Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Płatności bezgotówkowe — zwalczanie fałszowania i oszustw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Płatności bezgotówkowe — zwalczanie fałszowania i oszustw

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja ramowa 2001/413/WSiSW — zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI RAMOWEJ?

Niniejsza decyzja ramowa uzupełnia unijne przepisy dotyczące zwalczania oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. W szczególności akt ten określa typy oszukańczych zachowań, które powinny być uznane za przestępstwa karne i podlegać skutecznym karom we wszystkich krajach UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W ramach decyzji ramowej oszustwa związane ze wszelkimi formami bezgotówkowych środków płatniczych (np. dyspozycja przelewu, polecenie zapłaty, karta płatnicza) uznawane są za przestępstwa karne podlegające skutecznej, proporcjonalnej i zniechęcającej sankcji karnej we wszystkich krajach UE.

Przestępstwa

Niniejsza decyzja ramowa nie odnosi się do szczególnych rodzajów przestępstw w ramach dotychczasowego prawa karnego krajów UE, ponieważ mogą istnieć różnice w tym zakresie zależnie od kraju.

Różne rodzaje czynów określane są na podstawie tego, czy są skierowane na:

  • sam instrument płatniczy, np. kradzież karty kredytowej lub czeku podróżnego;
  • proces realizacji instrumentu płatniczego, np. wykonanie nieupoważnionego przelewu bankowego;
  • system zlecania, odbierania, przetwarzania, rozrachunku i rozliczania transakcji płatniczych, np. tworzenie lub pozyskiwanie programu komputerowego umożliwiającego wykonywanie nieupoważnionych przelewów bankowych.

Sankcje

  • Niniejsza decyzja ramowa wymaga, by wszystkie typy zachowań wymienione powyżej były klasyfikowane jako przestępstwa karne we wszystkich krajach UE.
  • Kraje UE zobowiązane są do ustanowienia kar za te przestępstwa, z rozróżnieniem, czy popełniane są przez osoby czy przez organizacje.
  • Takie sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstręczające. Kraje UE mają pewien zakres uznaniowości w określaniu wagi przestępstwa i jego charakteru oraz surowości kary.

Współpraca i wymiana informacji

Decyzja ramowa nakłada także na kraje UE obowiązek udzielania wzajemnego wsparcia w zakresie postępowań dotyczących takich przestępstw. Dodatkowo kraje UE ustanawiają punkty kontaktowe lub stosują istniejące mechanizmy do wymiany informacji na temat takich przestępstw.

Współpraca w zakresie zwalczania oszustw i fałszowania w UE możliwa jest dzięki szeregowi środków, mechanizmów, agencji i instytucji, takich jak:

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza decyzja ma zastosowanie od 2 czerwca 2001 r. Kraje UE miały obowiązek wprowadzić jej zapisy do prawa krajowego do 2 czerwca 2003 r.

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja ramowa Rady 2001/413/WSiSW z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (Dz.U. L 149 z 2.6.2001, s. 1–4)

Kolejne zmiany i poprawki do decyzji ramowej Rady 2001/413/WSiSW zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112–142)

Sprawozdania

Sprawozdanie Komisji sporządzone na podstawie art. 14 decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczym (COM(2004) 346 final z 30.4.2004)

Sprawozdanie Komisji — drugie sprawozdanie sporządzone na podstawie art. 14 decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczym (COM(2006) 65 final z 20.2.2006)

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2016

Top