Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurencja: Wyłączenia dla niektórych porozumień pomiędzy konkurującymi firmami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurencja: Wyłączenia dla niektórych porozumień pomiędzy konkurującymi firmami

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (EWG) nr 2821/71 w sprawie stosowania traktatu UE do kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Komisja Europejska może udzielić indywidualnych wyłączeń dla określonych porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych, które spełniają warunki określone w art. 81 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat WE) (obecnie art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)).
 • Może ona także udzielać wyłączeń grupowych w drodze rozporządzenia.
 • Rozporządzenie umożliwia Komisji wyłączenie określonych porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w drodze wyłączenia grupowego.

Zakres

Niniejsze rozporządzenie umożliwia Komisji zastosowanie, w drodze rozporządzenia, art. 101 ust. 3 TFUE do określonych porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych, których przedmiotem jest:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad produktami lub procesami oraz zastosowanie ich wyników, włączając w to przepisy dotyczące praw własności przemysłowej i poufnej wiedzy technicznej,
 • specjalizacja, włącznie z porozumieniami koniecznymi do jej osiągnięcia.

Warunki dla rozporządzeń wyłączających

Rozporządzenia wyłączające ustanowione przez Komisję muszą spełniać szereg warunków. Muszą one:

 • zawierać definicję kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych, do których się odnoszą, oraz określać ograniczenia, klauzule lub inne warunki w nich zawarte,
 • obowiązywać przez ograniczony okres, chociaż mogą być zmieniane lub uchylane,
 • obowiązywać ze skutkiem wstecznym dla porozumień, które w dniu wejścia w życie mogły skorzystać na decyzji wydanej ze skutkiem wstecznym zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 17 (EWG), które zostało zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2003.

Przedmiotowe rozporządzenia muszą być zgodne z następującą procedurą przyjmowania:

 • publikowany jest projekt rozporządzenia, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom i organizacjom zgłoszenie Komisji uwag,
 • przed publikacją projektu oraz przyjęciem rozporządzenia Komisja zasięga opinii Komitetu Doradczego ds. Porozumień Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej,
 • jeżeli Komisja uzna, z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa Unii Europejskiej (UE) albo osób fizycznych lub prawnych, że w jakimkolwiek konkretnym przypadku porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione, do których ma zastosowanie rozporządzenie wyłączające, mają określone skutki, które są niezgodne z warunkami ustalonymi w art. 81 ust. 3 Traktatu, może ona pozbawić je przywileju stosowania tego rozporządzenia.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie weszło w życie 18 stycznia 1972 r. W krajach kandydujących rozporządzenie wchodzi w życie w dniu przystąpienia państwa do UE.

AKT

Rozporządzenie (EWG) nr 2821/71Rady z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych (Dz.U. L 285 z 29.12.1971, s. 46–48)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (EWG) nr 2821/71 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza skonsolidowana wersja ma jedynie wartość dokumentacyjną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1–25). Zobacz wersję skonsolidowaną.

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2016

Top