Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pranie pieniędzy: zapobieganie poprzez współpracę celną

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pranie pieniędzy: zapobieganie poprzez współpracę celną

Rozporządzenie nakłada na każdą osobę fizyczną, wjeżdżającą do Unii Europejskiej lub wyjeżdżającą z Unii Europejskiej (UE) i przewożącą środki pieniężne o wartości 10 000 EUR lub wyższej, zobowiązanie do zgłoszenia tej kwoty właściwym organom państw UE. Celem rozporządzenia jest wprowadzenie działań zapobiegawczych w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych poprzez bardziej efektywną współpracę celną.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1889/2005 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie uzupełnia postanowienia dyrektywy 91/308/EWG w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy w obrębie Unii Europejskiej (UE). Dyrektywa 91/308/EWG została zastąpiona przez dyrektywę 2005/60/WE, która w szczególności rozszerza zakres środków zapobiegawczych na finansowanie organizacji terrorystycznych. Właściwe organy * państw UE przeprowadziły obecnie harmonizację zasad dotyczących kontroli środków pieniężnych * wwożonych do UE lub wywożonych z UE.

Obowiązek złożenia deklaracji

Rozporządzenie nakłada na każdą osobę fizyczną, wjeżdżającą do UE lub wyjeżdżającą z UE i przewożącą środki pieniężne o wartości 10 000 EUR lub wyższej, zobowiązanie do zgłoszenia tej kwoty właściwym organom. Obowiązek złożenia deklaracji nie jest spełniony, jeżeli przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne.

Deklaracja składana jest w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej, stosownie do ustaleń państwa UE. Deklaracja musi zawierać informacje dotyczące:

  • składającego deklarację, w tym imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo,
  • właściciela środków pieniężnych, kwoty i rodzaju środków pieniężnych,
  • przewidzianego odbiorcy środków pieniężnych,
  • pochodzenia i zamierzonego celu przeznaczenia środków pieniężnych.

Informacje uzyskane na podstawie deklaracji lub w wyniku kontroli muszą być rejestrowane i przetwarzane. Są one udostępniane organom odpowiedzialnym za zwalczanie prania pieniędzy lub finansowania organizacji terrorystycznych w państwie UE, do którego środki są wwożone lub z którego są wywożone. Uzyskane informacje mogą być przekazywane państwom spoza UE przez państwa UE lub Komisję, pod warunkiem uzyskania zgody właściwych organów. Należy przestrzegać przepisów dotyczących przekazywania danych osobowych, obowiązujących w danym kraju i UE.

Każda informacja o charakterze poufnym lub udzielona na zasadach poufności jest chroniona tajemnicą zawodową. Informacje takie nie mogą być ujawniane bez wyraźnego pozwolenia osoby lub organu, które ich udzieliły. Właściwe organy mogą być jednak zobowiązane do ujawnienia tych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przykład w związku z postępowaniem sądowym. W takim przypadku ujawnienie lub przekazanie informacji musi być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Sprawdzanie przestrzegania obowiązku złożenia deklaracji

Przedstawiciele właściwych organów mogą sprawdzać przestrzeganie obowiązku złożenia deklaracji, przeprowadzając kontrole osób fizycznych. Obejmuje to kontrolę samej osoby fizycznej, jej bagażu i środka transportu. Kontrola taka musi spełniać wymogi przepisów krajowych, obowiązujących na danym obszarze.

W przypadku niespełnienia obowiązku złożenia deklaracji środki pieniężne mogą zostać zatrzymane decyzją administracyjną zgodnie z przepisami krajowymi.

Uzyskane informacje mogą być udostępniane innym krajom UE, zwłaszcza w przypadku istnienia dowodów działań niezgodnych z prawem. W takich przypadkach stosuje się rozporządzenie (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw UE i współpracy między państwami UE a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego po dokonaniu niezbędnych zmian. Jeżeli istnieją wskazania niekorzystnego oddziaływania na interes finansowy UE, informacje te zostaną również przekazane Komisji.

Jeżeli z kontroli wynika, że osoba fizyczna wjeżdża na teren UE lub wyjeżdża z UE, przewożąc środki pieniężne w kwocie niższej niż 10 000 EUR, a przy tym istnieją dowody, że z przewozem środków pieniężnych wiążą się działania niezgodne z prawem, informacje te mogą również zostać zarejestrowane i przetworzone.

Sankcje

Do dnia 15 czerwca 2007 r. państwa UE musiały określić sankcje stosowane w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji. Sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Kluczowe pojęcia stosowane w akcie

  • Właściwe organy: organy celne państw UE lub wszelkie inne organy uprawnione przez państwa UE do stosowania niniejszego rozporządzenia.
  • Środki pieniężne: pojęcie „środki pieniężne” oznacza gotówkę (banknoty i monety), lecz również inne instrumenty płatnicze, takie jak czeki, instrumenty zbywalne, przekazy pieniężne itp.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005

15.12.2005 r.

-

Dz.U. L 309 z 25.11.2005 r.

AKTY POWIĄZANE

Commission report to the European Parliament and the Council on the application of Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community pursuant to article 10 of this Regulation [COM (2010) 429 final – Not published in the Official Journal] (Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty, na mocy art. 10 tego rozporządzenia [COM (2010) 429 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]). Sprawozdanie zawiera informację, że państwa UE skutecznie zorganizowały właściwe organy w celu zapewnienia, że pasażerowie spełniają obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej środków pieniężnych. Wprowadziły również system sankcji i/lub system zatrzymywania środków pieniężnych w przypadkach niespełnienia wymogów w zakresie deklaracji w sprawie środków pieniężnych. W kilku państwach UE wykryto jednak pewne uchybienia w rejestrowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji na temat kontroli oraz we wprowadzaniu krajowych sankcji. Sprawozdanie odnotowuje, że konieczne jest ścisłe monitorowanie państw UE w celu zwiększenia harmonizacji we wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 („rozporządzenie w sprawie kontroli środków pieniężnych”).

See also

  • Dodatkowe informacje znajdują się na podstronie Kontrola środków pieniężnych (DE) (EN) (FR) na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej (DG) ds. Podatków i Unii Celnej

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2011

Top