Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statut spółki europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statut spółki europejskiej

Spółka europejska (SE) jest strukturą prawną, która umożliwia firmie prowadzenie działalności w różnych państwach członkowskich w ramach jednego statutu, zgodnie ze wspólną dla wszystkich państw członkowskich definicją zawartą w prawie Unii.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)

Dyrektywa Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników

STRESZCZENIE

Statut spółki europejskiej został przyjęty w 2001 r. i wszedł w życie w 2004 r., trzydzieści lat po pierwszym wniosku do Komisji. Rozporządzenie (WE) nr 2157/2001 wprowadzające statut spółki europejskiej (rozporządzenie SE), zostało uzupełnione przez dyrektywę nr 2001/86/WE (dyrektywa SE) ustalającą zasady w odniesieniu do uczestnictwa pracowników w SE, uznając tym samym ich miejsce i rolę w przedsiębiorstwie.

Przez stworzenie tej struktury UE ułatwiła funkcjonowanie przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność na skalę unijną.

Połączone stosowanie rozporządzenia SE i prawa krajowego

SE z siedzibą w państwie członkowskim podlega:

  • przepisom rozporządzenia,
  • w zakresie nieobjętym rozporządzeniem - przepisom krajowym przyjętym z zastosowaniem środków europejskich ukierunkowanych specjalnie na SE i mających zastosowanie do spółek akcyjnych. W większości przypadków rozwiązanie, likwidacja, niewypłacalność i wstrzymanie płatności podlegają odpowiednim przepisom krajowym.

Zasady tworzenia SE

Spółka europejska jest tworzona przez co najmniej dwa przedsiębiorstwa pochodzące z różnych państw UE, co oznacza w szczególności, że SE można utworzyć jedynie w oparciu o istniejącą podstawę. SE musi mieć minimalny kapitał w wysokości 120 tys. euro i może być utworzona w następujący sposób:

Sposób utworzenia

Typ spółki

Kryteria, które muszą być spełnione

Łączenie się spółek (w celu utworzenia spółki europejskiej)

Spółki akcyjne

Co najmniej dwa przedsiębiorstwa muszą pochodzić z różnych krajów UE

Utworzenie europejskiej spółki holdingowej

Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Co najmniej dwie spółki muszą pochodzić z różnych krajów UE lub muszą mieć spółkę zależną lub oddział w innym państwie UE przez co najmniej dwa lata

Utworzenie europejskiej spółki zależnej

Spółki, przedsiębiorstwa lub inne osoby prawne

Co najmniej dwie spółki muszą pochodzić z różnych krajów UE lub muszą mieć spółkę zależną lub oddział w innym państwie UE przez co najmniej dwa lata

Przekształcenie

Spółki akcyjne

Spółka musi mieć spółkę zależną w innym kraju UE przez co najmniej dwa lata

Ponadto SE może tworzyć jedną lub wiele spółek zależnych będących również spółkami europejskimi.

Siedziba statutowa SE musi być miejscem, w którym znajduje się jej centralne biuro, tj. miejscem, gdzie jest rzeczywiste centrum jej działalności. SE może jednak przenieść swoją siedzibę w UE bez konieczności rozwiązywania początkowej spółki i tworzenia nowej.

Informacje o rejestracji oraz likwidacji SE są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dwie możliwe formy organizacyjne

Statut spółki europejskiej może określać jeden z dwóch systemów:

  • system dualistyczny, który oprócz walnego zgromadzenia akcjonariuszy przewiduje zarząd i radę nadzorczą,
  • system monistyczny, przewidujący wyłącznie walne zgromadzenie i zarząd.

Brak harmonizacji podatków

SE podlegają opodatkowaniu i opłatom we wszystkich państwach członkowskich, w których znajdują się ich centra administracyjne.

Uczestnictwo pracowników w SE

Żadna SE nie może zostać utworzona bez modelu partycypacji pracowników wybieranego w drodze układu między zarządem i samymi pracownikami. Układ ten musi koniecznie określać procedury informowania i konsultowania pracowników oraz, w stosownych przypadkach, uczestnictwa pracowników w organach zarządzających SE. Takie uczestnictwo jest jednak obowiązkowe tylko wtedy, gdy pracownicy korzystali z tego prawa przed utworzeniem SE.

W przypadku gdy obie strony nie są w stanie osiągnąć satysfakcjonującego porozumienia, zastosowanie mają standardowe zasady wymienione w załączniku do tej dyrektywy.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 2157/2001

8.10.2004

-

Dz.U. 294 z 10.11.2001

Dyrektywa 2001/86/WE

10.11.2001

8.10.2004

Dz.U. 294 z 10.11.2001

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 885/2004

1.5.2004

-

Dz.U. 168 z 1.5.2004

Rozporządzenie (WE) nr 1791/2006

1.1.2007

-

Dz.U. 363 z 20.12.2006

Rozporządzenie (UE) nr 517/2013

1.7.2013

-

Dz.U. 158 z 10.06.2013

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Stosowanie rozporządzenia Rady nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) [COM(2010)676 końcowy - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2014

Top