Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integracji rynków kredytu hipotecznego w UE (biała księga)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Integracji rynków kredytu hipotecznego w UE (biała księga)

Integracja rynków kredytu hipotecznego w UE stanowi ważne wyzwanie dla gospodarki i rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Likwidacja przeszkód prawnych i gospodarczych umożliwia zwiększenie skuteczności i konkurencyjności rynku kredytów hipotecznych. Komisja przedstawia odpowiedź na te wyzwania, aby poprawić funkcjonowanie sektora na poziomie ogólnoeuropejskim.

AKT

Biała księga Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. dotycząca integracji rynków kredytu hipotecznego w UE [COM(2007) 807 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Integracja europejskich rynków kredytu hipotecznego jest konieczna dla gospodarki Unii Europejskiej (UE) oraz dla dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Komisja wymienia zagadnienia, które wymagają odpowiednich rozwiązań, aby usunąć przeszkody stojące na drodze do integracji rynku.

Cele

Dzięki pogłębionej analizie barier stojących na drodze dla zintegrowanego rynku określono cztery cele zmierzające do wzmocnienia konkurencyjności i skuteczności rynków:

 • ułatwianie transgranicznego udzielania oraz finansowania kredytów hipotecznych. Przeszkody (ramy prawne. infrastruktura itp.) muszą być usunięte. Takie działanie powinno przyczynić się do różnicowania instrumentów finansowania hipoteki przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony konsumentów i stabilności rynku,
 • zwiększenie różnorodności produktów. Aby odpowiedzieć na potrzeby konsumentów, zniesienie przeszkód dla dystrybucji i sprzedaży powinno zachęcić do poszerzenia oferty o nowe i innowacyjne produkty hipoteczne,
 • poprawa zaufania konsumentów. Konsumenci powinni mieć możliwość dokonywania przemyślanych wyborów na podstawie jasnych i porównywalnych informacji. Kredytodawcy powinni dokładniej sprawdzać zdolność finansową kredytobiorców. Ponadto należy zapewnić odpowiednie doradztwo,
 • wspieranie mobilności klientów. Swoboda zmiany kredytodawcy przez konsumentów wymaga przejrzystości kosztów i charakterystyki produktów.

Osiągnięcie celów

W kwestii regulacji, nowa analiza oceni możliwość ustanowienia przepisów w szczególności dotyczących kosztów i zysków, zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa. Tymczasem Komisja wyodrębniła trzy dziedziny:

 • przedterminowa spłata kredytu. W tej delikatnej kwestii przeanalizowanie różnych opcji pomoże określić możliwość dążenia do europejskiego systemu spłaty,
 • jakość i porównywalność informacji. Przekazywane informacje muszą być uporządkowane, pełne, konkretne i proste. Z tego względu zakończone zostaną prace nad opracowaniem i testowaniem wśród konsumentów europejskiego znormalizowanego arkusza informacyjnego (ESIS), który ma być stosowany w całej UE. Przewiduje się także możliwość analizy rozszerzenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przewidzianej w projekcie dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego na kredyty hipoteczne,
 • odpowiedzialność kredytodawców i kredytobiorców. Kredytodawcy powinni być bardziej odpowiedzialni i mieć dostęp do rejestrów danych kredytowych wszystkich państw członkowskich w celu przeprowadzenia prawidłowej oceny wypłacalności kredytobiorców. Konieczne jest także obiektywne i dostosowane do konsumentów doradztwo. W tym zakresie przewidziane będą normy, które zapewnią im podjęcie świadomych wyborów.

Powołanie grupy ekspertów ds. historii kredytowej, edukacja finansowa i możliwość rozszerzenia prawa zobowiązań umownych na umowy hipoteczne (propozycja rozporządzenia Rzym I) stanowią podstawę do rozwiązania omawianych kwestii.

Państwa członkowskie powinny także poprawić efektywność procedur zajmowania obciążonych nieruchomości i wpisu do ksiąg wieczystych w zakresie wyceny, ksiąg wieczystych oraz zajęcia obciążonej nieruchomości. Komisja planuje także publikować regularnie tablice wyników z informacjami na temat kosztów oraz czasu trwania procedur wpisu do ksiąg wieczystych i zajęcia.

W odniesieniu do zwalczania naruszania przepisów Komisja zapewni przestrzeganie norm wspólnotowych dotyczących:

 • krajowych zasad obiegu danych i świadczenia usług w dziedzinie kredytów,
 • obowiązujących w niektórych państwach członkowskich zakazów włączania pożyczek hipotecznych z innych państw członkowskich do podstawy zabezpieczenia obligacji zabezpieczonych.

W zakresie finansowania hipotecznego, raporty ekspertów i kryzys amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych o dużym stopniu ryzyka muszą być uwzględnione, aby przeanalizować następujące zagadnienia:

 • zarządzanie ryzykiem niezgodności w zakresie płynności,
 • wyłączenie ryzyka kredytowego z bilansów przez kredytodawców,
 • ekspozycja banków na transakcje sekurytyzacyjne,
 • środki zmierzające do poprawy przejrzystości z punktu widzenia inwestorów końcowych.

Zgodnie z treścią zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych Komisja prowadzi także inne oceny, np. dotyczące roli instytucji innych niż instytucje kredytowe na rynkach kredytu, sprzedaży produktów z kategorii hipotecznych kredytów konsumpcyjnych (equity release), nieuczciwych praktyk (sprzedaż wiązana) i ograniczeń związanych ze stopą procentową.

Kontekst

Niniejsza biała księga stanowi kontynuację komunikatu Komisji zatytułowanego „Jednolity rynek dla Europy XXI wieku w kontekście amerykańskiego kryzysu rynku kredytów hipotecznych (subprimes)”.

AKTY POWIĄZANE

Zielona księga Komisji z dnia 19 grudnia 2005 r. „kredyt hipoteczny w UE” [COM(2005) 327 wersja ostateczna – nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym]. Z powodu różnic między rynkami kredytów hipotecznych w państwach członkowskich Komisja przedstawia wiele propozycji na rzecz stworzenia europejskiego rynku kredytów hipotecznych.

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2008

Top