Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Porozumienia o transferze technologii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Porozumienia o transferze technologii

Porozumienia licencyjne mające na celu ograniczenie konkurencji są zakazane na mocy reguł konkurencji Unii Europejskiej (UE), a zwłaszcza na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (wcześniejszy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)). Jednak w większości przypadków umowy te mają również pozytywne następstwa przewyższające skutki ograniczające konkurencję. Nowe przepisy składające się na rozporządzenie i wytyczne w sprawie „wyłączeń grupowych” tworzą przestrzeń pewności dla większości porozumień licencyjnych.

AKT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii.

STRESZCZENIE

Przepisy dotyczące praw własności intelektualnej przyznają wyłączne prawa do dysponowania nimi właścicielom patentów *, praw autorskich, praw do wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innych praw chronionych. Właściciel praw własności intelektualnej jest uprawniony do ochrony swojej własności intelektualnej przed jej bezprawnym użytkowaniem * oraz do jej wykorzystywania między innymi w drodze udzielania licencji stronom trzecim. Porozumienia o transferze technologii * dotyczą udzielania licencji na korzystanie z technologii.

Tego rodzaju porozumienia zazwyczaj prowadzą do poprawy efektywności gospodarczej i wspierają konkurencyjność, ponieważ mogą zmniejszać powielanie działań w zakresie badań i rozwoju, wzmacniać motywację przedsiębiorstw do podejmowania nowych prac w zakresie badań i rozwoju, pobudzać innowacje ewolucyjne, ułatwiać upowszechnienie technologii oraz tworzyć konkurencję na rynku produktów. Jakkolwiek porozumienia licencyjne mogą być również wykorzystywane w celach antykonkurencyjnych, np. w sytuacji, gdy dwóch konkurentów korzysta z porozumienia licencyjnego, by podzielić między sobą rynki lub gdy liczący się na rynku właściciel licencji wyklucza z rynku konkurencyjne technologie.

Aby uzyskać równowagę między ochroną konkurencji a ochroną praw własności intelektualnej, rozporządzenie dotyczące wyłączeń grupowych tworzy przestrzeń pewności dla większości porozumień licencyjnych. Wytyczne określają sposób, w jaki art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (wcześniejszy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)) ma być stosowany do porozumień niemieszczących się w obszarze pewności prawnej.

Zakres

Zakres nowych przepisów nie tylko dotyczy porozumień licencyjnych na korzystanie z patentu i know-how *, ale także ma zastosowanie do praw obejmujących wzory i modele oraz prawa autorskie do oprogramowania. W przypadkach gdy Komisja nie ma prawa przyjąć rozporządzenia dotyczącego wyłączeń grupowych, np. w odniesieniu do porozumień łączących patenty w grupy lub przyznających prawa autorskie w znaczeniu ogólnym, wytyczne zapewniają jasne wskazówki w sprawie przyszłej polityki dotyczącej zastosowania przepisów. Jakkolwiek rozporządzenie to nie dotyczy porozumień licencyjnych odnoszących się do podzlecania w zakresie badań i rozwoju.

Warunki wejścia w życie

Aby określić obszar pewności mającej zastosowanie do porozumień licencyjnych, rozporządzenie to rozróżnia pomiędzy przedsiębiorstwami konkurującymi i niekonkurującymi, przy czym przedsiębiorstwa konkurujące definiuje jako te, które konkurują na rynku odnośnej technologii i/lub na właściwym rynku asortymentowym.

Rozporządzenie zakłada jednak, że następujące porozumienia są zwolnione z ograniczeń ustanowionych w art. 101 ust. 1 TFUE (wcześniejszy art. 81 ust. 1 TWE):

  • porozumienia zawarte pomiędzy przedsiębiorstwami konkurującymi, w przypadku gdy udział we właściwym rynku posiadany przez strony nie przekracza 20%,
  • porozumienia zawarte pomiędzy przedsiębiorstwami niekonkurującymi, w przypadku gdy udział we właściwym rynku nie przekracza 30%.

Wyłączenia te przyznawane są, pod warunkiem, że porozumienia nie zawierają określonych ograniczeń niosących za sobą poważne następstwa antykonkurencyjne. Pod tym względem rozporządzenie zawiera wykaz ograniczeń podstawowych i wykluczonych (art. 4 i 5), które mają poważne skutki antykonkurencyjne, w związku z czym są zabronione. Innymi słowy, wszelkie ograniczenia wyraźnie niewyłączone z rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych są zwolnione. W razie braku podstawowych ograniczeń antykonkurencyjnych, przedsiębiorstwa, które podpisały porozumienia nieprzewyższające progów udziałów w rynku, mogą uznać te porozumienia za zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi konkurencji.

Udział w rynku wylicza się na podstawie danych dotyczących wartości sprzedaży rynkowej odnoszących się do poprzedniego roku kalendarzowego. Jeśli udział w rynku początkowo nie przekracza 20 lub 30%, jednak w późniejszym czasie zwiększa się ponad ten poziom wyłączenie nadal ma zastosowanie przez okres dwóch kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku, w którym próg 20 lub 30% został po raz pierwszy przekroczony.

Wycofanie przywileju wyłączenia

Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 upoważnia właściwe władze państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) do wycofania przywileju wyłączenia grupowego, gdy porozumienia mają skutki niezgodne z warunkami ustanowionymi w art. 101 ust. 3 TFUE (wcześniejszy art. 81 ust. 1 TWE), jeśli takie skutki są odczuwalne na ich terytorium lub na jego części i jeśli to terytorium ma cechy odrębnego rynku geograficznego. Państwa członkowskie powinny zapewnić jednolite stosowanie na całym obszarze wspólnego rynku wspólnotowych zasad konkurencji.

Komisja może również wycofać przywilej wynikający z niniejszego rozporządzenia w następujących przypadkach:

  • jeżeli uzna w konkretnym przypadku, że porozumienia o transferze technologii wywołują skutki niezgodne z warunkami ustanowionymi w art. 81 ust. 3 TFUE,
  • jeśli stwierdzi obecność równoległych sieci obejmujących więcej niż 50% odnośnego rynku. W takim przypadku Komisja może stwierdzić na mocy rozporządzenia, że rozporządzenie to nie ma zastosowania.

Porozumienia będące w mocy w dniu 30 kwietnia 2004 r., które spełniają warunki wyłączenia przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 240/96, nie są zakazane w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 marca 2006 r.

Kontekst

Rozporządzenie (WE) nr 772/2004 wchodzi w zakres rozporządzenia nr 19/65/EWG upoważniającego Komisję zgodnie z art. 101 ust. 3 TFUE do wyłączania pewnego typu porozumień. Zastępuje ono rozporządzenie (WE) nr 240/96 z dnia 31 stycznia 1996 r., które straciło moc z dniem 30 kwietnia 2004 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Porozumienie o transferze technologii: porozumienie licencyjne na korzystanie z patentu, porozumienie licencyjne na korzystanie z know-how
  • Prawa własności intelektualnej: prawa własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne.
  • Patenty: patenty, wnioski o udzielenie patentu, wzory użytkowe, wnioski o rejestrację wzorów użytkowych, projekty, topografie układów scalonych, dodatkowe świadectwa ochronne dla produktów leczniczych lub innych produktów, w odniesieniu do których można uzyskać tego rodzaju dodatkowe świadectwa ochronne, oraz świadectwa dla hodowców roślin.
  • Know-how: pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są niejawne (czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne), istotne (czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową) oraz identyfikowane (czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności).

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 772/2004

1.5.2004–30.4.2014

Dz.U. L 123 z 27.4.2004

AKTY POWIĄZANE

Informacja Komisji „Wytyczne w sprawie stosowania art. 81 Traktatu WE do porozumień o transferze technologii” [Dz.U. C 101 z 27.4.2004]. Celem tych wytycznych jest przedstawienie wskazówek odnośnie do stosowania rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych oraz art. 101 TFUE (wcześniejszy art. 81 ust. 1 TWE) do porozumień o transferze technologii nieobjętych zakresem tego rozporządzenia. Na przykład w przypadku porozumień łączących patenty w grupy lub przyznających prawa autorskie w znaczeniu ogólnym, wytyczne zapewniają jasne wskazówki w sprawie przyszłej polityki dotyczącej zastosowania przepisów. Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych ani wytyczne nie stanowią przeszkody w równoległym stosowaniu art. 102 TFUE (wcześniejszy art. 82 TWE) do porozumień licencyjnych. Kryteria ustanowione w wytycznych należy stosować w kontekście indywidualnego przypadku, tym samym wykluczając wszelkie mechaniczne stosowanie. Komisja będzie monitorować zastosowanie rozporządzenia i wytycznych zgodnie z nowymi ustaleniami mechanizmów wdrażania ustanowionymi przez rozporządzenie (WE) nr 1/2003, aby określić, czy konieczne jest wprowadzenie ewentualnych poprawek.

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011

Top