Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Procedury rejestracji pojazdów silnikowych pochodzących z innego państwa członkowskiego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Procedury rejestracji pojazdów silnikowych pochodzących z innego państwa członkowskiego

Komisja przedstawia państwom członkowskim i obywatelom Unii Europejskiej podsumowanie wspólnotowych zasad dotyczących rejestracji pojazdów pochodzących z innego państwa członkowskiego. Informuje o różnych dostępnych sposobach dochodzenia własnych praw.

AKT

Komunikat Komisji – Komunikat interpretacyjny z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie procedur rejestracji pojazdów silnikowych pochodzących z innego państwa członkowskiego [SEC(2007) 169 wersja ostateczna – Dziennik Urzędowy C 68 z 24.3.2007].

STRESZCZENIE

Chociaż kupno i sprzedaż pojazdów w innym państwie członkowskim są coraz łatwiejsze, wiele osób i przedsiębiorstw z lękiem podchodzi do formalności administracyjnych, dodatkowych kosztów oraz niesprzyjających procedur. Jednak zakup pojazdu w innym państwie członkowskim stał się łatwiejszy dzięki wprowadzeniu:

Niniejszy komunikat wpisuje się w strategię nowych bodźców dla wymiany towarów w Unii Europejskiej (UE). Ujmuje w całość ustawodawstwo dotyczące rejestracji pojazdów pochodzących z innego państwa członkowskiego oraz przeniesienia rejestracji pomiędzy państwami członkowskimi. Zawiera także zobowiązanie do opracowania wytycznych oraz do wspierania organów krajowych w lepszym stosowaniu prawa wspólnotowego.

REJESTRACJA POJAZDU SILNIKOWEGO W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM ZAMIESZKANIA

Rejestracja stanowi naturalne następstwo wykonania uprawnień do opodatkowania w obszarze pojazdów silnikowych. Każda osoba fizyczna jest zobowiązana do zarejestrowania swojego pojazdu w państwie członkowskim, w którym zwykle zamieszkuje, czyli tam, gdzie znajduje się jej stałe centrum interesów.

 • Homologacja charakterystyki technicznej pojazdu

Homologacja charakterystyki technicznej pojazdu silnikowego oznacza homologację typu WE lub homologację krajową.

Homologacja typu WE jest procedurą ważną we wszystkich państwach członkowskich, w ramach której państwo członkowskie potwierdza, że dany typ pojazdu spełnia wszystkie obowiązujące europejskie standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Procedurze tej podlegają pojazdy homologowane, od 1996 r. samochody, od maja 2003 r. motocykle i od 2005 r. traktory.

Po uzyskaniu homologacji WE producent pojazdu wydaje świadectwo zgodności WE. Świadectwo to oznacza, że pojazd został wyprodukowany zgodnie z homologowanym typem pojazdu. Musi być załączone do każdego nowego pojazdu poddanego homologacji typu WE.

Pojazdy nieposiadające homologacji WE mogą podlegać przed zarejestrowaniem homologacji krajowej w przyjmującym państwie członkowskim. Homologacja krajowa może być homologacją indywidualną (np. dla pojazdów importowanych indywidualnie z państw trzecich) lub homologacją typu (dla pewnej kategorii pojazdów).

Procedury związane z krajową homologacją typu i homologacją indywidualną wykraczają poza zakres prawa wspólnotowego. Natomiast procedury związane z krajową homologacją dla pojazdów silnikowych, które uzyskały już krajową homologację w innym państwie członkowskim lub dla pojazdów silnikowych, które zostały już zarejestrowane w innym państwie członkowskim muszą być zgodne z zasadami swobodnego przepływu towarów.

Właściwe organy krajowe powinny:

 • wziąć pod uwagę badania i świadectwa wydane przez właściwe władze innego państwa członkowskiego i przez producenta,
 • odmówić homologacji pojazdu zagrażającemu zdrowiu publicznemu,
 • przeprowadzić odpowiednie testy, jeśli pozwolą one na uzyskanie nowych informacji,
 • określić zakres niezgodności pojazdu z wymogami,
 • stosować odpowiednie krajowe kryteria techniczne.

Charakterystyka techniczna pojazdu, który otrzymał homologację i był wcześniej zarejestrowany w innym państwie członkowskim, jest oceniana zgodnie z zasadami technicznymi obowiązującymi w przyjmującym państwie członkowskim, w oparciu o zasady obowiązujące w momencie homologacji w państwie członkowskim pochodzenia.

 • Badanie zdatności pojazdu używanego do ruchu drogowego

Badanie techniczne ma na celu sprawdzenie czy pojazd może być dopuszczony do ruchu drogowego. Taki rodzaj badania może być przeprowadzony, jeśli opiera się na obiektywnych, niedyskryminujących i znanych z góry kryteriach, jeśli nie stanowi powtórzenia mechanizmów kontroli już stosowanych oraz jeśli jest łatwo dostępne, a jego realizacja zajmuje rozsądny okres.

 • Rejestracja pojazdu

Rejestrując pojazd silnikowy państwo członkowskie zezwala na jego wprowadzenie do ruchu drogowego, co wiąże się z identyfikacją pojazdu silnikowego i przyznaniem mu numeru rejestracyjnego.

Przy pierwszej rejestracji przyjmujące państwo członkowskie może wymagać danych osoby zainteresowanej oraz świadectwa zgodności WE nowego pojazdu z homologacją WE, jeśli pochodzi z innego państwa członkowskiego. Natomiast dla pojazdu bez homologacji WE może być wymagana krajowa homologacja typu lub homologacja indywidualna, a także dowód opłacenia ubezpieczenia. W trakcie rejestracji państwa członkowskie mają także prawo do sprawdzania, czy podatek VAT został należycie odprowadzony.

Dla pojazdów wcześniej zarejestrowanych w innym państwie członkowskim, państwo przyjmujące może wymagać jedynie: świadectwa zdatności do ruchu drogowego, świadectwa zgodności krajowego lub WE, oryginału lub kopii niezharmonizowanego świadectwa rejestracji wydanego w innym państwie członkowskim, zharmonizowanego świadectwa rejestracji, świadectwa ubezpieczenia oraz potwierdzenia zapłacenia podatku VAT.

PRZEMIESZCZENIE POJAZDU DO INNEGO PAŃSTWA

Generalnie obowiązuje zasada, że pojazd silnikowy nie może poruszać się po drogach publicznych bez numeru rejestracyjnego. Ponadto konieczne jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca się, aby w czasie korzystania z pojazdu, kierowcy posiadali przy sobie zieloną kartę.

Tablica rejestracyjna stanowi odpowiednik świadectwa ubezpieczenia. Dzięki temu pojazdy posiadające europejskie tablice rejestracyjne mogą swobodnie poruszać się na obszarze UE bez żadnych kontroli świadectwa obowiązkowego ubezpieczenia samochodowego OC na granicach.

Aby przewiezienie do państwa członkowskiego przeznaczenia odbyło się legalnie, pojazd silnikowy musi posiadać profesjonalne lub tymczasowe tablice rejestracyjne.

 • Jazda pojazdem silnikowym z profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi

Profesjonalne tablice pozwalają sprzedawcom detalicznym na tymczasową jazdę pojazdami bez formalnej rejestracji. Państwa członkowskie wydają najczęściej dokument potwierdzający związek pomiędzy tablicami rejestracyjnymi tego rodzaju a ich posiadaczem i/lub wymagają, aby posiadacz prowadził rejestr przejazdów.

 • Pojazd silnikowy z tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi

System tymczasowej rejestracji umożliwia poruszanie się pojazdem przez krótki czas przed uzyskaniem ostatecznej rejestracji. Państwo członkowskie może utrudnić ruch takiego pojazdu w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu, kradzieży lub nieważności świadectwa.

Ubezpieczenie należy uzyskać w państwie przeznaczenia.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejszy komunikat ma zastosowanie do pierwszej rejestracji pojazdów, a także do rejestracji pojazdów wcześniej zarejestrowanych w innym państwie członkowskim, niezależnie od tego czy pojazd jest nowy czy używany.

Pojazd uznaje się za „zarejestrowany wcześniej w innym państwie członkowskim”, jeśli uzyskał zezwolenie administracyjne na udział w ruchu drogowym, co obejmuje jego identyfikację i przyznanie numeru rejestracyjnego.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Każda decyzja władz krajowych odmawiająca homologacji typu lub rejestracji musi być przekazana właścicielowi pojazdu wraz z informacją o dostępnych środkach odwoławczych.

Obywatele i przedsiębiorstwa mogą także starać się o rozwiązanie problemu związanego z homologacją lub rejestracją w ramach systemu SOLVIT bądź zwrócić się do Komisji. Komisja może wtedy wszcząć postępowanie o naruszenie przepisów.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. – Rynek wewnętrzny towarów: fundament konkurencyjności Europy [COM(2007) 35 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

See also

 • Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej rejestracji samochodów (DE) (EN) (FR) w portalu Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

Ostatnia aktualizacja: 09.05.2008

Top