Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spółdzielnia europejska

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spółdzielnia europejska

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA I NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Określają one status prawny spółdzielni europejskiej (SCE), która ma na celu ułatwić spółdzielniom prowadzenie działalności w więcej niż jednym kraju UE.
 • Zapewniają też podstawy prawne dla innych spółek pragnących stworzyć grupę.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Skład

SCE może tworzyć:

 • pięć lub więcej osób lub spółek:
  • odpowiednio, zamieszkałych lub posiadających siedzibę w co najmniej dwóch krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia),
  • utworzonych na podstawie prawa kraju UE,
  • podlegających prawu co najmniej dwóch różnych krajów UE,
 • przez połączenie się spółdzielni utworzonych na podstawie prawa kraju UE, posiadających siedziby statutowe i główny zarząd w tym kraju, pod warunkiem że co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych krajów UE,
 • przez przekształcenie spółdzielni utworzonej na podstawie prawa kraju UE, posiadającej swoją siedzibę statutową i główny zarząd na terenie EOG, jeżeli co najmniej od dwóch lat posiada ona podmiot zależny lub zakład podlegające prawu innego kraju UE.

Kraj UE może zezwolić spółce, której główny zarząd nie znajduje się w EOG, na tworzenie spółdzielni europejskiej, pod warunkiem że:

 • została ona utworzona zgodnie z prawem kraju UE,
 • posiada swoją siedzibę statutową w tym kraju UE,
 • jest w sposób trwały i rzeczywisty powiązana z gospodarką jednego z krajów UE.

Kapitał

Kapitał SCE jest podzielony na udziały i musi wynosić co najmniej 30 000 EUR. SCE może mieć ograniczoną liczbę „członków-inwestorów”. Nie korzystają oni z jej usług i mają ograniczone prawa głosu.

Podatek

SCE posiada taki sam status podatkowy jak każda międzynarodowa spółka, dlatego musi odprowadzać podatki w kraju, w którym ma stałe miejsce prowadzenia działalności.

Siedziba statutowa

Siedziba statutowa SCE może zostać przeniesiona do innego kraju UE, co nie wiąże się z likwidacją SCE ani z powstaniem nowej spółki. Siedziba statutowa i główny zarząd muszą znajdować się w tym samym miejscu.

Rozwiązanie, likwidacja, niewypłacalność i wstrzymanie płatności

SCE może zostać rozwiązana:

 • podjęciem uchwały przez walne zgromadzenie, w szczególności po wygaśnięciu terminu określonego w przepisach lub jeżeli kapitał spadł poniżej minimalnego poziomu,
 • na wniosek sądu, np. w przypadku gdy siedziba statutowa została przeniesiona poza EOG.

W odniesieniu do likwidacji, rozwiązania, niewypłacalności, wstrzymania płatności SCE podlega przepisom prawa kraju, w którym mieści się jej siedziba statutowa.

Zaangażowanie pracowników

Zasady dotyczące zaangażowania pracowników (informowania, konsultacji i uczestnictwa) muszą zostać określone w przypadku każdej SCE. Kwestie określenia zasad regulują przepisy krajowe państwa, w którym mieści się główny zarząd SCE utworzonej:

 • wyłącznie przez osoby fizyczne lub przez jedną osobę prawną i osoby fizyczne,
 • które łącznie zatrudniają mniej niż 50 pracowników lub zatrudniają 50 lub więcej pracowników tylko w jednym kraju UE.

Sprawozdanie

W opartym na konsultacjach społecznych sprawozdaniu Komisji z 2012 r. wykazano, że powstało stosunkowo niewiele SCE. Komisja zobowiązała się zwrócić z pytaniem do zainteresowanych stron, czy i w jaki sposób status powinien zostać uproszczony.

Podczas konferencji cypryjskiej prezydencji UE zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Roku Spółdzielczości w 2012 r. zdecydowano, że do rozporządzenia nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ale za to podjęte zostaną poszukiwania przyczyn niewystarczającego stosowania SCE przez operatorów rynku.

Grupa robocza

Grupa robocza ds. spółdzielni została powołana w 2013 r. w celu oceny szczególnych potrzeb przedsiębiorstw spółdzielczych w kontekście szeregu kwestii np. unijnych ram regulacyjnych, identyfikacji przeszkód na poziomie krajowym oraz umiędzynarodowienia spółdzielni. (Zobacz sprawozdanie z dyskusji grupy roboczej oraz protokoły z posiedzeń).

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE I NINIEJSZA DYREKTYWA MAJĄ ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 18 sierpnia 2003 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia przepisów niniejszej dyrektywy do prawa krajowego do 18 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 18 sierpnia 2006 r.

KONTEKST

Spółdzielnia europejska

AKTY

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz.U. L 207 z 18.8.2003, s. 1–24)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 1435/2003 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Dyrektywa Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (Dz.U. L 207 z 18.8.2003, s. 25–36)

Zobacz tekst skonsolidowany.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Stosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (COM(2012) 72 final z 23.2.2012)

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016

Top