TFUE składa się z dwóch części. Pierwszym krokiem jest ocena, czy porozumienie między przedsiębiorstwami, które może wpływać na handel między państwami członkowskimi, ma na celu zwalczanie konkurencji lub skutkuje rzeczywistym bądź potencjalnym zwalczaniem konkurencji. Art. 101 ust. 3 TFUE ma znaczenie wyłącznie wówczas, gdy porozumienie zawarte między przedsiębiorstwami ogranicza konkurencję w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE. W przypadku porozumień, które nie wprowadzają ograniczeń, nie ma potrzeby badania zysków wynikających z danego porozumienia. Wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych, horyzontalnych porozumień kooperacyjnych i porozumień o transferze technologii zawierają istotne wytyczne w sprawie stosowania art. 101 ust. 1 TFUE do różnych rodzajów porozumień.

Drugi krok, który jest stosowany wyłącznie wówczas, gdy porozumienie zostanie uznane za ograniczające konkurencję, polega na ustaleniu korzyści prokonkurencyjnych, jakie stwarza dane porozumienie, oraz na ocenie, czy te skutki prokonkurencyjne przeważają nad skutkami zwalczającymi konkurencję. Skutki zwalczające konkurencję i prokonkurencyjne są bilansowane wyłącznie w zakresie ramowym określonym przez art. 101 ust. 3 TFUE. Niniejsze wytyczne badają cztery warunki określone w art. 101 ust. 3 TFUE:

  • korzyści pod względem efektywności,
  • słuszny udział dla konsumentów,
  • nieodzowność ograniczeń,
  • brak eliminowania konkurencji.

Uwzględniając fakt, że te cztery warunki mają charakter łączny, nie ma potrzeby badania jakichkolwiek pozostałych warunków, jeżeli okaże się, że jeden z nich nie jest spełniony. W związku z tym w indywidualnych przypadkach wskazane może być rozpatrzenie tych czterech warunków w innej kolejności. Dla celów niniejszych wytycznych uznaje się, że wskazane jest przestawienie kolejności drugiego i trzeciego warunku, a tym samym rozpatrzenie kwestii nieodzowności przed kwestią korzyści dla konsumentów. Analiza korzyści wymaga zbilansowania negatywnego i pozytywnego wpływu porozumienia na konsumentów. Nie powinna obejmować skutków ograniczeń, które nie przeszły już testu nieodzowności i które w związku z tym są zakazane w art. 101 TFUE.

Art. 101 ust. 3 TFUE nie wyklucza z góry określonych rodzajów porozumień ze swojego zakresu. Zasadniczo wszystkie ograniczające porozumienia, które spełniają cztery warunki określone w art. 101 ust. 3 TFUE, podlegają wyjątkowi. Poważne ograniczenia konkurencji mają jednak niewielkie szanse na spełnienie warunków określonych w art. 101 ust. 3 TFUE. Ograniczenia takie są zazwyczaj wymienione na czarnej liście w przepisach o wyłączeniu grupowym lub określone jako ekstremalne ograniczenia w wytycznych i powiadomieniach Komisji. Porozumienia o takim charakterze generalnie nie spełniają (co najmniej) dwóch pierwszych warunków określonych w art. 101 ust. 3 TFUE. Nie tworzą one obiektywnych korzyści ekonomicznych ani nie są korzystne dla konsumentów.

Niniejsze wytyczne nie są wiążące i nie mają wpływu na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, dotyczące interpretacji art. 101 ust. 1 i 101 ust. 3 TFUE, bądź na wykładnię, jaką sądy UE przyjmą w przyszłości w odniesieniu do tych postanowień.

Kontekst

Zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, porozumienia podlegające postanowieniom art. 101 ust. 1 TFUE i niespełniające warunków określonych w art. 101 ust. 3 TFUE są zakazane. Zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, porozumienia podlegające postanowieniom art. 101 ust. 1 TFUE, ale spełniające warunki określone w art. 101 ust. 3 TFUE nie są zakazane, bez konieczności podejmowania w tym celu uprzedniej decyzji. Takie porozumienia są ważne i wykonalne od momentu spełnienia warunków określonych w art. 101 ust. 3 TFUE oraz przez cały czas ich spełniania.

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2011

Top