Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Domena najwyższego poziomu .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Domena najwyższego poziomu „.eu”

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia sposób wprowadzenia w życie sufiksu adresu internetowego „.eu”, zwanego domeną najwyższego poziomu. W szczególności przewidziano powołanie rejestru i ustanowienie ogólnych ram polityki jego funkcjonowania.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Domena najwyższego poziomu „.eu” nadaje Unii Europejskiej jej własną tożsamość internetową. Ma to poprawić widoczność UE w Internecie, zwiększyć wybór nazw domen dla użytkowników i promować rozwój handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym.

Powstanie domeny najwyższego poziomu „.eu” jest jednym z celów określonych w planie działania eEurope 2002 mających zintensyfikować handel elektroniczny i promować korzystanie z Internetu.

Domena „.eu” jest domeną dodatkową dla tych, które dotychczas istniały w UE, i nie zastępuje ich. Daje ona użytkownikom możliwość posiadania ogólnoeuropejskiej tożsamości internetowej (głównie w zakresie stron internetowych i adresów e-mail).

Cele

Wdrożenie adresów „.eu” ma na celu m.in.:

 • propagowanie korzystania z sieci internetowych i zwiększanie możliwości wyboru wśród użytkowników poprzez zapewnienie alternatywy dla krajowych domen najwyższego poziomu (np. „.fr” dla Francji lub „.it” dla Włoch) lub podstawowych domen najwyższego poziomu (np. „.com” lub „.net”);
 • poprawę interoperacyjności serwerów transeuropejskich poprzez zapewnienie dostępności serwerów nazw domeny .eu w UE;
 • zwiększenie widoczności wewnętrznego rynku UE w sieci globalnej i promowanie wizerunku UE w globalnym sieciach informacyjnych.

Rejestr

Rejestr prowadzony jest przez NGO na mocy umowy z Komisją Europejską.

Odpowiada on za następujące zadania:

 • rejestrację nazw domen w domenie najwyższego poziomu .eu poprzez akredytowanych rejestratorów .eu na wniosek przedsiębiorstw, organizacji lub osób zamieszkałych lub prowadzących działalność w UE;
 • przyjmowanie polityki rejestracji dla domeny najwyższego poziomu .eu w porozumieniu z Komisją i innymi zainteresowanymi stronami, zgodnie z zasadami porządku publicznego;
 • nakładanie opłat bezpośrednio związanych z poniesionymi kosztami;
 • wykonanie polityki pozasądowego rozstrzygania sporów do rozwiązywania wszelkich sporów dotyczących nazw domen lub decyzji odnośnie do rejestracji;
 • przyjmowanie i wdrażanie procedur akredytacyjnych rejestratorów .eu;
 • zapewnienie integralności baz danych i nazw domen.

Ramy polityki

Komisja jest odpowiedzialna za przyjmowanie zasad porządku publicznego dotyczących wprowadzenia i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady porządku publicznego w zakresie rejestracji. Zasady te obejmują w szczególności:

 • politykę pozasądowego rozstrzygania sporów;
 • porządek publiczny dotyczący spekulacji i nadużyć w rejestracji nazw domen;
 • politykę dotyczącą możliwości odebrania nazw domen;
 • kwestie językowe i pojęć geograficznych;
 • traktowanie własności intelektualnej i innych praw.

Zastrzeżenie praw

UE zachowuje wszystkie prawa związane z domeną najwyższego poziomu .eu, w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej i inne prawa do baz danych rejestru.

Wykonanie

Co dwa lata Komisja składa sprawozdanie do Parlamentu Europejskiego i Rady z wykonania, skuteczności i działania domeny najwyższego poziomu .eu.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 30 kwietnia 2002 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej domeny najwyższego poziomu .eu.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu.eu (Dz.U. L 113 z 30.4.2002, s. 1–5)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 733/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat wdrożenia, działania i skuteczności domeny najwyższego poziomu .eu (COM(2015) 680 final z 18.12.2015)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu. eu oraz zasady regulujące rejestrację (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 40–50). Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2016

Top