Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wzór wspólnotowy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wzór wspólnotowy

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ogólnounijny system otrzymywania wzoru wspólnotowego, objętego jednolitą ochroną. Określa procedurę rejestracji wzorów w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW).

System UE jest stosowany obok krajowych systemów ochrony. Wszelkie kwestie nieobjęte zakresem rozporządzenia podlegają ustawodawstwu krajowemu krajów UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

 • Aby wzór podlegał ochronie, musi być nowy i posiadać indywidualny charakter (musi się różnić od istniejących produktów).
 • Części produktów złożonych, od których wyglądu uzależniony jest dany wzór (np. widoczne części zamienne w samochodach), nie będą chronione przez ten system.
 • Jednak części innych produktów, widoczne podczas zwykłego używania produktu, do którego są włączone, mogą zostać objęte ochroną.

Prawo do wzoru wspólnotowego

Prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. Rozporządzenie przewiduje dwa rodzaje ochrony wzorów, które mają bezpośrednie zastosowanie we wszystkich krajach UE.

 • 1.

  Niezarejestrowany wzór wspólnotowy:

  • nie wymaga formalności,
  • chroniony krótkoterminowo przez okres maksymalnie trzech lat od daty pierwszego publicznego udostępnienia wzoru w UE, tj. od wystawienia produktu na sprzedaż poprzez wprowadzenie do obrotu lub wcześniejsze upublicznienie.
 • 2.

  Zarejestrowany wzór wspólnotowy:

  • zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego,
  • chroniony przez okres minimalnie pięciu lat i maksymalnie 25 lat.

Wzory zarejestrowane są chronione przed kopiowaniem oraz niezależnym opracowaniem podobnych wzorów, natomiast wzory niezarejestrowane są chronione wyłącznie przed kopiowaniem.

Ograniczenie praw

Prawa wynikające ze wzoru wspólnotowego nie są wykonywane w odniesieniu do:

 • działań podejmowanych w celach prywatnych i niehandlowych;
 • działań podejmowanych w celach doświadczalnych;
 • działań odtwarzania, np. w celach nauczania.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do sprzętu w środkach komunikacji morskiej i powietrznej zarejestrowanych w kraju spoza UE, kiedy czasowo znajdują się one na terytorium UE.

Rejestracja wzoru wspólnotowego

 • Zgłoszenie rejestracji wzoru wspólnotowego można złożyć w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub w organie zajmującym się ochroną własności przemysłowej.
 • Wszystkie zgłoszenia są przekazywane do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, który przeprowadza formalne badanie i, w stosownych przypadkach, przyznaje zgłaszającemu prawo do wzoru poprzez dokonanie wpisu zgłoszenia do Rejestru Wzorów Wspólnotowych.
 • Wpis jest następnie publikowany przez Urząd w dostępnym publicznie biuletynie.
 • Zgłaszający może złożyć wniosek o odroczenie publikacji na okres 30 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia w celu ochrony informacji poufnych.

Licencje

Wzór wspólnotowy może być przedmiotem licencji na terenie całej UE lub jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. Wymagana jest zgoda właściciela praw do wzoru.

Unieważnienie

Zarejestrowany wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny, jeżeli:

 • nie spełnia wymogów określonych dla wzoru wspólnotowego;
 • właścicielowi prawa nie przysługuje prawo do wzoru wspólnotowego;
 • wzór stanowi niedozwolone używanie dzieła chronionego przez prawo autorskie kraju UE.

Sankcje

Rozporządzenie określa środki, które mogą zostać podjęte w przypadku naruszenia. Obejmują one zakaz wytwarzania oraz zajęcie podrobionych produktów. Sąd kraju UE może również nałożyć inne sankcje.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 6 marca 2002 r.

KONTEKST

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. L 3 z 5.1.2002, s. 1–24)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 6/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016

Top