Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stosowanie art. 107 i 108 TFUE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Stosowanie art. 107 i 108 TFUE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa

Komisja jest uprawiona do przyjmowania rozporządzeń ustanawiających zgodność określonych środków ze wspólnym rynkiem. Te środki pomocy są zwolnione z wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 87 (dawny art. 92) i 88 (dawny art. 93) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa.

STRESZCZENIE

Komisja jest uprawniona do ustalenia w drodze rozporządzenia, że określone kategorie pomocy są zgodne ze wspólnym rynkiem i nie podlegają wymogom zgłoszenia przewidzianemu w art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (dawny art. 88 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejska (TWE)). Kategorie te obejmują:

 • pomoc na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, badań i rozwoju, ochrony środowiska, zatrudnienia i szkolenia,
 • pomoc zgodną z mapą zatwierdzoną przez Komisję dla każdego państwa członkowskiego w zakresie udzielenia pomocy regionalnej.

Rozporządzenia muszą określać dla każdej kategorii pomocy:

 • cel tej pomocy,
 • kategorie beneficjentów,
 • progi wyrażone w wielkości pomocy w stosunku do zbioru uprawnionych kosztów lub też wyrażone jako maksymalne kwoty pomocy,
 • warunki regulujące kumulację pomocy,
 • warunki monitorowania.

Ponadto rozporządzenia mogą:

 • ustalać progi lub też inne warunki dla zgłoszenia o przyznaniu pomocy indywidualnej,
 • wyłączyć niektóre sektory z zakresu rozporządzeń i załączać dalsze warunki dla zgodności pomocy wyłączonej w ramach takich rozporządzeń.

Komisja może w drodze rozporządzenia postanowić, że uwzględniając rozwój i funkcjonowanie wspólnego rynku, niektóre kategorie pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 TFUE (dawny art. 87 ust. 1 TWE) i w związku z tym zostają zwolnione z procedury zgłoszenia przewidzianej w art. 108 ust. 3 TFUE, pod warunkiem że pomoc przyznana temu samemu przedsiębiorstwu w ciągu danego okresu nie przekroczy pewnej stałej wielkości.

Przyjmując rozporządzenia, Komisja nakłada na państwa członkowskie szczegółowe zasady dla zapewnienia przejrzystości i monitorowania pomocy wyłączonej z obowiązku zgłoszenia. Takie przepisy obejmują w szczególności następujące wymogi:

 • przy wykonywaniu systemów pomocy lub też pomocy udzielonej indywidualnie poza systemem pomocy, które zostały wyłączone z wymogu zgłoszenia, państwa członkowskie przekazują Komisji podsumowania informacji dotyczących takich systemów pomocy lub też takiej pomocy indywidualnej,
 • państwa członkowskie muszą rejestrować i przetwarzać wszelkie informacje dotyczące stosowania wyłączeń grupowych,
 • co najmniej raz w roku państwa członkowskie muszą przekazać Komisji sprawozdanie z zastosowania wyłączeń grupowych.

Rozporządzenia obowiązują przez czas określony. Przyjęte rozporządzenia mogą być uchylone lub zmienione w przypadku zmiany okoliczności dotyczących ważnego elementu stanowiącego podstawę ich przyjęcia lub też gdy wymaga tego stopniowy rozwój lub funkcjonowanie wspólnego rynku.

W przypadku gdy Komisja zamierza przyjąć rozporządzenie, publikuje jego projekt dla umożliwienia wszystkim zainteresowanym osobom i organizacjom przedstawienia swoich uwag w rozsądnym terminie.

Przed opublikowaniem projektu rozporządzenia i przed wydaniem rozporządzenia Komisja zasięga opinii Komitetu Doradczego ds. Pomocy Państwa, który składa się z przedstawicieli państw członkowskich UE pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji.

Co pięć lat Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 994/98.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 994/98

15.5.1998

Dz.U. L 142 z 14.5.1998

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) [Dz. U. L 214 z 9.8.2008].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis [Dz.U. L 379 z 28.12.2006].

Projekt Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. – Sprawozdanie oceniające w sprawie stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 87 (dawny art. 92) i 88 (dawny art. 93) Traktatu WE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia [COM(2006) 831 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie na temat wdrożenia rozporządzeń o wyłączeniach grupowych jest w znacznej mierze pozytywne.

Komisja przyjęła kilka rozporządzeń o wyłączeniach grupowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 994/98, w szczególności w zakresie pomocy de minimis oraz pomocy na rzecz MŚP, zatrudnienia i pomocy szkoleniowej.

Sprawozdanie wskazuje, że sposoby korzystania z rozporządzeń o wyłączeniach różnią się znacznie w zależności od pożądanego celu (np. wysoki poziom wykorzystywania pomocy na rzecz MŚP, natomiast względnie niski poziom wykorzystywania pomocy na rzecz zatrudnienia) i od państwa członkowskiego (większość środków wykorzystana została przez Włochy, Zjednoczone Królestwo, Niemcy i Hiszpanię).

Niemniej jednak niektóre państwa członkowskie, ze względów pewności prawnej, nadal zgłaszają środki pomocy, które można wprowadzić na podstawie rozporządzenia o wyłączeniach grupowych.

Bazując na doświadczeniach i zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie działań w zakresie pomocy państwa Komisja zamierza wkrótce zaproponować jedno ogólne rozporządzenie o wyłączeniach grupowych, grupujące wszystkie istniejące tego typu rozporządzenia. Na tym etapie włączone zostaną niektóre rodzaje pomocy na ochronę środowiska.

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2011

Top