Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eliminowanie podwójnego opodatkowania (arbitraż)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eliminowanie podwójnego opodatkowania (arbitraż)

Państwa członkowskie przyjęły konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych.

AKT

Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises (Konwencja 90/436/EWG w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych).

STRESZCZENIE

Obecnie nie istnieje żadne formalne zobowiązanie, które nakładałoby na państwa członkowskie obowiązek eliminowania podwójnego opodatkowania (konwencje dwustronne obligują jedynie strony do podejmowania starań w tym względzie).

Kiedy powstaje sytuacja podwójnego opodatkowania, firma, której to dotyczy, kieruje sprawę do właściwych organów podatkowych. Jeśli organy te nie mogą rozwiązać problemu w sposób zadowalający, starają się dojść do porozumienia z organami państwa członkowskiego, na terenie którego opodatkowana jest firma powiązana.

Jeśli nie udaje się osiągnąć porozumienia, organy kierują sprawę do komisji doradczej, która proponuje sposób rozwiązania problemu.

Organy podatkowe mogą później przyjąć, w drodze porozumienia stron, rozwiązanie inne niż to zaproponowane przez komisję doradczą, jednak w przypadku gdy nie mogą osiągnąć porozumienia, zobowiązane są przyjąć propozycję komisji.

W skład komisji wchodzi przewodniczący, po dwóch przedstawicieli każdego z zainteresowanych organów podatkowych oraz parzysta liczba niezależnych członków.

W dniu 21 grudnia 1995 r. Rada przyjęła konwencję w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. Konwencja ta zezwala Austrii, Finlandii i Szwecji na przystąpienie do konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych po ich przystąpieniu do Unii Europejskiej. Konwencja wejdzie w życie między państwami, które ją ratyfikują, pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego przez Republikę Austrii, Republikę Finlandii lub Królestwo Szwecji oraz jedno państwo, które ratyfikowało konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. Wchodzi ona w życie dla każdego państwa-sygnatariusza, które w późniejszym okresie ją ratyfikuje pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego.

W dniu 25 maja 1995 r. Rada przyjęła protokół zmieniający konwencję 90/436/EWG, wraz z którym jej obowiązywanie zostaje za każdym razem przedłużone o kolejne pięć lat. Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu przez ostatnie państwo będące sygnatariuszem, które spełnia tę formalność, ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego, dokumentu przyjęcia lub zatwierdzenia. Protokół wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2000 r.

Ponieważ nie wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały protokół przedłużający obowiązywanie konwencji arbitrażowej, konwencja przestała obowiązywać w 2000 r. W związku z tym, w sprawach dotyczących rozstrzygania sporów, przedsiębiorstwa mogą obecnie korzystać z postanowień konwencji w sprawie podwójnego opodatkowania, które nie narzucają żadnych wiążących zobowiązań w zakresie eliminowania podwójnego opodatkowania w przeciwieństwie do konwencji arbitrażowej.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Konwencja 90/436/EWG

1.1.1995

Dz.U. L 225 z 20.8.1990

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w dziedzinie procedur unikania i rozstrzygania sporów oraz w sprawie wytycznych dotyczących uprzednich porozumień cenowych w UE [COM(2007) 71 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej [Dz.U. C 176 z 28.7.2006].

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych dotyczących dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w UE) [COM(2005)543 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the field of business taxation from October 2002 to December 2003 and on a proposal for a Code of Conduct for the effective implementation of the Arbitration Convention [COM(2004) 297 - Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od października 2002 r. do grudnia 2003 r. oraz w sprawie wniosku dotyczącego kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie konwencji arbitrażowej (90/436/EWG) [COM(2004) 297 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

Komisja proponuje przyjęcie kodeksu postępowania w celu zapewnienia skuteczniejszego wykonania przez państwa członkowskie konwencji arbitrażowej z 1990 r., by wyeliminować podwójne opodatkowanie przedsiębiorstw prowadzących operacje wewnątrz grupy. Proponowany kodeks postępowania jest rezultatem prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych. Komisja zamierza także przyjąć zasady proceduralne (dotyczące początków okresów rozpatrywania skarg, zasad proceduralnych komisji doradczej, które zostaną opracowane przez państwa członkowskie w razie nieosiągnięcia porozumienia w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w ciągu dwóch lat i zawieszenia pobierania podatku do czasu rozstrzygnięcia sporu) oraz zaleca państwom członkowskim stosowanie tych zasad w postanowieniach dotyczących rozstrzygania sporów zawieranych przez nie umów dotyczących podwójnego opodatkowania.

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2007

Top