Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
E-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

E-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia

Poprzez niniejszy komunikat Komisja Europejska zamierza propagować kierunki działań długoterminowych na rzecz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Technologie te stanowią główne wyzwanie dla konkurencyjności Unii Europejskiej (UE) w dobie globalizacji, a wysiłki podejmowane na rzecz badań i inwestycji w tę dziedzinę mają podstawowe znaczenie.

AKT

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – E-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia [KOM(2007) 496 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) stanowią ogromne wyzwanie z punktu widzenia produktywności, wzrostu i zatrudnienia. UE i państwa członkowskie muszą jak najprędzej nadążyć za szybko ewoluującymi TIK, aby uzupełnić braki w e-umiejętnościach i móc budować gospodarkę faktycznie opartą na wiedzy.

Komisja poczyniła następujące stwierdzenia:

 • e-umiejętności tak naprawdę nie są postrzegane jako pierwszoplanowe zadanie polityczne,
 • nie istnieje jednolita strategia w sprawie e-umiejętności na poziomie UE, systemy prawne poszczególnych krajów są zróżnicowane,
 • należy zaradzić problemowi wizerunku i spadkowi liczby wysoko wykwalifikowanych specjalistów TIK, gdyż to właśnie te dwie kwestie pociągają za sobą deficyt pracowników w tej dziedzinie,
 • tworzy się coraz większa przepaść pomiędzy podażą a popytem pewnych e-umiejętności, a niedobór kultury cyfrowej utrwala się.

Komisja nalega także na konieczność ustanowienia długoterminowego programu działań w sprawie e-umiejętności. Odpowiedzialność za realizację owych działań będzie spoczywać na państwach członkowskich, jednak konieczne będzie wypracowanie faktycznej wartości dodanej na szczeblu unijnym.

Komisja proponuje wspieranie inicjatyw, definiując kluczowe elementy programu i przedstawiając kierunki działań podejmowanych na szczeblu europejskim.

Kluczowe elementy programu są następujące:

 • wprowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy rozmaitymi podmiotami (władzami publicznymi, sektorem prywatnym, uniwersytetami, stowarzyszeniami itp.),
 • inwestowanie w zasoby ludzkie,
 • promowanie nauk ścisłych, matematyki, e-umiejętności i TIK oraz perspektyw zawodowych w tej dziedzinie wśród młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt,
 • kształcenie umiejętności korzystania z technologii cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób bezrobotnych, osób w podeszłym wieku, osób z niższym wykształceniem, z myślą o poprawie szans na zatrudnienie i integrację poprzez TIK,
 • umożliwianie nabywania e-umiejętności przez całe życie, zwłaszcza poprzez regularne pogłębianie umiejętności i rozwój e-kształcenia.

Kierunki działań na poziomie europejskim

Komisja proponuje pięć kierunków działań. Działania objęte tymi wytycznymi rozpoczną się w 2007 r., a ich pełne wdrożenie planowane jest w 2010 r. Będą one wdrażane poprzez instrumenty UE, takie jak program kształcenia i szkolenia ustawicznego, siódmy program ramowy na rzecz badań i innowacji technologicznych, program na rzecz konkurencyjności i innowacji, a także fundusze strukturalne przeznaczone na wspieranie zatrudnienia i spójności regionalnej.

Kierunki działań obejmują:

 • propagowanie długoterminowej współpracy i monitorowanie postępów: Komisja będzie propagować regularny dialog między wszystkimi zainteresowanymi stronami (państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami itp.). Komisja będzie publikować też co roku sprawozdanie na temat nabywania e-umiejętności,
 • opracowywanie działań i narzędzi pomocniczych. Chodzi tu zwłaszcza o: wspieranie opracowywania europejskich ram e-kompetencji, lepsze wspieranie inicjatywy Europass, opracowanie europejskiego podręcznika partnerstwa wielostronnego, wprowadzenie uproszczonych procedur zatrudniania w UE profesjonalistów TIK z krajów trzecich, zachęcanie kobiet do wyboru kariery w dziedzinie TIK (program „IT girls (EN)”) oraz promowanie e-szkoleń w dziedzinie rolnictwa i na obszarach wiejskich,
 • zwiększanie świadomości społeczeństwa, zwłaszcza poprzez ułatwianie wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi, a także poprzez wspieranie kampanii informacyjnych na poziomie europejskim i krajowym,
 • zwiększanie szans na zatrudnienie i lepsza integracja społeczna: w związku z inicjatywą dotyczącą e-integracji (EN) Komisja zamierza zachęcać do realizacji inicjatyw i nawiązywania partnerstwa pomiędzy podmiotami organizującymi szkolenia a ich grupami docelowymi, a także badać możliwości finansowania ze środków publicznych i prywatnych w przypadku inicjatyw wielostronnych,
 • upowszechnianie i lepsze wykorzystanie e-kształcenia: Komisja wyda w 2008 r. sprawozdanie zawierające zalecenia dotyczące ukierunkowanych inicjatyw e-kształcenia. Poza tym od 2009 r. będzie wspierać tworzenie kursów e-kształcenia i mechanizmów wymiany zasobów szkoleniowych dla pracowników. Dodatkowo będzie wspierać tworzenie sieci ośrodków szkoleniowych i placówek badawczych dla lepszego zrozumienia przyszłych potrzeb w zakresie e-umiejętności.

Ostatnia aktualizacja: 29.02.2008

Top