Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w.

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w.

Strategia opracowana przez Komisję Europejską w odpowiedzi na rezultaty prac grupy wysokiego szczebla CARS 21 wyznacza cel w postaci zrównoważonego rozwoju przemysłu samochodowego. Działania podejmowane na rzecz poprawy konkurencyjności sektora na arenie międzynarodowej, przyjmujące postać usprawniania otoczenia regulacyjnego i zwiększania dostępu do rynków zagranicznych, pozostają w ten sposób ściśle związane z realizacją postępów w dziedzinie bezpieczeństwa i poszanowania dla środowiska.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w – Stanowisko Komisji w sprawie sprawozdania końcowego grupy wysokiego szczebla CARS 21 [KOM(2007) 22 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu samochodowego ustanawia równowagę pomiędzy stymulacją konkurencyjności europejskiego sektora motoryzacyjnego na szczeblu światowym a stałymi postępami w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wyzwania dla przemysłu motoryzacyjnego

Przemysł motoryzacyjny stanowi 3% europejskiego PKB i zapewnia 7% miejsc pracy w sektorze produkcyjnym – te liczby stawiają go na czele europejskiej gospodarki.

Coraz bardziej agresywna konkurencja międzynarodowa, spore koszty stałe, szczególnie wysokie ceny surowców i energii, nadwyżka zdolności produkcyjnych, restrukturyzacja zakładów i wynikające z niej decyzje o przenoszeniu produkcji do krajów trzecich niepokoją producentów, pracowników i konsumentów.

Konieczne jest stworzenie ram sprzyjających konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, aby umożliwić przewidywanie i podejmowanie wyzwań związanych z konkurencyjnością oraz reagować na nie w innowacyjny i odpowiedzialny społecznie sposób.

Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu samochodowego

Kierunek, jaki Komisja pragnie nadać przyszłemu rozwojowi przemysłu samochodowego, opiera się na kilku kluczowych dziedzinach podkreślonych w sprawozdaniu grupy wysokiego szczebla CARS 21.

  • Rynek wewnętrzny: wszystkie pojazdy objęte wspólnotowym systemem homologacji

Na mocy wspólnotowego ogólnego systemu homologacji (Whole Vehicle Type-Approval, WVTA) producenci pojazdów mają obowiązek przedstawić rodzaj pojazdu władzom państwa członkowskiego w celu uzyskania całkowitej homologacji, świadczącej o jego zgodności ze wspólnotowymi wymogami technicznymi. Po jej uzyskaniu dozwolony jest handel pojazdami tego rodzaju na terytorium całej UE wyłącznie na podstawie zaświadczenia o zgodności.

System ten, obejmujący samochody osobowe, motocykle i traktory, okazał się dotychczas bardzo efektywny, zostanie utrzymany w mocy i rozciągnięty na wszystkie kategorie pojazdów (lekkie pojazdy użytkowe, ciężarówki, autokary i autobusy), poprawiając w ten sposób funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

  • Otoczenie regulacyjne: uproszczenie i pogłębienie międzynarodowego wymiaru

Trzydzieści osiem dyrektyw wspólnotowych zostanie zastąpionych równoważnymi międzynarodowymi rozporządzeniami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ). Podporządkowanie producentów pojazdów jednemu zbiorowi zasad pozwoli anulować negatywny wpływ kumulacji kosztów prawodawstwa na konkurencyjność, który niepotrzebnie podnosi ceny pojazdów. Zmiana ta nie wpłynie jednak na wymogi pod względem bezpieczeństwa i poszanowanie dla środowiska.

W licznych dyrektywach wspólnotowych i rozporządzeniach EKG ONZ zostanie także wprowadzony zapis o samotestowaniu lub testowaniu wirtualnym, służący redukcji kosztów i przyspieszeniu procedur zapewniania zgodności z przepisami.

Unia Europejska (UE) zastrzega sobie jednak możliwość tworzenia prawa niezależnie od systemu EKG ONZ.

  • Poszanowanie dla środowiska: zrównoważony transport drogowy

Pojazdy silnikowe są źródłem znacznej części emisji zanieczyszczeń w UE. W związku z powyższym niezwykle istotne jest, aby przemysł samochodowy podporządkował się kierunkom strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza. Główne działania w celu zmniejszania emisji zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych przekładają się obecnie na dopuszczalne poziomy emisji Euro 5 i 6 oraz propagowanie „czystych” pojazdów transportu drogowego poprzez zamówienia publiczne.

Zintegrowane podejście na rzecz redukcji emisji CO2 przyczynia się do osiągnięcia celu wspólnotowego w postaci zmniejszenia emisji CO2 do 120g/km do roku 2012. Nie tylko technologia samochodów silnikowych ma być w dalszym ciągu udoskonalana w tym kierunku – inne udoskonalenia technologiczne (systemy klimatyzacyjne itp.) oraz popularyzacja korzystania z biopaliw również przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2.

Należy zwrócić szczególną uwagę na recykling nieużywanych już pojazdów oraz ograniczanie hałasu emitowanego przez pojazdy silnikowe.

Zwiększające się zużycie energii i jej koszt będą prawdopodobnie odgrywać ważną rolę w podejmowaniu decyzji na temat kształtu i funkcjonowania pojazdów w przyszłości.

Państwa członkowskie uczestniczyć będą w wysiłkach na rzecz zagwarantowania zrównoważonego transportu drogowego poprzez lepsze zarządzanie ruchem, poprawę zachowań kierowców czy też zachęty podatkowe.

  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego: wkład we wspólne wysiłki

Podstawą skutecznej strategii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego powinno być wzajemne oddziaływanie na siebie takich następujących czynników, jak doskonalenie technologii pojazdów i infrastruktury drogowej, zmiany zachowania kierowców i poprawa egzekwowania przepisów.

Takie środki jak poprawa widoczności samochodów ciężarowych o dużej ładowności lub wdrażanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych w dziedzinie bezpieczeństwa („inteligentne samochody”) już przyczyniają się do realizacji celu Komisji Europejskiej, jakim jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych o połowę do 2010 r.

Konieczne jest jeszcze wprowadzenie nowych rozwiązań, jak np. elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa, obowiązek jazdy z włączonymi światłami w dzień, system hamulców bezpieczeństwa.

  • Handel i rynki pozaeuropejskie: dążenie do uczciwej konkurencji w skali światowej

Należy umożliwić europejskiemu przemysłowi samochodowemu uczestniczenie w sprawiedliwym otoczeniu operacyjnym na szczeblu międzynarodowym.

Obejmuje to globalną harmonizację techniczną regulaminów odnoszących się do pojazdów silnikowych w ramach umów EKG ONZ z 1958 i 1998 r. Trzeba również zwrócić szczególną uwagę na poprawę dostępu do rynków poprzez zawieranie dwustronnych i regionalnych umów handlowych, szczególnie z krajami z regionu południowo-wschodniej Azji, oraz na egzekwowanie praw własności intelektualnej w niektórych regionach świata.

  • Badania i rozwój kluczem do konkurencyjności

Sektor motoryzacyjny, tradycyjnie oparty na produkcji, w coraz większym stopniu opiera się na wiedzy i jest obecnie największym przemysłowym inwestorem w Europie w dziedzinie badań i rozwoju (inwestując około 5% swoich obrotów).

Zarówno w interesie konkurencyjności sektora, jak i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska niezwykle istotna jest zachęta do prowadzenia przemysłowych badań naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji w strategicznych dziedzinach (inteligentne pojazdy, czyste pojazdy, biopaliwa drugiej generacji, ogniwa wodorowe, paliwowe itp.).

Wspieranie badań i rozwoju opierać się będzie w szczególności na 7. programie ramowym, ale także na europejskich instytucjach finansowania i umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym.

  • Rynek wewnętrzny: polityka fiskalna i konkurencja

Konieczne jest ponadto wprowadzenie postępowej polityki fiskalnej, w szczególności w zakresie podatków od samochodów osobowych i zachęt podatkowych, a także wspieranie konkurencji na rynku części zamiennych, aby zapewnić niezależnym podmiotom zajmującym się naprawami dostęp do informacji technicznych niezbędnych do wykonywania napraw i konserwacji pojazdów.

Kontekst

Strategia Komisji na rzecz przemysłu motoryzacyjnego opiera się na wynikach grupy wysokiego szczebla CARS 21, utworzonej w celu opracowania ram prawnych dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w. W tej grupie wysokiego szczebla uczestniczyły najważniejsze zainteresowane strony (przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, państwa członkowskie, posłowie do Parlamentu Europejskiego, organizacje pozarządowe, Komisja), skupione wokół kluczowych dla przyszłości sektora kwestii. Pod koniec 2005 r. grupa przedstawiła swoje zalecenia w planie działań.

Komisja ma nadzieję, że działania podjęte na rzecz sektora motoryzacyjnego, a także średniookresowy przegląd działań w 2009 r. stanowić będą przykład metodologii opracowywania polityki przemysłowej.

See also

  • Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Komisji Europejskiej na temat ram prawnych dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w. (CARS 21 (EN))

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2007

Top