Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wspólny system opodatkowania: łączenia, podziały, wnoszenie aktywów, wymiany udziałów oraz przeniesienie siedziby SE lub SCE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wspólny system opodatkowania: łączenia, podziały, wnoszenie aktywów, wymiany udziałów oraz przeniesienie siedziby SE lub SCE

Niniejsza dyrektywa wprowadza wspólny system opodatkowania dla transgranicznych operacji restrukturyzacji.

AKT

Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do:

  • operacji łączenia, podziału, wnoszenia aktywów oraz wymiany udziałów, które dotyczą spółek dwóch lub więcej państw UE,
  • przeniesienia statutowej siedziby spółki europejskiej (SE) lub spółdzielni europejskiej (SCE) z jednego państwa UE do innego.

Zasady stosowane do łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów

Łączenie, podział lub podział przez wydzielenie nie pociąga za sobą żadnego opodatkowania od zysków kapitałowych, które są określone jako różnica między wartością rzeczywistą przekazanych aktywów i pasywów a ich wartością do celów podatkowych – w momencie danej operacji, ale jedynie wtedy, gdy te zyski kapitałowe zostaną rzeczywiście zrealizowane.

Państwa UE stosują konieczne środki, aby zapasy lub rezerwy częściowo lub w całości zwolnione z podatku zostały przeniesione przez stałe zakłady spółki przejmującej zlokalizowane w państwie spółki przekazującej.

Wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy spółki przekazującej lub nabywanej papierów wartościowych reprezentujących kapitał spółki przejmującej lub nabywającej nie stanowi podstawy opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tych akcjonariuszy.

Zasady stosowane w przypadku przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE

Jeżeli SE lub SCE przenosi swą statutową siedzibę z jednego państwa UE do innego państwa UE, lub zostaje rezydentem w innym państwie UE, nie stanowi to podstawy do opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych akcjonariuszy. Jednakże państwa UE mogą opodatkować zysk powstały z kolejnego przekazania papierów wartościowych reprezentujących kapitał SE lub SCE, która przenosi swą statutową siedzibę.

W tym samym przypadku, państwa UE podejmują niezbędne działania, aby zapewnić częściowe lub całkowite zwolnienie z opodatkowania zapasów lub rezerw należycie ustanowionych przez SE lub SCE przed przeniesieniem statutowej siedziby i niepochodzących ze stałych zakładów za granicą. Takie zapasy lub rezerwy mogą być przeniesione, korzystając z takiego samego zwolnienia, przez stały zakład SE lub SCE, która znajduje się na terytorium państwa UE, z którego statutowa siedziba została przeniesiona.

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 90/434/WE.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/133/WE

15.12.2009

-

Dz.U. L 310, 25.11.2009

Dyrektywa 2013/13/UE

01.7.2013

-

OJ L 141, 28.5.2013

AKTY POWIĄZANE

2012/772/EU : Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego[Dziennik Urzędowy L 338 z 12.12.2012].

Agresywne planowanie podatkowe polega na wykorzystywaniu aspektów technicznych systemu podatkowego lub rozbieżności pomiędzy dwoma systemami podatkowymi lub większą ich liczbą w celu zmniejszenia zobowiązania podatkowego. Celem zalecenia jest zachęcenie państw UE do zapewnienia, by umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie prowadziły do nieopodatkowania, a także do przyjęcia wspólnej ogólnej zasady dotyczącej zwalczania nadużyć w celu przeciwdziałania takim praktykom, jak sztuczne uzgodnienia.

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2014

Top