Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym: plan działania w sprawie technologii teleinformatycznych i starzenia się społeczeństwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym: plan działania w sprawie technologii teleinformatycznych i starzenia się społeczeństwa

Komisja Europejska ustanawia nowy plan działania w ramach inicjatywy i2010, którego celem jest jednoczesne zapewnienie osobom starszym pewniejszej i bardziej niezależnej starości, jak również promowanie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w usługach dla osób.

AKT

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 14 czerwca 2007 r.: Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym Inicjatywa i2010 – Plan działania w sprawie technologii teleinformatycznych i starzenia się społeczeństwa [COM(2007) 332 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Starzenie się ludności europejskiej stanowi wyzwanie dla europejskiego rynku zatrudnienia, systemów świadczeń społecznych oraz ochrony zdrowia. Jednakże jest to także szansa gospodarcza i społeczna. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) stworzyły dobre warunki dla pojawienie się nowych produktów i usług, bardziej dostępnych i odpowiadających potrzebom osób starszych.

Plan działania ma na celu promocję oraz koordynację rozwoju TIK związanych z usługami skierowanymi do osób starszych w Unii Europejskiej (UE), aby umożliwić im:

 • kontynuację aktywności zawodowej, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym,
 • zachowanie aktywności społecznej i kreatywności poprzez komunikację przez sieć oraz dostęp do usług publicznych i handlowych. Pomoże to zmniejszyć izolację społeczną osób starszych, w szczególności w obszarach wiejskich,
 • komfortowe funkcjonowanie w domu: TIK mogą poprawić jakość życia i niezależność.

Europa powinna wykorzystać rozwój TIK dla potrzeb komfortowego funkcjonowania osób starszych *. Technologie mogą stać się motorem wzrostu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz odnoszącym sukcesy wiodącym rynkiem.

Rynek usług dla osób starszych jest nadal niezbyt rozwinięty i pozostaje fragmentaryczny. Ponadto żaden z uczestników (osoby starsze, przemysł, władze publiczne itp.) nie posiada dogłębnego i całościowego wglądu w problemy oraz możliwości ich rozwiązań. Brak wspólnych doświadczeń i dobrych praktyk hamuje rozwój rynku. Normy, procedury, systemy wynagradzania oraz przepisy związane z niepełnosprawnością różnią się w zależności od państwa członkowskiego. Utrzymują się także przeszkody techniczne: ludzie starsi niekoniecznie posiadają niezbędne narzędzia i wiedzę technologiczną.

Aby usprawnić ten system, Komisja zachęca zainteresowane strony do zastanowienia się nad możliwymi działaniami stawiającymi użytkownika w centrum zainteresowania.

Cele planu działania Komisji obejmują zarówno obywateli, przedsiębiorstwa, jak i władze publiczne i mogą przynieść:

 • obywatelom – lepszą jakość życia i zdrowia,
 • przedsiębiorstwom – zwiększenie rynku i możliwości na rynku wewnętrznym TIK dla osób starszych, lepiej wyszkolonych i bardziej wydajnych pracowników oraz silniejszą pozycję na rozwijających się światowych rynkach,
 • władzom – redukcję kosztów, zwiększoną efektywność oraz lepszą ogólną jakość systemów opieki zdrowotnej i socjalnej.

Plan działania koncentruje się wokół czterech obszarów, jakimi są:

 • usuwanie barier technicznych i regulacyjnych w rozwoju rynku poprzez ocenę rynków i ułatwianie wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi. Komisja proponuje przeprowadzenie oceny możliwości technologicznych oraz określenie wytycznych i ostatecznych terminów w celu usuwania barier prawnych i technicznych we włączaniu TIK do samodzielniejszego funkcjonowania. Państwa członkowskie powinny równocześnie wzmocnić wprowadzanie w życie obecnych wymagań prawnych dotyczących e-dostępności,
 • podnoszenie świadomości oraz wypracowanie porozumienia dzięki współpracy i rozwojowi partnerstwa pomiędzy różnymi uczestnikami. Zastosowanie TIK do podnoszenia komfortu funkcjonowania osób starszych przyczyni się w wyraźny sposób do europejskiej inicjatywy e-Inclusion w sprawie integracji elektronicznej przewidzianej na 2008 r. Otwarcie portalu Internetowego na temat TIK oraz osób starszych stanowi również element programu,
 • przyspieszenie przyswajania zatwierdzonych rozwiązań, na przykład za pomocą projektów pilotażowych i europejskiego systemu nagród dla aplikacji przeznaczonych dla inteligentnych domów i samodzielnego życia,
 • stymulowanie badań i innowacji przy jednoczesnym wsparciu programu badawczego łączącego sektor publiczny oraz prywatny poświęcony akcji „Życie wspierane przez otoczenie”. Celem programu jest wspieranie produktów, usług, a także innowacyjnych systemów opartych na TIK na rzecz starzejącego się społeczeństwa europejskiego.

Komisja podkreśla rolę poprawy badań opartych na TIK przeznaczonych dla osób starszych w 7 programie ramowym w zakresie badań, rozwoju technologicznego (7. PR). Wprowadzono także inne inicjatywy w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji, które będą towarzyszyły nowemu europejskiemu programowi badawczemu. Podsumowując, programy zrealizują inwestycje w badania i innowacje związane z TIK na ponad miliard EUR.

W przyszłości konieczna będzie lepsza koordynacja działań między państwami członkowskimi na rzecz wspierania badań skierowanych na rynek w tym zakresie. Aby osiągnąć powyższe cele, zostanie wprowadzona wspólna inicjatywa badawcza „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym”. Ponadto zachęca się przedsiębiorstwa, przemysł, dostawców usług itp. do ustanowienia dialogu, w szczególności poprzez platformy technologiczne na rzecz szybszego opracowania innowacyjnych produktów, usług oraz systemów.

Kontekst

Niniejszy plan działania stanowi integralną część inicjatywy Unii Europejskiej i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. W 2005 r. Komisja przyjęła strategię w sprawie dostępności produktów i usług online, a w 2006 r. w Rydze państwa członkowskie przyjęły agendę polityczną (DE) (EN) (FR) na rzecz społeczeństwa informacyjnego opartego na integracji elektronicznej.

Starzenie się populacji w Europie stanowi kluczowe wyzwanie gospodarcze i społeczne: w 2020 r. jedna czwarta europejskiej populacji będzie liczyła ponad 65 lat, zaś wydatki w zakresie świadczeń emerytalnych oraz zdrowotnych ulegną potrojeniu do 2050 r. Jednakże osoby starsze stanowią także ważną grupę konsumentów, których łączny majątek przekracza 3 000 mld EUR (3 biliony).

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • TIK dla komfortowego funkcjonowania osób starszych: technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz usług przeznaczonych dla osób starszych, mające na celu uczynienie ich bardziej dostępnymi i efektywnymi dla starzejącego się społeczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 1 czerwca 2005 r. – i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia [COM(2005) 229 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska inicjatywa i2010 na rzecz e-integracji – Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym [COM(2007) 694 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2007

Top