Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mechanizm kursów walutowych między euro a innymi uczestniczącymi walutami krajowymi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mechanizm kursów walutowych między euro a innymi uczestniczącymi walutami krajowymi

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady Europejskiej w sprawie utworzenia mechanizmu kursów walutowych

Porozumienie pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA I POROZUMIENIA?

 • Rozporządzenie ma na celu utworzenie systemu pomiędzy krajami należącymi do strefy euro a krajami spoza strefy euro gwarantującego stabilność kursów walutowych pomiędzy ich różnymi walutami w momencie rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej 1 stycznia 1999 r.
 • Porozumienie opiera się na rozporządzeniu oraz uchyla i zastępuje podobne porozumienie zawarte w 1998 r. Ustanawia mechanizm kursów walutowych (ERM II), zastępujący Europejski System Walutowy, pomiędzy euro a walutami krajowymi krajów UE, które nie przyjęły euro, ale są stronami porozumienia. Obecnie jedyną walutą w ERM II jest duńska korona.
 • Celem jest uniknięcie nadmiernych wahań kursów wymiany walut zakłócających funkcjonowanie wspólnego rynku.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Porozumienie:
  • potwierdza, że uczestnictwo w ERM II jest dobrowolne dla krajów spoza strefy euro, które odstąpiły od przyjęcia wspólnej waluty, ale dodaje, że oczekuje się, iż dołączą one do systemu;
  • określa kurs centralny — uzgodniony pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a odpowiednim krajowym bankiem centralnym — pomiędzy euro a każdą uczestniczącą walutą krajową. Może się on wahać w przedziale 15% w każdym kierunku;
  • przewiduje automatyczną i nieograniczoną interwencję EBC i krajowego banku centralnego w przypadku przekroczenia przedziału 15%;
  • ustanawia szczegółowe procedury:
   • angażowania krajowego banku centralnego z kraju należącego do strefy euro w każdą interwencję;
   • udzielania kredytu bardzo krótkookresowego pomiędzy EBC a krajowym bankiem centralnym spoza strefy euro;
   • spłaty nieuregulowanych sald należności w ramach finansowania bardzo krótkookresowego;
   • przedłużania terminu zapadalności udzielonego finansowania;
   • bliższej współpracy kursowej pomiędzy EBC a krajowymi bankami centralnymi spoza strefy euro;
   • monitorowania całego systemu ERM II;
   • możliwych zmian kursów centralnych oraz 15% przedziału wahań.
 • Porozumienie musi zostać zmienione, gdy przystąpi do niego nowy krajowy bank centralny. Wszystkie poprawki wymieniono w części „Dokumenty powiązane”.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE I POROZUMIENIE MAJĄ ZASTOSOWANIE?

 • Rozporządzenie ma zastosowanie od 16 czerwca 1997 r.
 • Porozumienie ma zastosowanie od 1 kwietnia 2006 r.

KONTEKST

 • Konwergencja podstawowych wyników gospodarczych jest bardzo ważna dla utrzymania stabilnego kursu walutowego. Stabilność środowiska gospodarczego jest konieczna dla dobrego funkcjonowania wspólnego rynku oraz dla zapewnienia rosnącego poziomu inwestycji, wzrostu i zatrudnienia.
 • Mechanizm kursów walutowych zapewnia krajom spoza strefy euro punkt odniesienia na potrzeby tworzenia solidnych polityk gospodarczych, umożliwiając im przygotowanie się do przyjęcia euro.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady Europejskiej w sprawie ustanowienia mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej – Amsterdam, 16 czerwca 1997 r. (Dz.U. C 236 z 2.8.1997, s. 5–6)

Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (Dz.U. C 73 z 25.3.2006, s. 21–27)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Porozumienie z dnia 21 grudnia 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (Dz.U. C 14 z 20.1.2007, s. 6–8)

Porozumienie z dnia 14 grudnia 2007 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (Dz.U. C 319 z 29.12.2007, s. 7–9)

Porozumienie z dnia 13 grudnia 2010 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (Dz.U. C 5 z 8.1.2011, s. 3–6)

Porozumienie z dnia 21 czerwca 2013 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich, których walutą nie jest euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (Dz.U. C 187 z 29.6.2013, s. 1–4)

Porozumienie z dnia 13 listopada 2014 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (Dz.U. C 64 z 21.2.2015, s. 1–4)

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2017

Top