Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ciągniki rolnicze lub leśne: procedura homologacji WE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ciągniki rolnicze lub leśne: procedura homologacji WE

Wspólnotowa procedura homologacji WE ciągników rolniczych lub leśnych jest przyjęta i obowiązkowa. Jej zastosowanie jest także rozszerzone na inne rodzaje pojazdów rolniczych lub leśnych, w szczególności na przyczepy i wymienne holowane maszyny.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylająca dyrektywę 74/150/EWG [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Dyrektywa 2003/37/WE modernizuje procedurę wspólnotową homologacji WE pojazdów rolniczych lub leśnych wprowadzoną przez dyrektywę 74/150/EWG. Kompleksowy wspólnotowy system homologacji staje się obowiązkowy dla ciągników rolniczych lub leśnych kategorii T1, T2 i T3, począwszy od 1 lipca 2005 r. dla nowych typów pojazdów i począwszy od 1 lipca 2009 r. dla wszystkich nowych pojazdów wprowadzonych do użytku. Od 29 września 2013 r. system homologacji ma zastosowanie także do ciągników rolniczych lub leśnych kategorii T4.3 dla nowych typów pojazdów.

Dla innych kategorii pojazdów, z chwilą przyjęcia wszystkich oddzielnych dyrektyw dla kategorii pojazdu, państwa członkowskie stosują niniejszą dyrektywę:

  • trzy lata po dacie wejścia w życie ostatniej oddzielnej dyrektywy, która musi jeszcze zostać przyjęta dla nowych typów pojazdów,
  • sześć lat po dacie wejścia w życie ostatniej oddzielnej dyrektywy, która musi jeszcze zostać przyjęta dla wszystkich pojazdów wprowadzonych do użytku.

Na wniosek producentów państwa członkowskie mogą także zastosować niniejszą dyrektywę do nowego typu pojazdu od daty wejścia w życie wszystkich powiązanych oddzielnych dyrektyw.

Zakres stosowania

Pojazdy objęte procedurą homologacji WE to każdy ciągnik , każda przyczepa i wymienna holowana maszyna , niekompletne lub skompletowane, przeznaczone do stosowania w rolnictwie lub leśnictwie.

Możliwe jest przewidzenie zwolnień dla pojazdów produkowanych w małych seriach, ponadlimitowych ilości pojazdów lub pojazdów korzystających z nowych rozwiązań technicznych nieobjętych oddzielną dyrektywą.

Zakres stosowania procedury jest rozszerzony na nowe rodzaje pojazdów rolniczych. Początkowo dyrektywa 74/150/EWG obejmowała wyłącznie ciągniki rolnicze lub leśne.

Procedura homologacji

Procedura homologacji typu WE gwarantuje stałą kontrolę zgodności pojazdów ze wspólnotowymi wymaganiami technicznymi. Najpierw państwo członkowskie potwierdza, że przedstawiony przez producenta typ pojazdu, układ, cześć lub oddzielny zespół techniczny są zgodne z zaleceniami technicznymi narzuconymi przez dyrektywę 2003/37/WE. Później wydaje producentowi świadectwo homologacji typu WE. Następnie producent wyposaża w świadectwo zgodności każdy pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny, zapewniając w ten sposób, że są zgodne z homologowanym typem.

Procedura wielostopniowej homologacji jest zorganizowana dla pojazdów montowanych w kilku etapach. Świadectwo homologacji typu WE jest wtedy wydawane każdemu producentowi uczestniczącemu w poszczególnych etapach procesu konstrukcji pojazdu.

Klauzule ochronne

Państwo członkowskie może uznać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny spełniające wymagania techniczne dyrektywy 2003/37/WE lub już posiadające świadectwo zgodności stanowi mimo to poważne ryzyko dla bezpieczeństwa drogowego, jakości środowiska lub bezpieczeństwa pracy. Może wtedy odmówić przyznania homologacji typu lub odmówić – maksymalnie przez okres sześciu miesięcy – rejestracji lub wprowadzania tych pojazdów do użytku na swym terytorium. O swojej decyzji informuje natychmiast inne państwa członkowskie oraz Komisję, przedstawiając jej motywację.

Kontekst

Dyrektywa 2003/37/WE opiera się na zasadzie pełnej harmonizacji. Procedura homologacji wspólnotowej dla ciągników rolniczych lub leśnych staje się w ten sposób obowiązkowa i zastępuje dowolną harmonizację wprowadzoną w 1990 r. Producenci ciągników rolniczych lub leśnych mogli wtedy wybrać między otrzymaniem kompleksowej homologacji wspólnotowej zgodnie z dyrektywami wspólnotowymi lub otrzymaniem homologacji krajowej na podstawie przepisów technicznych nałożonych przez państwo członkowskie. Aktualnie homologacja typu pojazdu w jednym państwie członkowskim pozwoli na jego wprowadzenie do obrotu i rejestrację w Unii Europejskiej jedynie na podstawie jego certyfikatu zgodności.

Dyrektywa 2003/37/WE zapewnia także harmonizację procedury homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych z procedurami dla pojazdów mechanicznych i ich przyczepami oraz dwu- i trzykołowych pojazdów mechanicznych. Kompleksowy wspólnotowy system homologacji jest obowiązkowy dla tych pojazdów odpowiednio od października 1998 i czerwca 1999 r.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2003/37/WE

9.7.2003

31.12.2004

Dz.U. L 171 z 9.7.2003

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

-

Dz.U. L 311 z 21.11.2008

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2003/37/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/2/WE 2008/2/WEz dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych [Dz.U. L 24 z 29.1.2008].

Dyrektywa ujednolica dyrektywę 74/347/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych, będącą jedną z oddzielnych dyrektyw systemu homologacji WE. Dyrektywa 2008/2/WE stanowi, że państwa członkowskie mogą odmówić rejestracji lub zabronić sprzedaży, wprowadzenia do ruchu lub używania ciągników, których wycieraczki nie są zgodne z przepisami ustanowionymi przez niniejszą dyrektywę. Ciągnik musi być wyposażony w taki sposób, aby kierowca mógł mieć wystarczające pole widzenia we wszystkich zwykłych warunkach ruchu drogowego lub podczas pracy w polu i w lesie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych [Dz.U. L 60 z 2.3.2013].

Rozporządzenie wprowadza zharmonizowane przepisy dotyczące wymogów administracyjnych i technicznych w zakresie homologacji typu i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych.

Dyrektywa 2003/37/WE w pierwszym etapie ograniczyła obowiązkowe stosowanie procedury homologacji typu WE całego pojazdu do pojazdów kategorii T1, T2, T3 i T4.3 i nie wprowadziła wszystkich wymogów koniecznych do dobrowolnego ubiegania się o homologację typu WE całego pojazdu dla innych kategorii. Niniejsze rozporządzenie umożliwia w związku z tym producentom dobrowolne ubieganie się o homologację typu UE całego pojazdu dla wszystkich kategorii pojazdów objętych niniejszym rozporządzeniem; dotyczy to:

  • ciągników (kategorie T i C),
  • przyczep (kategoria R),
  • wymiennych urządzeń ciągniętych (kategoria S).

W przypadku następujących pojazdów producent może dokonać wyboru pomiędzy wystąpieniem o homologację na podstawie niniejszego rozporządzenia lub spełnieniem odpowiednich wymogów krajowych:

  • ciągniki (kategoria R) i wymienne urządzenia ciągnięte (kategoria S),
  • ciągniki gąsienicowe (kategoria C),
  • ciągniki kołowe specjalnego przeznaczenia (kategorie T4.1 i T4.2).

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2014

Top