Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Logistyka transportu towarowego w Europie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Logistyka transportu towarowego w Europie

Celem niniejszego komunikatu Komisji jest zwiększenie efektywności europejskiego systemu transportu poprzez logistykę. Ponadto w komunikacie promuje się multimodalność jako sposób na uczynienie transportu towarowego bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego, bezpieczniejszym i bardziej energooszczędnym. Po niniejszym komunikacie planowane jest przedstawienie planu działań w 2007 r.

AKT

Komunikat Komisji – Logistyka transportu towarowego w Europie – Klucz do zrównoważonej mobilności [COM(2006) 336 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Globalizacja oraz rozszerzenie UE na wschód doprowadziły do powstania nowych wyzwań dla transportu europejskiego. Szybki rozwój transportu towarowego przyczynia się do rozwoju gospodarczego, ale powoduje również zatory, hałas, zanieczyszczenia i wypadki. Poza tym transport jest w coraz większym stopniu uzależniony od paliw kopalnych. W niniejszym komunikacie Komisja stwierdza, że bez podjęcia odpowiednich środków sytuacja nadal będzie się pogarszała i w coraz większym stopniu będzie negatywnie wpływała na konkurencyjność Europy i środowisko, w którym wszyscy żyjemy.

W związku z tym Komisja zaleca modernizację logistyki, aby zwiększyć wydajność poszczególnych form transportu, jak również form kombinowanych. W szczególności Komisja zaleca ulepszenie dystrybucji ruchu na rzecz bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego, bezpieczniejszych i bardziej energooszczędnych form transportu. Komisja planuje przedstawienie planu działań dotyczącego tych zagadnień w 2007 r.

Stan europejskiego rynku logistycznego

Ocenia się, że udział branży logistycznej w światowym PKB wynosi 13,8% (5,4 biliona EUR). Koszty logistyki stanowią średnio 10–15% końcowego kosztu gotowego produktu. Pomimo że logistyka zyskuje na znaczeniu, brakuje wiarygodnych informacji statystycznych na temat panującej sytuacji. Niemniej jednak przedsiębiorstwa UE coraz częściej zdają sobie sprawę z istnienia konkurencyjnych alternatyw dla transportu drogowego.

Ściślejsze powiązanie logistyki z polityką transportową

W komunikacie Komisja ponownie podkreśla potrzebę osiągnięcia równowagi pomiędzy procedurami bezpieczeństwa (zob. [COM(2006) 79]) a swobodnym przepływem towarów. Komisja wspiera włączanie perspektywy logistycznej do polityki transportowej, aby względy logistyczne wpływały na podejmowanie decyzji.

Komisja proponuje następujące obszary działania:

  • identyfikacja wąskich gardeł. Komisja chce zidentyfikować wąskie gardła, aby móc zwalczać przeszkody dla swobodnego przepływu transportu i logistyki,
  • korzystanie z możliwości sieci technologii teleinformatycznych. Komisja proponuje wykorzystywanie systemów takich jak GALILEO w logistyce w celu obserwowania i śledzenia towarów. Przedsiębiorstwa powinny mieć łatwy, przystępny kosztowo dostęp do takich technologii. Logistyka powinna zatem nadal stanowić priorytet siódmego programu ramowego na rzecz badań,
  • ustanowienie europejskiego systemu uprawnień. Kształcenie i szkolenia z zakresu transportu są w Europie bardzo zróżnicowane. Dlatego Komisja wspiera ustanowienie systemu uznawania uprawnień logistyków. Prace w tym zakresie zostały już rozpoczęte w ramach programu kształcenia i szkolenia zawodowego Leonardo Da Vinci,
  • opracowanie wskaźników statystycznych. Komisja jest zainteresowana stworzeniem wiarygodnego obrazu wydajności logistycznej europejskiego rynku transportu. W związku z tym planuje podjęcie prac nad stworzeniem odpowiednich metodyk i wskaźników,
  • lepsze wykorzystanie infrastruktury. Pewne sytuacje prowadzą do powstawania wąskich gardeł i negatywnie wpływają na swobodny przepływ ruchu. Jednak budowa nowej infrastruktury nie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu. Zdaniem Komisji obiekty przeładunkowe, w tym porty morskie i lotnicze, powinny korzystać z nowoczesnych rozwiązań technicznych, takich jak zaawansowana informatyka. Przepisy powinny zapewnić właściwe ramy dla realizacji działań w tym zakresie,
  • uznanie jakości. W branży transportowej wykorzystywanych jest już szereg wskaźników wydajności lub wzorców do oceny i kontroli jakości oferowanych usług (w szczególności w transporcie lotniczym). Można wprowadzić znak jakości i rozszerzyć jego stosowanie na łańcuchy logistyczne wykorzystujące inne formy transportu,
  • uproszczenie łańcuchów multimodalnych. Przepływy logistyczne można ułatwić i wspomóc wprowadzając punkty zintegrowanej obsługi administracyjnej, w których wszystkie formalności celne byłyby przeprowadzane w sposób skoordynowany,
  • propagowanie struktur regulacyjnych dla transportu multimodalnego na szczeblu globalnym. Odpowiedzialność w transporcie międzynarodowym wynika z konwencji. Często przewidują one odmienne zasady dla różnych form transportu, co stanowi przeszkodę dla wykorzystywania form transportu kombinowanego. Dlatego Komisja propaguje stworzenie struktur regulacyjnych na szczeblu globalnym. Ponadto fragmentaryczny charakter systemów odpowiedzialności można wyeliminować poprzez wykorzystanie uniwersalnego dokumentu transportowego,
  • ustanowienie europejskich standardów załadunku. Zasady dotyczące wymiarów pojazdów i jednostek ładunkowych powinny spełniać potrzeby zaawansowanej logistyki i zrównoważonej mobilności. Komisja zaproponowała wspólne standardy europejskie dla intermodalnych jednostek ładunkowych. Obecnie istnieje wiele różnych konfiguracji tych jednostek, co podwyższa koszt transportu wewnątrz UE.

Kontekst

W 1997 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie intermodalności, w którym podkreślono znaczenie intermodalności dla uczynienia europejskiego transportu towarowego bardziej efektywnym i przyjaznym dla środowiska naturalnego. W dokumencie zaproponowano różne strategie promowania „zrównoważonej mobilności”, między innymi modernizację systemów logistycznych. Ogłoszono w nim również, że program PACT zostanie zastąpiony programem Marco Polo. W 2001 r. w przeglądzie średniookresowym białej księgi [COM(2006) 314 – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym] podkreślono znaczenie logistyki. W tym komunikacie logistyka traktowana jest jako kluczowy element „zrównoważonej mobilności”.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi [Dz.U. L 368 z 17.12.1992].

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2008

Top