Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Roaming w sieciach telefonii komórkowej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Roaming w sieciach telefonii komórkowej

Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie, że użytkownicy telefonów komórkowych nie będą ponosić zbyt wysokich kosztów za usługi roamingowe na terenie Unii Europejskiej (rozmowy, wiadomości tekstowe i korzystanie z internetu) podczas podróżowania na terytorium UE.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (wersja przekształcona)

STRESZCZENIE

Głównym celem tego rozporządzenia jest zwiększenie konkurencji na rynku dla użytkowników telefonów komórkowych, którzy korzystają z nich, aby wykonywać połączenia telefoniczne, wysyłać wiadomości tekstowe i uzyskać dostęp do internetu podczas podróżowania na terytorium UE (roaming).

Rozporządzenie wprowadza dwie główne zmiany.

Na mocy nowych przepisów w sprawie roamingu, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2012 r., będą miały miejsce dalsze obniżki poziomu cen za usługi roamingowe dla osób podróżujących na terytorium UE. Dzięki nowym limitom cenowym korzystanie z mobilnego internetu w celu uzyskania dostępu do map, zdjęć, sieci społecznościowych podczas podróży na terenie innych państw UE staje się coraz bardziej przystępne cenowo, podobnie jak wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych i wiadomości tekstowych.

Ponadto z dniem 1 lipca 2012 r. osoby podróżujące poza UE będą otrzymywały ostrzeżenie w postaci wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub okna dialogowego, jeżeli kwota na ich rachunku należna za przesyłanie danych w roamingu będzie się zbliżała do 50 EUR lub innego uprzednio ustalonego poziomu. Stanowi to rozszerzenie systemu ostrzegania stosowanego obecnie na terytorium UE.

Od 1 lipca 2014 r. konsumenci mogą wybrać oddzielną umowę roamingową przed podróżą lub wybrać dostawcę usług transmisji danych w roamingu bezpośrednio w sieci odwiedzanej, jeśli takie usługi będą dostępne. Dzięki temu konsumenci mogą w łatwy sposób porównać oferty usług roamingowych (niezależnie od innych usług łączności ruchomej) i korzystać z niższych cen.

Od 1 lipca 2014 r. podróżujący za granicą klienci korzystający z roamingu zapłacą nie więcej niż 19 eurocentów za minutę za wykonanie połączenia, nie więcej niż 5 eurocentów za minutę za jego odebranie, nie więcej niż 6 eurocentów za wysłanie wiadomości tekstowej oraz nie więcej niż 20 eurocentów za megabajt (MB) w przypadku transmisji danych lub korzystania z internetu (przy zastosowaniu naliczania za każdy kilobajt).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 531/2012

1.7.2012

-

Dz.U. L 172 z 30.6.2012

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE

Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) [Dz.U. L 108 z 24.4.2002].

WNIOSEK

Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012 [COM(2013) 627 final z 11.9.2013 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Celem wniosku jest podążanie w kierunku jednolitego rynku łączności elektronicznej, w ramach którego obywatele i przedsiębiorstwa mają dostęp do usług łączności elektronicznej niezależnie od tego, gdzie są one świadczone na terytorium UE (bez ograniczeń transgranicznych oraz bez konieczności ponoszenia nieuzasadnionych kosztów dodatkowych), w którym przedsiębiorstwa zapewniające sieci łączności elektronicznej i świadczące usługi łączności elektronicznej mogą prowadzić działalność i świadczyć takie usługi niezależnie od tego, gdzie na terytorium UE mają siedzibę, oraz niezależnie od tego, gdzie na terytorium UE znajdują się ich klienci.

W zakresie roamingu wniosek dąży do wprowadzenia rozwiązań, takich jak zagwarantowanie wspólnego wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz wspólnych warunków handlowych w całej UE, w tym przez wprowadzenie środków mających na celu stopniowe wyeliminowanie nadmiernych opłat roamingowych oraz przez zapewnienie ochrony dostępu do otwartego internetu.

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014

Top