Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emisje z systemów klimatyzacji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Emisje z systemów klimatyzacji

Harmonizacja techniczna odnosząca się do emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych uzupełnia działania Unii Europejskiej (UE) w zakresie redukcji emisji fluorowanych gazów cieplarnianych.

AKT

Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG.

STRESZCZENIE

Zgodnie z celami protokołu z Kioto, dotyczącymi redukcji emisji CO2 odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne, dyrektywa ma na celu zmniejszenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych w systemach klimatyzacji * pojazdów silnikowych. Zapobiegają one w ten sposób powstawaniu przeszkód, które mogłyby wynikać w ramach rynku wewnętrznego z przyjęcia przez państwa członkowskie różnych wymagań technicznych w tym aspekcie.

Dyrektywa ustanawia w ten sposób stopniowy zakaz stosowania systemów klimatyzacji, których projekt zakłada stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku ocieplenia globalnego * wyższym niż 150.

Przepisy techniczne

Dyrektywa przewiduje początkowo kontrolę wycieków z systemów klimatyzacji, których projekt przewiduje stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150. Środek przejściowy zakazuje wspomnianych systemów klimatyzacji, chyba że wskaźnik wycieku z systemu nie przekracza maksymalnych dozwolonych poziomów. Środek ten ma zastosowanie do nowych typów pojazdów, począwszy od dnia 21 czerwca 2008 r., oraz do nowych pojazdów, począwszy od dnia 21 czerwca 2009 r.

W drugim etapie dyrektywa przewiduje całkowity zakaz stosowania systemów klimatyzacji, których projekt zakłada stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150. Zakaz dotyczy nowych typów pojazdów, począwszy od 1 stycznia 2011 r., oraz wszystkich nowych pojazdów, począwszy od 1 stycznia 2017 r.

Dyrektywa przewiduje również przepisy dotyczące modernizowania i ponownego napełniania systemów klimatyzacji.

Zakres stosowania

Dyrektywa ma zastosowanie do samochodów osobowych (pojazdy kategorii M1) i lekkich pojazdów dostawczych (pojazdy kategorii N1, klasa 1).

Dyrektywa 2006/40/WE stanowi pierwszy etap pakietu legislacyjnego dotyczącego systemów klimatyzacji. Nowe akty prawne przewidują przepisy administracyjne dotyczące procedury homologacji typu WE i zharmonizowanego testu wykrywania wycieków w celu mierzenia poziomu wycieku fluorowanych gazów, których współczynnik ocieplenia globalnego jest większy niż 150.

Kontekst

W wyniku zatwierdzenia przez Unię Europejską (UE) protokołu z Kioto (decyzja 2002/358/WE) i zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych kilka państw członkowskich przewiduje regulowanie emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych. Aby zapobiec sytuacji, w której różne przepisów mogłyby utrudniać swobodny przepływ pojazdów silnikowych na rynku wewnętrznym, konieczne jest ujednolicenie wymagań technicznych dla systemów klimatyzacyjnych. Niniejsza dyrektywa wpisuje się w ramy procedury homologacji typu CE.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • System klimatyzacji: każdy system, którego głównym celem jest obniżenie temperatury i wilgotności powietrza w kabinie pasażerskiej pojazdu.
  • Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP): wskaźnik porównujący siłę oddziaływania fluorowanego gazu cieplarnianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla. Jest on obliczany na podstawie skutków oddziaływania jednego kilograma danego gazu na ocieplenie klimatu w ciągu 100 lat w porównaniu do oddziaływania jednego kilograma CO2

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2006/40/WE

4.7.2006

4.1.2008

Dz.U. L 161 z 14.6.2006

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów oraz zharmonizowany test pomiaru wycieków z niektórych systemów klimatyzacji [Dz.U. 161 z 22.6.2007].

Dyrektywa Komisji 2007/37/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca załączniki I i III do dyrektywy Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep [Dz.U. L 161 z 22.6.2007].

Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych [Dz.U. L 161 z 14.6.2006]. UE określa zasady ograniczania, stosowania, odzysku i niszczenia niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, etykietowania produktów i urządzeń zawierających te gazy, przekazywania informacji dotyczących tych gazów, zakazu wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających te gazy, a także szkolenia i certyfikacji pracowników, mających kontakt z tymi gazami.

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2011

Top