Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Umowy dotyczące usług lotniczych między państwami UE a państwami spoza UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Umowy dotyczące usług lotniczych między państwami UE a państwami spoza UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 847/2004 – negocjacje i wykonanie umów dotyczących usług lotniczych między państwami UE a państwami spoza UE

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedurę w sprawie zgłaszania i upoważniania do negocjacji dotyczących dwustronnych umów w dziedzinie usług lotniczych, prowadzonych przez państwa Unii Europejskiej z państwami spoza UE.
 • Celem powyższego ma być pewność, iż zapisy już istniejących umów są zgodne z prawem UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kompetencja UE

 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie 2002 r. potwierdził wyłączne prawo UE do negocjowania, podpisywania i zawierania międzynarodowych umów dotyczących usług lotniczych z państwami spoza UE w przypadku, gdy dotyczą one kwestii objętych wyłączną kompetencją UE.
 • W momencie wydania ww. orzeczenia Trybunału istniała duża liczba umów na usługi lotnicze, których warunki nie były zgodne z prawem UE. Od tamtej pory wiele z tych umów zostało dostosowanych do prawa UE.

Cel

Umowy na usługi lotnicze, które nie są zgodne z prawem UE, muszą zostać zmienione, tak aby:

 • zapewnić bezpieczeństwo prawne tych umów dla obu stron umowy;
 • zagwarantować wszystkim liniom lotniczym UE prawo przedsiębiorczości na terenie UE, w tym prawo do niedyskryminacyjnego rynkowego dostępu do tras lotniczych między państwami UE a państwami spoza UE, gdzie obowiązywały umowy dotyczące usług lotniczych.

Poprawki do umów dotyczących usług lotniczych

Istnieją dwa sposoby na wprowadzenie poprawek do umów dotyczących usług lotniczych:

 • Umowy horyzontalne – działając w imieniu zainteresowanych państw UE, które posiadają wspomniane umowy z państwami spoza UE, Komisja Europejska negocjuje jednolitą umowę z danym krajem spoza UE.
 • Negocjacje dwustronne – zmieniają lub zastępują każdą umowę indywidualnie.

Zasady i procedury negocjacji dwustronnych

 • Państwo UE może rozpocząć negocjacje dwustronne w celu zmiany warunków umowy lub zastąpienia takiej umowy, częściowo objętej kompetencją UE, pod warunkiem że stosuje się do przepisów i procedur określonych w rozporządzeniu:
  • każda właściwa standardowa klauzula, opracowana i ustanowiona wspólnie między państwami UE a Komisją, włączona jest do takich negocjacji, a ponadto przestrzegana jest procedura notyfikacji;
  • zainteresowane państwo UE musi powiadomić Komisję w formie pisemnej o swoich zamiarach.
 • Jeżeli w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania notyfikacji Komisja stwierdzi, że te negocjacje mogłyby naruszyć cele negocjacji już prowadzonych przez UE z danym państwem spoza UE i/lub doprowadzić do umowy sprzecznej z prawem UE, musi o tym odpowiednio poinformować zainteresowane państwo UE.
 • Państwo UE nie może zawierać żadnego nowego porozumienia z państwem spoza UE, które ogranicza liczbę przewoźników lotniczych UE, upoważnionych do dostarczania usług między jego terytorium a tym państwem.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie dnia 30 maja 2004 r.

KONTEKST

Zewnętrzna polityka w dziedzinie lotnictwa – Umowy horyzontalne

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 847/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonania umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 7–17)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (Dz.U. L 240 z 24.8.1992, s. 8–14)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2408/92 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016

Top