Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Komisja Europejska ustanawia Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA), aby zapewnić optymalne wdrożenie i efektywność transeuropejskiej sieci transportowej.

AKT

Decyzja Komisji 2007/60/WE z dnia 26 października 2006 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003 [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Do celów zarządzania działalnością Wspólnoty w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) ustanowiona została agencja wykonawcza. Jej statut reguluje rozporządzenie (WE) nr 58/2003. Agencją zarządzają komitet sterujący oraz dyrektor, wyznaczani przez Komisję.

Stworzenie agencji wykonawczej umożliwia zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej poprzez zatrudnianie wyspecjalizowanego personelu. Agencja powinna umożliwić bardziej elastyczne wdrażanie wspólnotowych działań w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej i zapewnić lepszą koordynację finansowania z innymi instrumentami wspólnotowymi.

Zadaniem agencji jest, w ramach wspólnotowych działań w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej, wykonywanie zadań związanych z udzielaniem wspólnotowej pomocy finansowej na mocy rozporządzenia (WE) nr 2236/95 oraz rozporządzenia (WE) nr 680/2007, z wyjątkiem zadań wymagających uprawnień decyzyjnych w zakresie przekładania wyborów politycznych na działania (programowanie, ustanawianie priorytetów, ocena programu itp.).

W szczególności zadania agencji obejmują:

  • wspieranie Komisji w fazie wyboru i programowania, zarządzanie w fazie monitorowania wspólnotowej pomocy finansowej udzielanej na rzecz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania z budżetu transeuropejskiej sieci transportowej, jak również prowadzenie niezbędnych kontroli,
  • zapewnienie lepszej koordynacji udzielania pomocy finansowej w celu wspierania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które otrzymują również pomoc pochodzącą z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI),
  • udzielanie wsparcia technicznego promotorom projektów w zakresie inżynierii finansowej oraz opracowywania wspólnych metod oceny,
  • przyjęcie instrumentów wykonywania budżetu (w odniesieniu do przychodów i wydatków) oraz wykonanie czynności niezbędnych dla zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 2236/95 i rozporządzeniu (WE) nr 680/2007,
  • gromadzenie, analizowanie i przekazywanie Komisji wszelkich informacji koniecznych do wdrożenia sieci transeuropejskiej,
  • podejmowanie środków uzupełniających, aby zwiększać skuteczność programu transeuropejskiej sieci transportowej, w szczególności promowanie programu wśród wszystkich zainteresowanych stron oraz popularyzowanie go wśród obywateli,
  • zapewnianie wszelkiego wsparcia administracyjnego i technicznego na prośbę Komisji.

Ponadto Komisja może powierzyć agencji realizację zadań o takim samym charakterze w ramach innych programów lub działań wspólnotowych, pod warunkiem że te programy lub działania pozostają w granicach działalności w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej.

Dotacja i kontrola

Agencja otrzymuje dotację przypisaną w budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich. Dotacja pochodzi z ogólnych środków finansowych przeznaczonych na działania Wspólnoty w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej.

Agencja podlega kontroli ze strony Komisji. Agencja musi regularnie zdawać sprawozdanie z wykonania działań wspólnotowych w dziedzinie, która została jej powierzona, na zasadach i z częstotliwością szczegółowo przedstawionymi w decyzji o przekazaniu uprawnień.

Agencja wykonuje swój budżet operacyjny zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1653/2004.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 2007/60/WE

26.10.2006

-

Dz.U. L 32 z 6.2.2007

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 2008/593/WE

11.7.2008

-

Dz.U. L 190 z 18.7.2008

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi [Dz.U. L 181 z 10.7.2008].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji wykonawczych [Dz.U. L 293 z 9.11.2005].

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi [Dz.U. L 11 z 16.1.2003].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych [Dz.U. L 297 z 22.9.2004].

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2008

Top