Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 219/2007 ustanawiające wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania unijnego systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR)

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia projekt SESAR (badania dotyczące zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej).
 • Celem projektu SESAR jest znaczne usprawnienie zarządzania ruchem lotniczym poprzez modernizację i ujednolicenie systemów zarządzania ruchem lotniczym w Europie w ramach planowania, opracowywania, walidacji i rozmieszczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii i operacyjności zarządzania ruchem lotniczym.
 • Wspólne przedsięwzięcie SESAR to partnerstwo publiczno-prywatne odpowiedzialne za kierowanie działaniami podejmowanymi w fazie opracowywania w ramach projektu SESAR. Zostało ono założone w 2007 r. przez Unię Europejską i Eurocontrol — Europejską Organizację do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR

 • Jest to wspólne przedsięwzięcie odpowiedzialne za kierowanie działaniami podejmowanymi w fazie opracowywania w ramach projektu SESAR, który stanowi komponent technologiczny (badawczo-rozwojowy) idei jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej — unijnego pakietu środków mających na celu spełnienie przyszłych potrzeb w zakresie przepustowości i bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej.
 • Jego zadaniem, zgodnie z centralnym planem ATM, jest utworzenie w UE optymalnej infrastruktury kontroli ruchu lotniczego do 2035 r. Ma to na celu zapewnienie bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska i wydajnego transportu lotniczego, czyli zwiększenie liczby bezpośrednich połączeń przy zmniejszeniu zużycia paliwa i ograniczeniu opóźnień.
 • W projekcie uczestniczą Komisja Europejska, Eurocontrol, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, organizacje zrzeszające pasażerów lotniczych, użytkownicy przestrzeni powietrznej, organy regulacyjne, operatorzy portów lotniczych, przewoźnicy lotniczy, pracownicy służby żeglugi powietrznej, naukowcy i producenci urządzeń (około 3000 ekspertów). Wspólne przedsięwzięcie to organ UE powołany na potrzeby realizacji powyższych celów zgodnie z artykułem 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Rezultatem działań podejmowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia jest centralny plan ATM (zaktualizowany w latach 2012 i 2015), w którym określono plany dotyczące zawartości, rozwoju i wdrażania systemów zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji.
 • Wspólne przedsięwzięcie odpowiada za procedury przyznawania dotacji swoim członkom, zgodnie z zasadami uczestnictwa w unijnym programie ramowym „Horyzont 2020” w zakresie badań i rozwoju, po jego rozszerzeniu w 2014 r.

Do osiągnięć wspólnego przedsięwzięcia SESAR należą:

 • przeprowadzenie pierwszego w historii lotu z zastosowaniem czterowymiarowego zarządzania trajektorią lotu (trzy wymiary + czas), co miało na celu usprawnienie wymiany informacji o przewidywalnej trajektorii lotu;
 • obszerny zestaw narzędzi zwiększających bezpieczeństwo na pasach startowych na lotniskach oraz
 • bezpłatne usługi nawigacji trasowej mające na celu ograniczenie emisji paliwa przez lotnictwo.

Od 2014 r. programy badań naukowych i innowacji w ramach wspólnego przedsięwzięcia SESAR skupiają się między innymi na rozwoju:

 • optymalnych usług sieciowych zarządzania ruchem lotniczym;
 • zaawansowanych usług służb ruchu lotniczego;
 • optymalnego funkcjonowania portów lotniczych;
 • zaawansowanej, zintegrowanej i zracjonalizowanej infrastruktury lotniczej.

Finansowanie

Wkład UE w fazę opracowywania w projekcie SESAR wynosi 700 mln EUR przyznanych w ramach programów TEN-T i 7PR, uzupełnionych 585 mln EUR w ramach programu „Horyzont 2020”. Ze względu na czas trwania programu „Horyzont 2020” zaproszenia do składania wniosków w ramach projektu SESAR muszą zostać ogłoszone do 31 grudnia 2020 r.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 3 marca 2007 r.

KONTEKST

Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 powołało wspólne przedsięwzięcie SESAR. Rozporządzenie zmieniano dwukrotnie: w 2008 r. rozporządzeniem (WE) nr 1361/2008 i ponownie w 2014 r. rozporządzeniem (UE) nr 721/2014, na mocy którego przedłużono czas funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia SESAR do 2024 r.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1–11)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 219/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2016

Top