Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału

Niniejsza dyrektywa reguluje nakładanie przez państwa członkowskie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Zgodnie z dyrektywą wszystkie tego rodzaju podatki, w tym podatek kapitałowy, są zabronione, nawet jeśli niektóre kraje mają prawo je pobierać na pewnych zasadach umożliwiających im odstępstwo od tego zakazu.

AKT

Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

STRESZCZENIE

Podatek kapitałowy jest podatkiem pośrednim, który zagraża swobodnemu przepływowi kapitału. Według niniejszej dyrektywy, najlepszym rozwiązaniem byłoby zniesienie tego podatku, ponieważ jest szkodliwy dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej (UE).

Podatki i spółki, których dotyczy dyrektywa

Niniejsza dyrektywa ma na celu uregulowanie nakładania podatków pośrednich od:

 • wkładu kapitałowego do spółek kapitałowych,
 • działań restrukturyzacyjnych z udziałem spółek kapitałowych,
 • emisji niektórych papierów wartościowych lub obligacji.

Ma ona zastosowanie do spółek:

 • akcyjnych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • prywatnych z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stosuje się ją również do spółek, stowarzyszeń lub osób prawnych:

 • których udziały mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie,
 • których członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów oraz odpowiadają za długi spółki tylko do wysokości swoich udziałów,
 • oraz wszelkich innych spółek, stowarzyszeń czy osób prawnych prowadzących działalność skierowaną na zysk.

Dyrektywa ta precyzuje znaczenie pojęcia wkład kapitałowy (w tym również zagadnień dotyczących utworzenia spółki kapitałowej lub przekształcenia w spółkę kapitałową, albo podwyższenia kapitału udziałowego poprzez wniesienie wkładów lub kapitalizację zysków lub rezerwy…) oraz znaczenie działań restrukturyzacyjnych, takich jak połączenia w wyniku wniesienia aktywów czy połączenia w wyniku wymiany udziałów.

Zakaz nakładania podatków pośrednich od gromadzenia kapitału

W krajach UE obowiązuje zakaz pobierania od spółek kapitałowych podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

Dotyczy to w szczególności następujących operacji:

 • wkłady kapitałowe,
 • pożyczki lub świadczenie usług w ramach wkładów kapitałowych,
 • rejestracja lub jakiekolwiek inne wymagane przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej formalności, które mogą być wymagane od spółki ze względu na jej formę prawną,
 • zmiany aktu założycielskiego lub statutu spółki,
 • działania restrukturyzacyjne.

Niniejsza dyrektywa zakazuje także nakładania podatków pośrednich od emisji niektórych papierów wartościowych i obligacji. Niemniej jednak kraje UE mogą pobierać pewne podatki od przeniesienia, podatki w formie opłat lub należności i podatek od wartości dodanej (VAT).

Wyjątki

Przepisy szczególne stosuje się do krajów UE, które pobierały podatek kapitałowy w dniu1 stycznia 2006 r. Kraje te mogą nadal pobierać ten podatek, jeśli stosują jednolitą stawkę nieprzekraczającą 1%. Ponadto jedynie wkład kapitałowy może być opodatkowany. Nie można więc pobierać podatku kapitałowego od innych operacji, takich jak restrukturyzacja.

Podatek kapitałowy może być pobierany jedynie przez kraj UE, w którym znajduje się rzeczywiste centrum zarządzania spółki kapitałowej w momencie realizacji wkładu kapitałowego. Ponadto, podatek kapitałowy może być pobrany tylko raz.

Spółki kapitałowe, które świadczą usługi użyteczności publicznej lub realizują wyłącznie cele kulturalne lub społeczne, mogą zostać zwolnione z podatku.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2008/7/WE

12.3.2008 (art. 1, 2, 6, 9, 10, 11 od 1.1.2009)

Art. 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 i 14 do 31.12.2008

Dz.U. L 46 z 21.2.2008

AKTY POWIĄZANE

Wniosek dyrektywa Rady z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych i zmieniająca dyrektywę 2008/7/WE [COM(2011) 594 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Aby zwiększyć bezpieczeństwo usług finansowych, niniejszy wniosek proponuje ustanowienie wspólnego systemu podatków od transakcji finansowych, którego celem jest:

 • uniknięcie rozdrobnienia rynku wewnętrznego usług finansowych,
 • zapewnienie właściwego udziału instytucji finansowych w ponoszeniu kosztów ostatniego kryzysu,
 • stworzenie odpowiednich środków zwiększających efektywności rynków finansowych.

Dyrektywa Rady 2013/13/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie podatków w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dziennik Urzędowy L 141 z 28.5.2013).

Decyzja Rady 2013/52/UE z dnia 22 stycznia 2013 r. upoważniająca do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (Dziennik Urzędowy L 22 z 25.1.2013).

Na mocy tej decyzji Belgia, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Austria, Portugalia, Słowenia i Słowacja zostają upoważnione do podjęcia wzajemnej wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych.

Wniosek dyrektywa Rady w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych z dnia 14 lutego 2013 r. [COM(2013) 71 final].

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2014

Top