Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wspólny system opodatkowania stosowany w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Wspólny system opodatkowania stosowany w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych

W związku z konsolidacją spółek różnych państw członkowskich Unia Europejska wprowadza neutralne w odniesieniu do konkurencji zasady opodatkowania. Tym samym znosi się podwójne opodatkowanie zysków przydzielonych w formie dywidend przez spółkę zależną w jednym państwie członkowskim swej spółce macierzystej w innym państwie członkowskim.

AKT

Dyrektywa Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich [Zob. akty modyfikujące].

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa, zmieniona dyrektywą 2003/123/WE, jest stosowana przez każde państwo członkowskie w odniesieniu do:

 • podziału zysków, które stałe zakłady spółek innych państw członkowskich, usytuowane w tym państwie otrzymują od spółek zależnych innego państwa członkowskiego niż to, w którym usytuowany jest stały zakład,
 • podziału zysków spółek tego państwa na rzecz stałych zakładów spółek tego samego państwa członkowskiego, w którym są spółkami zależnymi, usytuowanych w innym państwie członkowskim.

Niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania przepisów krajowych lub umownych mających na celu zapobieganie oszustwom i nadużyciom.

Dla celów niniejszej dyrektywy „spółka państwa członkowskiego” oznacza każdą spółkę, która:

 • ma jedną z form wymienionych w nowym wykazie załączonym do dyrektywy 2003/123/WE i w której skład wchodzą nowe jednostki organizacyjne, jak „spółdzielnie”, „towarzystwa wzajemne”, „kasy oszczędnościowe i zapomogowe” oraz stowarzyszenia prowadzące działalność handlową,
 • zgodnie z prawem podatkowym państwa członkowskiego jest uważana za mającą stałą siedzibę dla celów podatkowych w tym państwie oraz, zgodnie z warunkami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem trzecim, nie jest uważana za mającą stałą siedzibę dla celów podatkowych poza Wspólnotą,
 • ponadto podlega jednemu podatkowi od osób prawnych bez możliwości wyboru lub zwolnienia.

Do celów niniejszej dyrektywy „stały zakład” oznacza każde „stałe umiejscowienie działalności” (usytuowane w państwie członkowskim), w którym:

 • prowadzona jest całkowicie bądź częściowo działalność spółki innego państwa członkowskiego,
 • dochody podlegają opodatkowaniu w państwie członkowskim, w którym usytuowana jest spółka na mocy odpowiedniej, dwustronnej umowy przeciw podwójnemu opodatkowaniu, lub, w przypadku braku takiej umowy, na mocy ustawodawstwa krajowego.

„Spółka dominująca” to każda „spółka w państwie członkowskim”, która posiada co najmniej 20% udziału w kapitale spółki w innym państwie członkowskim spełniającej te same warunki.

Na tych samych warunkach za spółkę dominującą uchodzi również „spółka państwa członkowskiego”, która posiada co najmniej 20% udziału w kapitale spółki tego samego państwa członkowskiego, który w całości bądź częściowo utrzymywany jest w „stałym zakładzie” tej poprzednio wymienionej spółki usytuowanym w innym państwie członkowskim.

Od 1 stycznia 2007 r. minimalny udział wynosić będzie 15%.

Od 1 stycznia 2009 r. minimalny udział wynosić będzie 10%.

„Spółka zależna” to spółka, której kapitał obejmuje minimalny udział równy 20%.

Państwa członkowskie mogą:

 • zastąpić kryterium udziału w kapitale kryterium prawa głosów,
 • nie stosować niniejszej dyrektywy w odniesieniu do spółek, które nie utrzymują udziałów kwalifikujących je jako spółki dominujące, lub do tych spółek, w których spółka innego państwa członkowskiego nie utrzymuje takich udziałów.

Do dnia wprowadzenia w życie wspólnego systemu opodatkowania spółek państwa członkowskie stosują przedstawione poniżej zasady.

Jeśli spółka dominująca lub jej stały zakład, na mocy powiązania spółki dominującej ze spółką zależną, otrzymuje zyski podzielone, to państwo spółki dominującej i państwo jej stałego zakładu, z wyjątkiem sytuacji, gdy spółka zależna ulega likwidacji, albo:

 • powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków, albo
 • opodatkowuje te zyski, jednocześnie upoważniając spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego tej części podatku dochodowego od osób prawnych, płaconego przez spółkę zależną i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że przestrzegane są wyżej wspomniane warunki w zakresie definicji i minimalnego procentu udziału.

Ponadto dyrektywa przewiduje ustalenie podatku odliczanego przez spółkę dominującą w sposób całkowity (włączając podatki płacone przez podporządkowane spółki zależne) w celu całkowitego wyeliminowania podwójnego opodatkowania. W ten sposób, nawet w sytuacji braku wspólnego systemu podwójnego opodatkowania, dyrektywa włącza do odliczanego podatku od zysków spółki dominującej, całość podatków płaconych przez spółki zależne w różnych państwach członkowskich.

Państwa członkowskie mogą ustalić, że opłaty odnoszące się do udziałów i strat wynikających z podziału zysków spółki zależnej nie mogą zostać odliczone od podlegającego opodatkowaniu zysku spółki dominującej.

Zyski, które spółka zależna dzieli na rzecz spółki dominującej, są zwolnione z podatku dochodowego potrącanego u źródła dochodu.

Państwo członkowskie spółki dominującej może nie pobierać podatku potrącanego u źródła dochodu od zysków, które spółka otrzymuje od swojej spółki zależnej.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 90/435/EWG

30.7.1990

1.1.1992

Dz.U. L 225 z 20.8.1990

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2003/123/WE

2.2.2004

1.1.2005

Dz.U. L 7 z 13.1.2004

Dyrektywa 2006/98/WE

1.1.2007

1.1.2007

Dz.U. L 363 z 20.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee Tax policy in the European Union - Priorities for the years ahead [COM(2001) 260 – Official Journal C 284 of 10.10.2001] (Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - Polityka podatkowa Unii Europejskiej - Priorytety na najbliższe lata).

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2007

Top