Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sieci transeuropejskie: w kierunku podejścia zintegrowanego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sieci transeuropejskie: w kierunku podejścia zintegrowanego

Infrastruktura transportowa, energetyczna i telekomunikacyjna została opracowana na poziomie krajowym i konieczne jest jej zharmonizowanie, połączenie i zintegrowanie w szerszym kontekście europejskim z sieciami transeuropejskimi (TEN). Jednocześnie ze względów środowiskowych konieczne jest zweryfikowanie rozplanowania przestrzennego i koncepcji infrastruktury. W związku z tym Komisja przeprowadziła ocenę TEN w 2006 r. i przedstawia wnioski grupy pilotażowej, której zadaniem było zbadanie możliwości przyjęcia wspólnego podejścia do TEN.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 21 marca 2007 r. do Rady i Parlamentu Europejskiego – Sieci transeuropejskie: W kierunku podejścia zintegrowanego [COM(2007) 135 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Sieci transeuropejskie (TEN) stanowią ambitny i kluczowy cel w kontekście konkurencyjności Unii Europejskiej, a zatem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Różne główne programy przemysłowe, takie jak GALILEO, ERTMS i SESAR oparte są na logice europeizacji infrastruktury transportowej, często projektowanej wyłącznie zgodnie z wymogami krajowymi.

Zrównoważone wykorzystywanie zasobów stanowi podstawowy element polityki w dziedzinie TEN, ponieważ środki transportu najbardziej przyjazne środowisku mają uprzywilejowaną pozycję wśród projektów priorytetowych.

Ocena TEN w 2006 r.

Stwierdzone zostały opóźnienia w realizacji 30 projektów priorytetowych w zakresie transportu, ponieważ nie przyznano wystarczających środków na konieczną nową, bardzo kosztowną infrastrukturę. Sieć jest nadal niekompletna, a na sfinansowanie samych tylko projektów priorytetowych w okresie programowania finansowego 2007–2013 konieczne jest zainwestowanie 160 miliardów EUR. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności pozostają głównymi źródłami pomocy wspólnotowej, natomiast Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) będzie nadal finansować infrastrukturę poprzez udzielanie pożyczek i oraz za pomocą instrumentu specjalnej gwarancji.

Komisja przyjęła niedawno wytyczne mające na celu zaktualizowanie transeuropejskich sieci energetycznych (decyzja nr 1364/2006/WE). Czterdzieści dwa projekty, w tym dziesięć dotyczących sieci gazowych, uznano za leżące w interesie Europy. Do 2013 r. UE będzie musiała zainwestować co najmniej 30 miliardów EUR w infrastrukturę.Między 2000 r. a 2006 r. zainwestowano około 140 mln EUR w transeuropejskie sieci energetyczne w ramach budżetu TEN. W odniesieniu do ram finansowych 2007–2013 przewidziano kwotę 155 mln EUR. Komisja podkreśliła jednak ponownie, że przyznane kwoty są ograniczone biorąc pod uwagę istniejące wyzwania i rzeczywiste wymogi.

Inwestycje w sieci telekomunikacyjne koncentrują się obecnie na modernizacji istniejących sieci. Komisja podkreśliła różnice między obszarami miejskimi i wiejskimi (kwestię tę poruszyła już w swoim komunikacie „Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych”) i wzywa państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań i określenia celów, aby zniwelować te różnice do 2010 r. Gdy zawodzą mechanizmy rynkowe, zachęca się do pomocy publicznej w ścisłej zgodności z przepisami w zakresie telekomunikacji oraz z zasadami dotyczącymi pomocy państwa. Tworzenie map istniejącej infrastruktury jest konieczne dla wsparcia właściwych organów w lepszym ocenianiu ich potrzeb w zakresie infrastruktury i wykorzystaniu bieżących prac inżynierii lądowej.

W kierunku podejścia zintegrowanego: wnioski grupy pilotażowej

Grupa pilotażowa, ustanowiona dnia 20 lipca 2005 r. na wniosek Komisji, zbadała kwestie synergii pomiędzy sieciami transeuropejskimi, sposoby finansowania i możliwości ich rozłożenia na różne wspólnotowe instrumenty finansowe. Połączenia sieci kolejowej i drogowej okazały się bardzo wartościowe (efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni, redukcja kosztów i oddziaływania na środowisko naturalne) i łączenie tych dwóch typów TEN przynosi konkretne korzyści. Synergie pomiędzy sieciami transportowymi a telekomunikacyjnymi zdają się być najbardziej obiecujące, a budowanie wzajemnych połączeń sieci elektroenergetycznych jest również warte wypróbowania.

Grupa pilotażowa podkreśliła ponadto potencjalne korzyści środowiskowe płynące z integracji TEN. W istocie 30 projektów priorytetowych transeuropejskiej sieci transportowej w znaczącym stopniu wspiera środki transportu zużywające mniej paliwa i bardziej przyjazne dla środowiska, takie jak transport kolejowy i wodny. Wzajemne połączenia krajowych sieci energetycznych oraz połączenie odnawialnych źródeł energii umożliwią optymalne wykorzystanie możliwości w każdym państwie członkowskim, a zatem ograniczenie wpływu na środowisko naturalne.

Grupa pilotażowa zaleca:

  • kontynuowanie prac w zakresie możliwych synergii pomiędzy sieciami transeuropejskimi w celu opracowania oraz rozpowszechniania podręcznika dobrych praktyk, jak również rozwijanie synergii między celami polityki spójności a priorytetami ustanowionymi dla sieci transeuropejskich,
  • zbadanie, w razie konieczności, potrzeby rozwiązań alternatywnych, pozwalających pokryć płatności uzależnione od dostępności w kilku okresach ram finansowych i, w razie potrzeby, przedstawienie odpowiedniego wniosku legislacyjnego,
  • uważne śledzenie rozwoju partnerstw publiczno-prywatnych i promowanie tego rodzaju finansowania,
  • realizowanie projektów priorytetowych TEN w określonych terminach, przy zapewnieniu stosowania prawa dotyczącego środowiska.

Nowe technologie

W przeglądzie średniookresowym białej księgi dotyczącej transportu z 2011 r. uznano rolę, jaką mogą odgrywać nowe technologie informacyjne i komunikacyjne przy zapewnianiu bezpiecznego i zrównoważonego przemieszczania się osób i towarów. Różne projekty, takie jak inteligentne systemy transportowe (ITS), europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) oraz europejski projekt systemu nawigacji satelitarnej GALILEO stanowią skuteczne narzędzia dla zwiększania bezpieczeństwa i zmniejszania obciążeń oraz wpływu na środowisko.

W związku z tym grupa zaleca, aby inwestycje w zakresie inteligentnych systemów transportowych były włączane już na wczesnych etapach planowania do wszystkich nowych projektów w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Prawne uzasadnienie niekumulowania funduszy wspólnotowych

Grupa pilotażowa doszła do wniosku, że należy wykluczyć jakąkolwiek możliwość kumulowania dotacji z kilku funduszy wspólnotowych i potwierdziła potrzebę utrzymania spójnego podejścia za pomocą różnych instrumentów prawnych. Zatem przyznając pomoc w ramach TEN Komisja będzie sprawdzać, czy projekt otrzymał już pomoc z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

Według grupy pilotażowej opóźnienia w realizacji projektów priorytetowych w zakresie transportu spowodowane są w szczególności trudnością w pogodzeniu zasad przyznawania dotacji wspólnotowych w ramach budżetu TEN z rzeczywistymi potrzebami finansowymi projektów. Nowe rozporządzenie TEN umożliwi poprawę współfinansowania głównych projektów transgranicznych, złożonych pod względem technicznym i finansowym.

Grupa pilotażowa podkreśliła również korzyści wynikające z finansowania poprzez partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) oraz z europejskiego systemu gwarancji (zapewnionego przez EBI) zachęcającego do finansowania TEN-T przez PPP. Taki system mógłby zmniejszyć ryzyko związane z niewystarczającym dochodem w pierwszych latach realizacji projektu i zapewnić znaczący efekt dźwigni.

PPP w oparciu o ryzyko związane z dostępnością będą stanowić integralną część tych form dotacji, które kwalifikują się do wspólnotowej pomocy finansowej na podstawie nowego rozporządzenia dla transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych.

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2008

Top