Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przystosowanie systemu głosowania w Radzie Prezesów EBC

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Przystosowanie systemu głosowania w Radzie Prezesów EBC

STRESZCZENIE:

Decyzji 2003/223/WE — zmiana art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia zasady głosowania w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC), aby umożliwić sprawiedliwe i skuteczne podejmowanie decyzji.
 • Uwzględnia fakt, że liczba prezesów krajowych banków centralnych wzrasta, gdyż nowe kraje przyjmują euro.
 • Ustanawia zasady przydziału i rotacji praw do głosowania.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rada Prezesów

 • Rada Prezesów jest jednym z 3 organów decyzyjnych EBC. Pozostałe 2 organy to Zarząd i Rada Ogólna.
 • Rada Prezesów jest głównym organem decyzyjnym. Prowadzi politykę monetarną strefy euro.
 • Rada Prezesów składa się z 6 członków Zarządu i prezesów krajowych banków centralnych państw członkowskich strefy euro. Zatem liczba prezesów wzrasta za każdym razem, gdy nowy kraj przystępuje do strefy euro.

System rotacji głosów z podziałem na grupy

 • Gdy liczba członków Rady Prezesów przekroczy 21, system głosowania zostaje odpowiednio dopasowany.
 • Łączna liczba praw do głosowania ograniczona jest do 21. Każdy z 6 członków Zarządu zachowuje stałe prawo do głosowania. Prezesi zachowują pozostałe 15 praw do głosowania, które podlegają systemowi rotacji.
 • Prezesi są podzieleni na grupy, które różnią się częstotliwością, z jaką ich członkowie dysponują prawem do głosowania. Grupy tworzone są zgodnie z uszeregowaniem państw członkowskich i krajowych banków centralnych. Uszeregowanie to opiera się na:
  • wielkości udziału w całkowitym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych krajów strefy euro,
  • udziale w łącznym zagregowanym bilansie pieniężnym instytucji finansowych krajów strefy euro.
 • Wskaźniki te mają na celu zapewnienie obiektywności z uwzględnieniem gospodarczej wagi głosu kraju strefy euro i wielkości jego sektora finansowego.
 • Poza tym niniejsze rozporządzenie zakłada 2 etapy wprowadzania systemu rotacji głosów.

Etap I: Prawo głosu od dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 15

 • W dniu, w którym liczba członków Rady Prezesów przekroczy 15, do chwili gdy osiągnie 22, prezesi zostają przydzieleni do 2 grup.
  • Pierwsza grupa złożona jest z 5 prezesów krajowych banków centralnych krajów, które mają największe udziały w całej strefie euro zgodnie z wymienionymi wcześniej kryteriami.
  • Druga grupa składa się z pozostałych prezesów.
 • Pierwszej grupie 5 prezesów zostają przydzielone łącznie 4 prawa do głosowania, a pozostali prezesi dysponują 11 prawami do głosowania.
 • Częstotliwość praw do głosowania prezesów przydzielonych do pierwszej grupy nie będzie niższa od częstotliwości praw do głosowania prezesów z grupy drugiej.
 • Etap pierwszy powinien zostać osiągnięty w styczniu 2009 r., kiedy Słowacja dołączyła do strefy euro jako 16 państwo członkowskie. Jednak w grudniu 2008 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję o opóźnieniu rozpoczęcia systemu rotacji.
 • 1 stycznia 2015 r., kiedy Litwa dołączyła do strefy euro jako 19 państwo członkowskie, wprowadzono nowy system rotacyjny.

Etap II: Prawo głosu od dnia, w którym liczba prezesów osiągnie 22

 • W dniu, w którym liczba członków Rady Prezesów osiągnie 22, prezesi zostają przydzieleni do 3 grup.
  • Pierwsza grupa złożona jest z 5 prezesów krajowych banków centralnych krajów, które mają największe udziały w całej strefie euro.
  • Druga grupa składa się z połowy łącznej liczby prezesów. Prezesi tej grupy będą pochodzić z krajowych banków centralnych krajów, które zajmują kolejne miejsca zgodnie z uszeregowaniem na podstawie powyższych kryteriów.
  • Trzecia grupa składa się z pozostałych prezesów.
 • Pierwsza grupa dysponuje 4 głosami, druga 8, a trzecia 3.
 • Prezesi w każdej grupie mają prawo do głosowania w równych okresach czasu. Rada Prezesów przyjmuje środki niezbędne do wykonania powyższych zasad.

Dostosowanie i przyszłe zmiany

 • Za każdym razem, gdy zwiększa się liczba prezesów skład grup jest dostosowywany do ewentualnych zmian. Ewentualne dostosowanie jest skuteczne w dniu, w którym prezesi stają się członkami Rady Prezesów. Przy każdym dostosowaniu wyliczenia całkowitego produktu krajowego brutto w cenach rynkowych* (wymaganego co pięć lat) skład grup jest dostosowywany do ewentualnych zmian i jest skuteczny od pierwszego dnia nowego roku.
 • Wszelkie decyzje wymagane do ustalenia szczegółów operacyjnych systemu rotacji są podejmowane większością dwóch trzecich, z wyjątkiem nowych warunków głosowania, przez wszystkich członków Rady Prezesów, bez względu na to, czy dysponują prawem głosu w momencie podejmowania decyzji, czy nie.
 • Rada Prezesów przyjęła środki określające częstotliwość rotacji, okres rotacji oraz porządek między prezesami w obrębie grup oraz przejście z systemu dwugrupowego na system trzygrupowy w 2009 r. (Decyzja 2009/328/WE).

KONTEKST

Zanim kraj UE ma możliwość wprowadzenia euro, musi spełnić pewną liczbę warunków ekonomicznych i finansowych nazywanych kryteriami konwergencji.

Obecnie jedynie 19 krajów UE na 28 spełnia te kryteria i przyjęło euro jako jedną walutę. Pozostałe kraje stanowią przedmiot odstępstwa aż do momentu, gdy spełnią kryteria. Przypomnijmy, że Dania i Wielka Brytania są wyjątkiem, ponieważ obecnie nie wyrażają woli przyjęcia euro.

KLUCZOWE POJĘCIE

* Całkowity produkt krajowy brutto w cenach rynkowych (PKB cr): wartość pieniężna całkowitego produktu krajowego brutto danego kraju.

AKT

Decyzja 2003/223/WE Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 83, 1.4.2003, s. 66–68)

AKTY POWIĄZANE

Decyzja 2009/5/WE Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (ECB/2008/29) (Dz.U. L 3, 7.1.2009, s. 4–5)

Decyzja 2009/328/EC Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (ECB/2009/5) (Dz.U. L 100, 18.4.2009, s. 10–11)

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016

Top